ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἀθανασίου, Ἐλευθέριος Σωτ., «Τὰ κυριώτερα χαρακτηριστικὰ τοῦ παιδικοῦ συναισθήματος » , Παιδαγωγικὴ καὶ ψυχολογικὴ ἐπιθεώρησις-Β΄, 2, 19 (1965-1966), σσ. 592-596

2. Ἀθανασίου, Ἐλευθέριος Σωτ., «Ἡ φυσική, πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐξέλιξη τῶν παιδιῶν τῆς σχολικῆς ἡλικίας καὶ ἡ ἀνάγνωση » , Παιδαγωγικὴ καὶ ψυχολογικὴ ἐπιθεώρησις-Β΄, 2, 12 (1965-1966), σσ. 311-322

3. Ἀθανασίου, Ἐλευθέριος Σωτ., «Γλώσσα καὶ σχολικὸ πρόγραμμα » , Παιδαγωγικὴ καὶ ψυχολογικὴ ἐπιθεώρησις-Β΄, 2, 14 (1965-1966), σσ. 18-24