ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἀναγνωστόπουλος, Γεώργιος Π., « Ἡ γλώσσα ἐν Ἠπείρῳ», στό: Ἡ Ἤπειρος, Ἰωάννινα, Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 1952, σσ. 123-127

2. Ἀναγνωστόπουλος, Γεώργιος Π., «Τὰ “Ἠπειρωτικὰ Χρονικὰ” καὶ οἱ Ἠπειρῶται » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 4 (1929), σσ. 186-188

3. Ἀναγνωστόπουλος, Γεώργιος Π., «Προκήρυξις γλωσσικοῦ διαγωνισμοῦ ὑπὸ τοῦ ἐν Ἀθήναις Συνδέσμου τῆς κοινότητος Βουρμπιάνης » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 1 (1926), σσ. 198-200

4. Ἀναγνωστόπουλος, Γεώργιος Π., «Μικρὰ συμβολὴ εἰς τὴν μελέτην τῶν ἠπειρωτικῶν τοπωνυμίων » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 1 (1926), σσ. 85-101

5. Ἀναγνωστόπουλος, Γεώργιος Π., «Höeg C., “Les Saracatsans, une tribu nomade grecque”, Paris - Copenhague, 1925, 1926, XX 312+212 σ. » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 1 (1926), σσ. 195-197

6. Ἀναγνωστόπουλος, Γεώργιος Π., «Προκήρυξις γλωσσικοῦ διαγωνισμοῦ ὑπὸ τοῦ ἐν Ἀθήναις Συνδέσμου τῆς κοινότητος Βουρμπιάνης » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 1 (1926), σσ. 330-332

7. Ἀναγνωστόπουλος, Γεώργιος Π., «Τὰ γλωσσικὰ ἰδιώματα τῆς Ἠπείρου . Ὁδηγίαι διὰ τὴν συλλογὴν τοῦ γλωσσικοῦ ὑλικοῦ των» , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 1 (1926), σσ. 81-85