ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Parodi D., “En quête d' une Philosophie”, Paris, Alcan, 1935 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΙΑ΄ 1940), 11, 3 (1940), σσ. 263-278

2. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Lhermitte Jean, “Les mécanismes du Cerveau”, Paris, Gallimard, 1937, Drabowitch W.,“ La conscience et les mécanismes au cerveau”. Revue Philosophique τχ. 7-8, 1938, 51 σ. » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ι΄ 1939), 10, 1 (1939), σσ. 121-128

3. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ι΄ 1939), 10, 4 (1939), σσ. 444-464

4. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Blanché Robert, “La notion du fait psychique”, Paris, Alcan, 1935 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Θ΄ 1938), 9, 1 (1938), σσ. 100-108

5. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Schul Pierre - Maxime, “Machinisme et Philosophie”, Alcan, 1938 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Θ΄ 1938), 9, 2 (1938), σσ. 344-347

6. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Nogué Jean, “L' Activité Primitive du Moi”, Paris, Alcan, 1936 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Η΄ 1937), 8, 4 (1937), σσ. 477-487

7. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Περὶ χώρου . “Μύθος τοῦ χώρου” καὶ ἐπιστημονικὴ φιλοσοφία» , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ζ΄ 1936), 7, 1 (1936), σσ. 74-97

8. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Schul Pierre - Maxime, “Essai sur la formation de la pensée grecque”, Παρισίοις, Ἔκδ., Alcan,1934 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ζ΄ 1936), 7, 3 (1936), σσ. 372-386

9. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Whitehead Alfred, “Adventures of Ideas”, Νέα Ὑόρκη, Macmillan comp., 1933 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ζ΄ 1936), 7, 1 (1936), σσ. 98-119

10. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Lévy-Bruhl Lucien, “La mythologie Primitive”, Paris, Alcan, 1935 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), 6, 2 (1935), σσ. 229-239

11. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Eddington Arthur Sir, “L' Univers en expansion”, Paris, Hermann et Cie, 1934 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), 6, 3 (1935), σσ. 372-377

12. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Guido Calogero: Studi sull' Eleatismo » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ε' 1934), 5, 2 (1934), σσ. 221-228

13. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Perls Hugo, “Μοῦσα, μελέτη ἐπὶ τῆς καλαισθητικῆς τοῦ Πλάτωνος” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ε' 1934), 5, 4 (1934), σσ. 467-483

14. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Meyerson E., “Du chemmement de la pensée”, Paris, Alcan, 1932 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 2 (1933), σσ. 227-235

15. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Brunschviq Léon,“De la connaissance de soi”, Paris, Alcan, 1931 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 3 (1933), σσ. 336-344

16. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Rosa Daniel, “L' Ologanèse” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 2 (1933), σσ. 235-239

17. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Brühl L. Levy, “Les fonctions mentales dans les societés inferieures. - Mentalite primitive. - L' âme primitive” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 1 (1933), σσ. 108-124

18. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Kelsen H., “La justice platonicienne” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 2 (1933), σσ. 239-244

19. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Eddington A. S., “The nature of the physical world”. Γαλλικὴ μετάφρ., Cros. - Paris, Payot. Cambridge » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 3 (1932), σσ. 319-329

20. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Bergson Henri, “Les deux sources de la morale et de la religion”, Paris, Alcan, 1932 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 4 (1932), σ. 473

21. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Ἀναλύσεις καὶ κριτικὰ σημειώματα: Guido Calogero: Studi sull' Eleatismo » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 1 (1931), σσ. 63-73

22. Τσαμαδός, Μιχάλης, «Lalande A.,“Les Illusions Evolutionnistes” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Β΄ 1930 - 1931), 2, 3 (1931), σσ. 373-381