ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἀνώνυμος, « Epistola Legatorum omnium Germaniae Principum ad Bessarionem Apostolicae Sedis Legatum», στό: Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann-Γ΄, Τόμος Γ΄, Aalen, Scientia Verlag Aalen, 1967, σσ. 401-202

2. Ἀνώνυμος, «Βιβλιογραφία τῆς ἑλληνικῆς Ἀρχαιογνωσίας (1957-1958) » , Ἀθηνᾶ, 62 (1958), σσ. 442-448

3. Ἀνώνυμος, «Γύρω ἀπὸ τὴν ψυχολογίαν τοῦ παιδιοῦ » , Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν, 54 (1955), σσ. 11-15

4. Ἀνώνυμος, «Τ' ἀγαπημένα ἀδέρφια κ' ἡ κακὴ γυναῖκα » , Νέα Ἑστία, 55, 643 (1954), σ. 517

5. Ἀνώνυμος, «Βιογραφικὸ σημείωμα » , Νέα Ἑστία, 51, 597 (1952), σ. 693

6. Ἀνώνυμος, «“Ὁ Διάβολος κι ὁ καλὸς Θεός”, τὸ νέο ἔργο τοῦ Ζὰν - Πὼλ Σάρτρ - Χρονικά » , Νέα Ἑστία, 50, 581 (1951), σσ. 1251-1252

7. Ἀνώνυμος, «Βιογραφικὸ σημείωμα » , Νέα Ἑστία, 42, 491 (1947), σ. 212

8. Ἀνώνυμος, «Rabaud Etienne, “Phenomène Social et Societé Animales”, Paris, Alcan, 1937 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΙΑ΄ 1940), 11, 4 (1940), σσ. 375-384

9. Ἀνώνυμος, «Demos Raphael, “The Philosophy of Plato” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ι΄ 1939), 10, 3 (1939), σ. 271

10. Ἀνώνυμος, «Chroniques Épirotes - Resumé » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 12 (1937), σσ. 308-310

11. Ἀνώνυμος, «Boodin Elof, “God and Creation” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), 6, 4 (1935), σσ. 500-501

12. Ἀνώνυμος, «Frazer J. G., “The fear of death in primitive religion” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), 6, 4 (1935), σσ. 508-509

13. Ἀνώνυμος, «Heinemann Fritz, “La phénoménologie de la Nature chez Goethe” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), 6, 4 (1935), σσ. 501-504

14. Ἀνώνυμος, «Russell E. S., “The behaviour of animals”, London, E. Arnold, 1934 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), 6, 4 (1935), σ. 509

15. Ἀνώνυμος, «Viley P., “Psychologie et pédagogie des aveugles” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), 6, 4 (1935), σσ. 505-506

16. Ἀνώνυμος, «Verlaine L., “Psychologie comparée ou la Physiologie du comportement”, Bruxelles, 1933 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), 6, 4 (1935), σ. 509

17. Ἀνώνυμος, «Chroniques Épirotes . Sommaire» , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 9 (1934), σσ. 257-258

18. Ἀνώνυμος, «† Γεώργιος Γρατσιάτος » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ε' 1934), 5, 4 (1934), σσ. 487-488

19. Ἀνώνυμος, «Ἕνα δοκουμέντο » , Νέα Ἑστία, 16, 187 (1934), σ. 902

20. Ἀνώνυμος, «Τρία χρόνια τοῦ “Ἀρχείου” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 1 (1933), σσ. 1-6

21. Ἀνώνυμος, «“Ἡ ἱστορία τῆς φιλοσοφίας ἐν Γερμανίᾳ κατὰ τὸ 1930”. Ἐκ τοῦ Archiv für Gechichte der Philosophie » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 1 (1933), σσ. 124-125

22. Ἀνώνυμος, «Chroniques Épirotes . Sommaire» , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 8 (1933), σσ. 193-194

23. Ἀνώνυμος, «Chroniques Épirotes . Sommaire» , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 7 (1932), σσ. 250-251

24. Ἀνώνυμος, «Ἡ ἱστορία τῆς φιλοσοφίας ἐν Γαλλίᾳ κατὰ τὰ ἔτη 1929 καὶ 1930 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 3 (1932), σσ. 335-339

25. Ἀνώνυμος, «Περὶ Goethe » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 3 (1932), σ. 340

26. Ἀνώνυμος, «Julius Binder » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Β΄ 1930 - 1931), 2, 3 (1931), σ. 361

27. Ἀνώνυμος, «† Friedrich Gundolf » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 1 (1931), σσ. 105-108

28. Ἀνώνυμος, «† Harald Höffding (1843-1931) » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 1 (1931), σ. 108

29. Ἀνώνυμος, «Chroniques Épirotes . Sommaire» , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 5 (1930), σσ. 271-272

30. Ἀνώνυμος, «Chroniques Épirotes . Sommaire» , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 5 (1930), σσ. 188-191

31. Ἀνώνυμος, «Βιβλιογραφία » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Β΄ 1930 - 1931), 2, 1 (1930), σ. 140

32. Ἀνώνυμος, «Φιλοσοφία καὶ Ψυχολογία . Τὰ εἴδη τοῦ ὄντος καὶ τῶν ἐπιστημῶν. Ἡ ψυχολογία ἐπιστήμη γεγονότων, ἡ φιλοσοφία ἐπιστήμη νοημάτων καὶ ἐννοιῶν» , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 1, 3 (1929), σσ. 321-346

33. Ἀνώνυμος, «Βιβλιογραφία » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 1, 3 (1929), σσ. 378-380

34. Ἀνώνυμος, «Βιβλιογραφία » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 1, 2 (1929), σσ. 255-260

35. Ἀνώνυμος, «“Chroniques Épirotes” B΄ (1928), 1-2 . Résumé du contenu» , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 3 (1928), σσ. 245-248

36. Ἀνώνυμος, «“Chroniques Épirotes” ΙΙΙ (1928), 3 . Résumé du contenu» , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 3 (1928), σσ. 341-343

37. Ἀνώνυμος, «“Chroniques Épirotes” B΄ (1927), 1-2 . Résumé du contenu» , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 2 (1927), σσ. 219-226

38. Ἀνώνυμος, «Γνώμη τῆς ἐπιτροπείας ἐπὶ τῶν νομοσχεδίων τῆς δημοτικῆς ἐκπαιδεύσεως » , Πλάτων , 12, 1-2-3 (1890), σσ. 33-34

39. Ἀνώνυμος, «Στατιστικὴ περὶ τῆς ἐν Ἑλλάδι δημοσίας ἐκπαιδεύσεως » , Πλάτων , 12, 7-12 (1890), σσ. 316-318

40. Ἀνώνυμος, «Εὐάγγελος Δ. Μουστάκας, “Λατινικὸν ἀναγνωσματάριον” » , Πλάτων , 13, 9-12 (1891), σσ. 365-366

41. Ἀνώνυμος, «Ποικίλα » , Πλάτων , 12, 7-12 (1890), σσ. 315-316

42. Ἀνώνυμος, «Βιβλιογραφίαι » , Πλάτων , 13, 5-8 (1891), σσ. 255-256

43. Ἀνώνυμος, «† Δαμιράλης Κωνσταντῖνος » , Πλάτων , 11, 1-2-3 (1889), σσ. 93-94

44. Ἀνώνυμος, «Δημήτριος Κουτσομητόπουλος, “Φυσιογνωμία” » , Πλάτων , 10, 4-5-6 (1888), σσ. 185-188

45. Ἀνώνυμος, «Ἀδαμάντιος Κοραῆς » , Πλάτων , 10, 10-11-12 (1888), σσ. 339-353

46. Ἀνώνυμος, «Κεφάλαιον Ἕβδομον . Α'. Ἡ ἀξία καὶ σημασία τῆς θείας καὶ ἱερᾶς Γραφῆς ὡς βιβλίου καὶ ἡ ἐπίδρασις αὐτῆς ἐπὶ τοῦ βίου τῆς ἀνθρωπότητος» , Πλάτων , 10, 10-11-12 (1888), σσ. 319-321

47. Ἀνώνυμος, «Περὶ τοῦ πῶς δεῖ σπουδάζειν τὴν φιλολογίαν » , Πλάτων , 8, 1-2 (1885), σσ. 30-37

48. Ἀνώνυμος, «† Νικόλαος Ζενευράκης » , Πλάτων , 8, 7-8 (1885), σσ. 250-251

49. Ἀνώνυμος, «Ἐργασίαι τοῦ Συλλόγου » , Πλάτων , 8, 7-8 (1885), σσ. 255-256

50. Ἀνώνυμος, «Περὶ τοῦ πῶς δεῖ σπουδάζειν τὴν φιλολογίαν » , Πλάτων , 8, 3-4 (1885), σσ. 122-125

51. Ἀνώνυμος, «† Σωτήριος Ἀνδρεάδης » , Πλάτων , 8, 5-6 (1885), σ. 190

52. Ἀνώνυμος, «Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ., “Ἱστορία τῆς Ἀλεξανδρείας ἀπὸ τῆς κτήσεως μέχρι τῆς ὑπὸ τῶν Ἀράβων κατακτήσεων αὐτῆς” » , Πλάτων , 7, 11-12 (1885), σσ. 380-381

53. Ἀνώνυμος, «Περὶ τοῦ πῶς δεῖ σπουδάζειν τὴν φιλολογίαν » , Πλάτων , 8, 5-6 (1885), σσ. 179-183

54. Ἀνώνυμος, «Ἐργασίαι Συλλόγου » , Πλάτων , 6, 5-6 (1884), σ. 260

55. Ἀνώνυμος, «Βιβλιογραφικά » , Πλάτων , 7, 1-2 (1884), σσ. 44-46

56. Ἀνώνυμος, «Στατιστικά » , Πλάτων , 6, 3-4 (1884), σσ. 172-173

57. Ἀνώνυμος, «Ἰατρικὴ γνωμοδότησις περὶ τῶν σχολείων ἐν Ἀλσατίᾳ καὶ Λοθαριγγίᾳ . II. Σωματικὴ ἄσκησις» , Πλάτων , 6, 1-2 (1883), σσ. 54-60

58. Ἀνώνυμος, «Ἰατρικὴ γνωμοδότησις περὶ τῶν σχολείων ἐν Ἀλσατίᾳ καὶ Λοθαριγγίᾳ » , Πλάτων , 6, 7-8 (1884), σσ. 288-291

59. Ἀνώνυμος, «Ἰατρικὴ γνωμοδότησις περὶ τῶν σχολείων ἐν Ἀλσατίᾳ καὶ Λοθαριγγίᾳ . III. Ἐπιμέλεια τοῦ ὀφθαλμοῦ» , Πλάτων , 6, 3-4 (1884), σσ. 154-168

60. Ἀνώνυμος, «Ἐργασίαι τοῦ Συλλόγου » , Πλάτων , 6, 9-10 (1884), σ. 468

61. Ἀνώνυμος, «Δωρεαὶ βιβλίων » , Πλάτων , 5, 8-9 (1883), σ. 349

62. Ἀνώνυμος, «Φιλολογικὰ ποικίλα » , Πλάτων , 3, 9-10 (1881), σσ. 337-341

63. Ἀνώνυμος, «Φιλολογικὸς Σύλλογος “Παρνασσός” » , Πλάτων , 3, 5-6 (1881), σσ. 179-181

64. Ἀνώνυμος, «Ἀρχαιολογικαὶ εἰδήσεις » , Πλάτων , 3, 3-4 (1881), σσ. 118-119

65. Ἀνώνυμος, «Ἀρχαιολογικαὶ εἰδήσεις » , Πλάτων , 3, 9-10 (1881), σσ. 282-285

66. Ἀνώνυμος, «† Γεῶργιος Νέγκας » , Πλάτων , 3, 7-8 (1881), σ. 256

67. Ἀνώνυμος, «Περὶ χριστιανῶν φιλοσόφων » , Πλάτων , 4, 1-2 (1881), σσ. 43-44

68. Ἀνώνυμος, «Ζωγράφειον ἐν Μονάχῳ » , Πλάτων , 3, 5-6 (1881), σσ. 177-178

69. Ἀνώνυμος, «Ἰατρικὴ γνωμοδότησις περὶ τῶν σχολείων τῆς μέσης παιδεύσεως » , Πλάτων , 5, 8-9 (1883), σσ. 331-344

70. Ἀνώνυμος, «Δωρεαὶ βιβλίων » , Πλάτων , 4, 3-4 (1882), σ. 112

71. Ἀνώνυμος, «† Μιχαὴλ Καραμάνος » , Πλάτων , 4, 5-6 (1882), σ. 176

72. Ἀνώνυμος, «Ὁ νέος τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου πρύτανις » , Πλάτων , 5, 3 (1883), σσ. 107-108

73. Ἀνώνυμος, «† Κουπιτώρης Παναγιώτης » , Πλάτων , 3, 9-10 (1881), σ. 320

74. Ἀνώνυμος, «Ποικίλα » , Πλάτων , 3, 3-4 (1881), σσ. 120-124

75. Ἀνώνυμος, «Ἀρχαιολογικαὶ εἰδήσεις » , Πλάτων , 3, 11-12 (1881), σσ. 341-345

76. Ἀνώνυμος, «Περὶ σωματικῆς ἀγωγῆς » , Πλάτων , 4, 1-2 (1881), σσ. 44-49

77. Ἀνώνυμος, «Δωρεαὶ βιβλίων » , Πλάτων , 5, 6-7 (1883), σσ. 276-278

78. Ἀνώνυμος, «Μέλη τοῦ Συλλόγου » , Πλάτων , 4, 11-12 (1882), σσ. 376-378

79. Ἀνώνυμος, «Περὶ τῆς ἀξίας καὶ δυνάμεως τῆς κλασικῆς παιδεύσεως » , Πλάτων , 4, 11-12 (1882), σσ. 335-346

80. Ἀνώνυμος, «Εἰσαγωγή » , Πλάτων , 3, 1 (1880), σσ. 1-4

81. Ἀνώνυμος, «Δωρεαὶ βιβλίων » , Πλάτων , 5, 5 (1883), σ. 208

82. Ἀνώνυμος, «Ποικίλα » , Πλάτων , 3, 9-10 (1881), σσ. 289-290

83. Ἀνώνυμος, «Διαγώνισμα . Περὶ κρητικῆς ἱστορίας» , Πλάτων , 3, 9-10 (1881), σσ. 285-286

84. Ἀνώνυμος, «Περὶ σωματικῆς ἀγωγῆς » , Πλάτων , 4, 3-4 (1882), σσ. 67-72

85. Ἀνώνυμος, «Διαγώνισμα τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικοῦ Συλλόγου » , Πλάτων , 3, 3-4 (1881), σ. 117

86. Ἀνώνυμος, «† Ἀδαμάντιος Ἰωαννίδης » , Πλάτων , 4, 3-4 (1882), σ. 111

87. Ἀνώνυμος, «Ποικίλα » , Πλάτων , 2, 6 (1880), σσ. 270-271

88. Ἀνώνυμος, «Ἱαπώνων διανοητικὴ ἀνάπτυξις » , Πλάτων , 2, 10 (1880), σσ. 454-455

89. Ἀνώνυμος, «Διεθνὲς Ἐκπαιδευτικὸν Συνέδριον » , Πλάτων , 2, 9 (1880), σσ. 478-480

90. Ἀνώνυμος, «† Σταματέλος Ἰωάννης Π. » , Πλάτων , 3, 5-6 (1880), σ. 184

91. Ἀνώνυμος, «Γενικὴ ἐπιθεώρησις τῶν Δημοτικῶν Σχολείων κατὰ τὸ ἔτος 1789 » , Πλάτων , 2, 1 (1879), σσ. 57-60

92. Ἀνώνυμος, «Περὶ ὅρκου » , Πλάτων , 2, 10 (1880), σσ. 433-438

93. Ἀνώνυμος, «Ἀνακοίνωση Ἑλληνικοῦ Διδασκαλικοῦ Συλλόγου . Ἐργασίαι τῶν γενικῶν συνελεύσεων τῶν ἑταίρων» , Πλάτων , 2, 9 (1880), σσ. 480-483

94. Ἀνώνυμος, «Ἀρχαιολογικαὶ εἰδήσεις » , Πλάτων , 3, 5-6 (1880), σσ. 175-177

95. Ἀνώνυμος, «Βουτσιναῖον διαγώνισμα τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου » , Πλάτων , 3, 5-6 (1880), σσ. 178-179

96. Ἀνώνυμος, «Ὁ ἀρχαίος καὶ νέος τρόπος τοῦ ζῆν » , Πλάτων, 2, 6 (1880), σσ. 266-268

97. Ἀνώνυμος, «Πληροφορίαι ἐπὶ τῶν ἐρωτημάτων τοῦ Συλλόγου » , Πλάτων , 2, 7-8 (1880), σσ. 348-350

98. Ἀνώνυμος, «† Γρηγοριάδης Περικλῆς » , Πλάτων , 3, 11-12 (1880), σσ. 351-355

99. Ἀνώνυμος, «Ἀρχαιολογικαὶ εἰδήσεις » , Πλάτων , 3, 7-8 (1880), σσ. 254-255

100. Ἀνώνυμος, «† Βῖκος Ἀθαν. Ι & Κανελλόπουλος Χριστ. » , Πλάτων , 2, 3 (1880), σ. 160

101. Ἀνώνυμος, «Ἐπιστημονικά . Νέα χρήσις τοῦ τηλεφώνου» , Πλάτων , 1, 2 (1878), σσ. 66-67

102. Ἀνώνυμος, «Εἰδήσεις » , Πλάτων , 1, 4 (1879), σ. 136

103. Ἀνώνυμος, «† Γ. Νεοκλῆς » , Πλάτων , 1, 8 (1879), σ. 294

104. Ἀνώνυμος, «Βιβλιοκρισίαι » , Πλάτων , 1, 3 (1878), σσ. 101-102

105. Ἀνώνυμος, «Ποικίλα . Ἀνάλεκτα» , Πλάτων , 1, 1 (1878), σσ. 31-32

106. Ἀνώνυμος, «Βιβλιοκρισία » , Πλάτων , 1, 2 (1878), σσ. 67-68

107. Ἀνώνυμος, «Καλὴ παραίνεσις » , Πλάτων , 1, 7 (1879), σσ. 251-253

108. Ἀνώνυμος, «Δημοτικὴ παίδευσις καὶ καθολικὴ ψηφοφορία » , Πλάτων , 1, 12 (1879), σσ. 483-498

109. Ἀνώνυμος, «Βιβλιογραφικὸν δελτίον » , Πλάτων , 1, 2 (1878), σσ. 71-72

110. Ἀνώνυμος, «† Νικόδημος Κωνσταντῖνος » , Πλάτων , 1, 8 (1879), σ. 293

111. Ἀνώνυμος, «Βιβλιογραφία » , Πλάτων , 1, 1 (1878), σ. 32

112. Ἀνώνυμος, «Περὶ τῆς βουλῆς τῶν πεντακοσίων » , Σωκράτης, 1, 3 (1874), σσ. 173-186

113. Ἀνώνυμος, Ἀπάντησις εἰς τὴν ὑπὸ τοῦ Κ. Π. Καλλιγᾶ ἐπίκρισιν τῆς “Γνωστικῆς” καὶ τῆς εἰς τὰ στοιχεῖα τῆς φιλοσοφίας “Εἰσαγωγῆς” τοῦ κ. Θεοφίλου Καΐρη, Ἀθήνα, 1851, 15 σ.

114. Ἀνώνυμος, Enologia - Οἰνολογία. O l' arte di fare, e conservare li vini - Ἤτοι περὶ οἰνοποιίας κατασκευῆς καὶ συντηρήσεως τῶν οἴνων, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Χρήστου Ἀναστασίου, 1842-1843, 440 σ.

115. Ἀνώνυμος, Ἱστορία τῆς παλαιᾶς Ἑλλάδος ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους χρόνους ὣς τὴν ὑποδούλωσιν αὐτῆς εἰς τὴν Ρώμην, Τόμος Β΄, Κέρκυρα, Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τῆς Κυβερνήσεως, 1830, 443 σ.

116. Ἀνώνυμος, Διδασκαλία ἐντελὴς συστηματικὴ ἅπασης τῆς ἐμπορικῆς ἐπιστήμης, πρὸς χρῆσιν τῶν ἐμπόρων, ἐξαιρέτως δὲ τῶν Ἐμπορικῶν Σχολείων, Ἐν Ἰασσίῳ, Ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Τυπογραφείῳ, 1817, ΧΙΙΙ+255 σ.

117. Ἀνώνυμος, Ζυγόμετρον ἤτοι τὰ ζύγια, καὶ μέτρα διαφόρων ἐμπορίων, χρήσιμον εἰς τοὺς πραγματεύοντας. Διηρημένον εἰς δύω μέρη, Εἰς Βενετίαν, Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων, 1803, 40 σ.

118. Ἀνώνυμος, Στοιχεῖα τῆς ἀριθμητικῆς καὶ ἀλγέβρης, Ἰένῃ, Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ Φίδλερ, 1800, VIII+508 σ.

119. Ἀνώνυμος, Πινακίδιον ἀριθμητικόν, 1791, 58 σ.