ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Καπετανάκης, Δημήτριος, «Μιὰ διάλεξη γιὰ τὸν Προύστ » , Νέα Ἑστία, 39, 448 (1946), σσ. 293-299

2. Καπετανάκης, Δημήτριος, «Ἔρως καὶ χρόνος . Ἕνα κεφάλαιο ἐρωτικῆς φιλοσοφίας» , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ι΄ 1939), 10, 1 (1939), σσ. 25-57

3. Καπετανάκης, Δημήτριος, «Ἔρως καὶ χρόνος . Ἕνα κεφάλαιο ἐρωτικῆς φιλοσοφίας» , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Θ΄ 1938), 9, 4 (1938), σσ. 433-467

4. Καπετανάκης, Δημήτριος, «Κὰντ Ἐμμανουήλ, “Ἡ Ἠθικὴ Φιλοσοφία. Ι. Οἱ Ἀρχὲς τῆς Μεταφυσικῆς τῶν Ἠθῶν”. Μετάφρ. μὲ πρόλ., εἰσαγωγικὲς μελέτες γιὰ τὴ ζωή, τὴν προσωπικότητα καὶ τὴ φιλοσοφία τοῦ Κὰντ καὶ σημειώματα Ν. Δ. Κορκοφίγκας » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 1 (1938), σσ. 108-110

5. Καπετανάκης, Δημήτριος, «Ὁ “Εὐθύδημος” ἢ μία φιλοσοφικὴ προμύηση . Κεφάλαιον Α΄. Εὐθύδημος ἢ ὁ χωρὶς ἔρωτα λόγος» , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Η΄ 1937), 8, 4 (1937), σσ. 448-464

6. Καπετανάκης, Δημήτριος, «Ὁ “Εὐθύδημος” ἢ μία φιλοσοφικὴ προμύηση . Κλεινίας ἢ ὁ πρόλογος. (Ὁ σπουδαστὴς τῆς φιλοσοφίας, ὁ διδάσκαλος καὶ τὰ κείμενα)» , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Η΄ 1937), 8, 2 (1937), σσ. 185-206

7. Καπετανάκης, Δημήτριος, «Ἡ νεοελληνικὴ συνείδηση καὶ ὁ “Παλαμᾶς” τοῦ Κωνστ. Τσάτσου » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Η΄ 1937), 8, 2 (1937), σσ. 230-236

8. Καπετανάκης, Δημήτριος, «Μυθολογία τοῦ ὡραίου » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Η΄ 1937), 8, 1 (1937), σσ. 64-105

9. Καπετανάκης, Δημήτριος, Liebe und Zeit, Basel, Pilger Druckerei, 1936, 69 σ.

10. Καπετανάκης, Δημήτριος, «Ἀπὸ τὸν ἀγώνα τοῦ ψυχικῶς μόνου » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ε' 1934), 2 (1934), σσ. 171-212

11. Καπετανάκης, Δημήτριος, Ἀπὸ τὸν ἀγῶνα τοῦ ψυχικῶς μόνου, Ἀθῆναι, Τύποις Κ. Σ. Παπαδιογιάννη, 1934, 55 σ.