ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἀνθρακίτης, Μεθόδιος, Θεωρίαι χριστιανικαὶ καὶ ψυχωφελεῖς νουθεσίαι, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Πέτρου Ματζαράκη, 1837, 97 σ.

2. Ἀνθρακίτης, Μεθόδιος, Ὁδὸς Μαθηματικῆς ἐν ᾧ πραγματεύεται περί τε τοῦ στοιχειώδους τῆς Γεωμετρίας, διῃρημένου εἰς Ἐπίπεδον καὶ Στερεόν, καὶ περὶ τὸ πρακτικοῦ αὑτῆς, διῃρημένου εἰς τὸ περὶ Κατασκευῆς. Καὶ χρήσεως τῶν Γεωμετρικῶν Ὀργάνων εἰς Μηκομετρίαν, Ὑψομετρίαν, Ἐπιπεδομετρίαν, Γεωδαισίαν, Εἰκονογραφίαν, Χωρογραφίαν, Στερεομετρίαν, καὶ Στερεομετρίαν, καὶ Κοιλομετρίαν. Πρὸς τούτοις τε περὶ Τριγωνομετρίας, Ἐπιπέδου τε καὶ Σφαιρικῆς, Τόμος Β', Ἐνετίησιν, Ἐν τῇ Τυπογραφείᾳ Ἀντωνίου τοῦ Βόρτολι, 1749, 571 σ.

3. Ἀνθρακίτης, Μεθόδιος, Μπαλάνος, Βασιλόπουλος, Ὁδὸς Μαθηματικῆς ἢ σειρὰ βαθμηδὸν προϊοῦσα, περιεκτικὴ τῶν κατ' εἶδος κυριωτέρων τῆς μαθήσεως πραγματειῶν, οἷον τῶν Στοιχείων τοῦ Εὐκλείδου, Σφαιρικὸν κατὰ Θεοδόσιον, Γεωμετρίας θεωρητικῆς καὶ πρακτικῆς, Τριγωνομετρίας. τοῦ περὶ Κρικωτῆς Σφαίρας κατὰ Πρόκλον, τοῦ περὶ χρήσεως σφαιρῶν, Ἀστρολαβίου, Γεωγραφίας καὶ Ὀπτικῆς, Τόμος Α΄, Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Ἀντωνίου τοῦ Βόρτολι, 1749, 426 σ.