ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἀνδρεάδης, Ἀνδρέας Μιχ., «Ἄννα Σπ. Λάμπρου » , Νέα Ἑστία, 13, 149 (1933), σ. 276

2. Ἀνδρεάδης, Ἀνδρέας Μιχ., «Οἱ Ἑβραῖοι ἐν τῷ Βυζαντινῷ κράτει. Διάλεξις γενομένη ἐν τῇ ἑταιρείᾳ βυζαντινῶν σπουδῶν», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 6(1929) , σσ. 23-43

3. Ἀνδρεάδης, Ἀνδρέας Μιχ., «Φωκίων Νέγρης » , Νέα Ἑστία, 3, 10 (1928), σσ. 442-446