ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Αὐγερινός, Α., «Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος. Τὸ Ὑπουργείον τῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς δημόσιας ἐκπαιδεύσεως . Πρὸς τοὺς δημοδιδασκάλους καὶ τὰς δημοδιδασκαλίσσας» , Πλάτων , 2, 2 (1879), σσ. 107-112

2. Αὐγερινός, Α., «Δημοτικῆς ἐκπαιδεύσεως. Αἰτιολογικὴ ἔκθεσις τοῦ Νομοσχεδίου περὶ ἐπιτοπίου ἐποπτείας καὶ ἐπιθεωρήσεως τῶν Δημοτικῶν Σχολείων » , Πλάτων , 2, 7-8 (1880), σσ. 307-312

3. Αὐγερινός, Α., «Σχέδιον Νόμου . Κεφάλαιον Β'. Περὶ ἐπιθεωρήσεως τῶν δημοτικῶν σχολείων» , Πλάτων , 2, 7-8 (1880), σσ. 315-317

4. Αὐγερινός, Α., «Αἰτιολογικὴ ἔκθεσις ἐπὶ τῶν νομοσχεδίων περὶ δημοτικῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας εἰς τὴν Βουλὴν ὑποβληθέντων » , Πλάτων , 2, 6 (1880), σσ. 241-256

5. Αὐγερινός, Α., «Ὑπουργικὴ ἐγκύκλιος. . Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος. Τὸ Ὑπουργείον τῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς δημόσιας ἐκπαιδεύσεως» , Πλάτων , 2, 1 (1879), σσ. 53-57

6. Αὐγερινός, Α., «Αἰτιολογικὴ ἔκθεσις ἐπὶ τῶν νομοσχεδίων περὶ δημοτικῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας εἰς τὴν Βουλὴν ὑποβληθέντων » , Πλάτων , 2, 7-8 (1880), σσ. 300-306

7. Αὐγερινός, Α., «Σχέδιον Νόμου . Κεφάλαιον Α'. Περὶ ἐπιτοπίου ἐποπτείας» , Πλάτων , 2, 7-8 (1880), σσ. 312-314

8. Αὐγερινός, Α., «Σχέδιον νόμου . Περὶ ἐπιθεωρήσεως τῶν ἐν τῷ Βασιλείῳ δημοτικῶν σχολείων» , Πλάτων , 1, 6 (1879), σσ. 214-215

9. Αὐγερινός, Α., «Σχέδιον νόμου . Περὶ ἐπιθεωρήσεως τῶν ἐν τῷ Βασιλείῳ δημοτικῶν σχολείων» , Πλάτων , 1, 5 (1879), σσ. 166-168