ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἐπιστολαὶ ἐκ τοῦ Βιενναίου κώδικος Phil gr 342 » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 20, 2-3 (1926), σσ. 139-157

2. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Περιγραφὴ κώδικος Νεαπόλεως ΙΙ - C 35 (Cyrillus 36) » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 19, 1 (1925), σσ. 34-41

3. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὸ ὑπ' ἀριθμὸν ΛΘ΄ κατάλοιπον » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 19, 2-3 (1925), σσ. 97-124

4. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἐπιγραφαί » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 19, 4 (1925), σσ. 297-300

5. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Μακάριος, Θεόδωρος καὶ Νικηφόρος οἱ Μελισσηνοί . Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας Παροναξίας» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 19, 1 (1925), σσ. 42-57

6. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἔρευναι ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις καὶ ἀρχείοις Ρώμης, Βενετίας, Βουδαπέστης καὶ Βιέννης » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 19, 2-3 (1925), σσ. 225-232

7. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἱστορία τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ Σύλλα μέχρι τοῦ 1821 » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 19, 4 (1925), σσ. 306-317

8. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Περιγραφὴ κωδίκων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 19, 1 (1925), σσ. 60-67

9. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἐπιστολαὶ ἐκ τοῦ Βιενναίου κώδικος Phil gr 342 » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 19, 4 (1925), σσ. 269-296

10. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σημειώσεις περὶ τῆς ἐν Πελοποννήσῳ Βενετοκρατίας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 19, 4 (1925), σσ. 327-334

11. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 4 (1924), σσ. 451-453

12. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Δύο ἐπιστολαὶ πρὸς τὸν Βελῆ Πασσᾶν » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 1 (1924), σσ. 18-25

13. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἐπώνυμα Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 1 (1924), σσ. 40-41

14. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἔρευναι ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις καὶ ἀρχείοις Ρώμης, Βενετίας, Βουδαπέστης καὶ Βιέννης » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 1 (1924), σσ. 48-69

15. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 1 (1924), σσ. 120-127

16. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀναγραφὴ ἐπιστολῶν περιεχομένων ἐν κώδικι Νεαπόλεως ΙΙΙ Α Α. 6 » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 2-3 (1924), σσ. 221-222

17. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σημειώματα ἀφορῶντα τὴν ἐν Κερκύρᾳ συναγωγήν » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 2-3 (1924), σσ. 248-253

18. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς . Δ΄. Κώδικες τῆς βιβλιοθήκης Σπυρ. Π. Λάμπρου» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 2-3 (1924), σσ. 298-305

19. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος χειρογράφων Morosini » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 4 (1924), σσ. 364-366

20. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἁγιορειτικά » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 4 (1924), σσ. 353-361

21. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὰ ὑπ' ἀριθμὸν ΡΝΕ΄ καὶ ΡΝΣτ΄ κατάλοιπα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 1 (1924), σσ. 26-32

22. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἰσθμὸς Κορίνθου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 1 (1924), σσ. 42-44

23. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Λόγος ἐκφωνηθεὶς ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 26 Ὀκτωβρίου 1913 ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἁλώσεως τῆς Θεσσαλονίκης » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 1 (1924), σσ. 106-111

24. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὸ ὑπ' ἀριθμὸν ΠΘ΄ κατάλοιπον » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 2-3 (1924), σσ. 212-216

25. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κτηματολόγια Πελοποννήσου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 2-3 (1924), σσ. 223-238

26. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Περὶ Ἀθηνῶν » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 2-3 (1924), σσ. 254-275

27. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἔρευναι ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις καὶ ἀρχείοις Ρώμης, Βενετίας, Βουδαπέστης καὶ Βιέννης » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 4 (1924), σσ. 374-382

28. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὄρθρος καὶ νύξ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 1 (1924), σσ. 33-39

29. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σφραγίδες Ἀτζαϊώλων καὶ Παλαιολόγων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 1 (1924), σσ. 45-47

30. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς . Δ΄. Κώδικες τῆς βιβλιοθήκης Σπυρ. Π. Λάμπρου» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 1 (1924), σσ. 112-119

31. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὡροευρέσια ποδικά » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 2-3 (1924), σσ. 217-220

32. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Νέα Ἑλλάς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 2-3 (1924), σσ. 239-247

33. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὀνομασίαι τόπων τινῶν » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 2-3 (1924), σσ. 295-297

34. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀνέκδοτα τοῦ ὑπ' ἀριθμὸν 24 χειρογράφου τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Λάμπρου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 18, 4 (1924), σσ. 317-352

35. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Αἱ κατὰ γενικὴν τοπωνυμίαι τῆς Πελοποννήσου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 1 (1923), σσ. 78-81

36. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἔρευναι ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις καὶ ἀρχείοις Ρώμης, Βενετίας, Βουδαπέστης καὶ Βιέννης » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 2-3 (1923), σσ. 113-139

37. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὸ ὑπ' ἀριθμὸν ΡΠΗ' κατάλοιπον » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 2-3 (1923), σσ. 222-231

38. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Στεφάνου Ξανθοπούλου ποιήματα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 2-3 (1923), σσ. 245-251

39. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 2-3 (1923), σσ. 303-317

40. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Πλαστὰ χρυσόβουλλα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 4 (1923), σσ. 328-341

41. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Περὶ ἀγαλμάτων, στηλῶν καὶ θεαμάτων τῆς Κωνσταντινουπόλεως » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 1 (1923), σσ. 3-29

42. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἔρευναι ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις καὶ ἀρχείοις Ρώμης, Βενετίας, Βουδαπέστης καὶ Βιέννης » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 4 (1923), σσ. 368-386

43. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 4 (1923), σσ. 400-414

44. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς . Δ΄. Κώδικες τῆς Βιβλιοθήκης Σπυρ. Π. Λάμπρου» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 1 (1923), σσ. 82-91

45. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Παροιμίαι » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 2-3 (1923), σσ. 140-201

46. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἔγγραφα πατριαρχικά » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 2-3 (1923), σσ. 222-244

47. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Δοκίμιον βιογραφίας τοῦ Γεωργίου Φραντζῆ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 1 (1923), σσ. 30-35

48. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σημειώματα ποικίλα ἐκ Τζουμέρκων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 1 (1923), σσ. 58-64

49. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἐπιστολὴ Κ. Ὀλυμπίου πρὸς Κ. Οἰκονόμον » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 1 (1923), σσ. 74-77

50. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 4 (1923), σσ. 415-422

51. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Αἰνίγματα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 2-3 (1923), σσ. 202-217

52. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 2-3 (1922), σσ. 338-345

53. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡ γυνὴ παρὰ τοῖς Βυζαντίνοις » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 2-3 (1923), σσ. 258-285

54. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς . Δ΄ Κώδικες τῆς βιβλιοθήκης Σπυρ. Π. Λάμπρου» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 2-3 (1923), σσ. 286-302

55. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Νεαραὶ Ἀλεξίου Κομνηνοῦ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 4 (1923), σσ. 321-327

56. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Νόμισμα Ἰωάννου Τζιμισκῆ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 4 (1923), σσ. 350-351

57. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σιμωνίδεια » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 1 (1923), σσ. 40-52

58. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡ ἐπανάστασις ἐν Ἠπείρῳ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 1 (1923), σσ. 65-69

59. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἔγγραφα οἰκογενείας Λεβίδου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 17, 4 (1923), σσ. 389-393

60. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἔγγραφα περὶ Λεωπούλων καὶ Μιστρᾶ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 2-3 (1922), σσ. 272-291

61. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Γρηγορίου μοναχοῦ καὶ καθηγουμένου τῆς ἐν τῇ ὀξείᾳ νήσῳ σεβασμίας μονῆς τοῦ Βουλγαρίου ἐπιστολαί » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 4 (1922), σσ. 393-402

62. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Γρηγορίου Παλαμᾶ ἐπιστολὴ πρὸς Θεσσαλονικεῖς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 1 (1922), σσ. 3-21

63. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σημειώματα περί τινων κωδίκων τῆς μονῆς Βατοπεδίου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 4 (1922), σσ. 427-440

64. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὸ ὑπ' ἀριθμὸν ΡΛΖ΄ κατάλοιπον » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 1 (1922), σσ. 67-70

65. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Περὶ τῆς οἰκοδομίας τῆς ἁγιωτάτης τοῦ Θεοῦ μεγάλης ἐκκλησίας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 2-3 (1922), σσ. 236-247

66. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Γεωμετρία » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 1 (1922), σσ. 77-84

67. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὰ ὑπ' ἀριθμὸν ΡΙΣΤ΄ καὶ ΡΙΗ΄ κατάλοιπα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 2-3 (1922), σσ. 264-265

68. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς . Γ΄. Κώδικες τῆς Βιβλιοθήκης Ἀλεξίου Κολυβᾶ» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 1 (1922), σσ. 107-114

69. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ποίησις καὶ ἱστορία » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 2-3 (1922), σσ. 306-325

70. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὸ ὑπ' ἀριθμὸν [9]Γ΄ κατάλοιπον » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 4 (1922), σσ. 349-392

71. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Δωροθέου βιβλίον ἱστορικόν » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 2-3 (1922), σσ. 137-190

72. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὸ ὑπ' ἀριθμὸν ΡΟΘ΄ κατάλοιπον » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 4 (1922), σσ. 403-406

73. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἰωάννου τοῦ Τζέτζου περὶ ρημάτων αὐθυποτάκτων στίχοι πολιτικοί » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 2-3 (1922), σσ. 191-197

74. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἐνθυμήσεων ἤτοι χρονικῶν σημειωμάτων συλλογὴ Δευτέρα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 4 (1922), σσ. 407-420

75. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὰ ὑπ' ἀριθμὸν ΡΙΖ΄ καὶ ΡΓ΄ κατάλοιπα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 1 (1922), σσ. 30-59

76. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Λουκᾶ Χρυσοβέργη περὶ διαίτης κοσμικῆς τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 2-3 (1922), σσ. 198-212

77. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Carlyle καὶ Hunt: Κατάλογος τῶν βιβλιοθηκῶν Ἄθωνος » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 4 (1922), σσ. 421-440

78. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ποίησις καὶ ἱστορία . Διάλεξις Δευτέρα» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 4 (1922), σσ. 441-457

79. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 4 (1922), σσ. 472-480

80. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Περὶ τῆς μεσαιωνικῆς ποιήσεως τῶν Ἑλλήνων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 1 (1922), σσ. 85-106

81. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Διήγησις Ἀλεξάνδρου ἐν κώδικι Ὀξωνίου misc. 283 καὶ Δημήτριος Ζῆνος » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 2-3 (1922), σσ. 266-271

82. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς . Γ΄. Κώδικες τῆς Βιβλιοθήκης Ἀλεξίου Κολυβᾶ» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 2-3 (1922), σσ. 326-337

83. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 1 (1922), σσ. 115-123

84. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σημείωσις περὶ τοῦ περιεχομένου τοῦ ὑπ' ἀριθμὸν 10077 κώδικος τοῦ βρεττανικοῦ μουσείου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 1 (1922), σσ. 27-29

85. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Παραπεμπτικὰ σημεῖα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 2-3 (1922), σσ. 219-224

86. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς . Γ΄. Κώδικες τῆς Βιβλιοθήκης Ἀλεξίου Κολυβᾶ» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 4 (1922), σσ. 465-471

87. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Χρονολογικὸς πίναξ τῶν βασιλέων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 16, 1 (1922), σσ. 71-76

88. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Συγγράμματα Στεφάνου Κομμητᾶ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 177-188

89. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡ ὑπὸ τοῦ Μαξίμου Πλανούδη μετάφρασις τῶν λεγομένων τοῦ Κάτωνος καὶ τὰ σχόλια αὐτῆς ἐν τῷ κώδικι τοῦ Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 217-228

90. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὰ ἀναγνώσματα τῶν πάππων μας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 237-271

91. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Χωρία Λέοντος διακόνου ἐν μεταφράσει ἰταλικῇ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 309-314

92. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Χουρμουζίου τοῦ Κωνσταντινοπολίτου . Σύνοψις τῶν πάλαι ἐπισήμων τῆς ἑῴας γυμνασίων» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 1 (1921), σσ. 5-23

93. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἐπίσκοποι καὶ μητροπολῖται » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 326-331

94. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἰωάννου Βηλαρᾶ ἀνέκδοτοι ἐπιστολαί » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 1 (1921), σσ. 41-46

95. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Περὶ τῆς γενέσεως τοῦ δυσσεβοῦς Μωάμεθ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 357-366

96. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Οἱ σεισμοὶ τῆς Μεσσήνης » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 409-416

97. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀνέκδοτος πανηγυρικὸς τοῦ αὐτοκράτορος τῆς Γερμανίας Σιγισμούνδου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 113-126

98. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 423-429

99. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἐπιστολὴ Κωνσταντίου τοῦ Σιναίου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 132-136

100. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἰωάννου Σταυρακίου λόγος εἰς τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 189-216

101. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς . Γ΄. Κώδικες τῆς Βιβλιοθήκης Ἀλεξίου Κολυβᾶ» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 272-289

102. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Παρεκβολαὶ ἐκ τῆς βίβλου τοῦ χρονικοῦ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 315-325

103. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Βυζαντιακὴ ἐπιγραφὴ ἐκ τῆς παρὰ τὴν Ἄρταν μονῆς τῶν Βλαχερνῶν » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 1 (1921), σσ. 24-29

104. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὰ ὑπ' ἀριθμὸν 91 καὶ 92 κατάλοιπα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 332-336

105. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡ πατρὶς τοῦ Ρήγα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 1 (1921), σσ. 49-80

106. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 1 (1921), σσ. 94-103

107. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Συνοδικὴ πρᾶξις τοῦ ἀρχιεπισκόπου τῆς πρώτης Ἰουστινιανῆς Γαβριήλ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 137-140

108. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἐπιστολαὶ Θεοδώρου Πεδιασίμου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 166-174

109. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἐγκύκλιος τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμίου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 175-176

110. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀπομνημονεύματα καὶ ἀποκαλύψεις μαρτυρικῆς πρωθυπουργίας (27 Σεπτεμβρίου 1916 - 1921 Ἀπριλίου 1917) » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 229-236

111. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 290-296

112. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὸ μετὰ Σολομωνικῆς ἰατροσόφιον τῆς Βονωνίας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 1 (1921), σσ. 30-40

113. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κυπριακὰ καὶ ἄλλα ἔγγραφα ἐκ τοῦ παλατινοῦ κώδικος 367 τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Βατικανοῦ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 337-356

114. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς . Κώδικες τῆς Βιβλιοθήκης Ἀλεξίου Κολυβᾶ» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 1 (1921), σσ. 81-93

115. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀχιλληΐς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 367-408

116. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς . Γ΄. Κώδικες τῆς Βιβλιοθήκης Ἀλεξίου Κολυβᾶ» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 4 (1921), σσ. 417-422

117. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἄγνωστον ἔργον Ζαχαρίου Γεργανοῦ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 127-131

118. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κυπριακὰ καὶ ἄλλα ἔγγραφα ἐκ τοῦ παλατινοῦ κώδικος 367 τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Βατικανοῦ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι ΙΕ΄-ΚΑ΄], 15, 2-3 (1921), σσ. 141-165

119. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Δύο ἀναφοραὶ μητροπολίτου Μονεμβασίας πρὸς τὸν Πατριάρχην » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 3 (1915), σσ. 257-318

120. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 3 (1915), σσ. 370-380

121. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἐπιγράμματα Θωμᾶ Γοριανίτου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 4 (1915), σσ. 435-438

122. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἐπιστολὴ τοῦ Σαλώνων Φιλοθέου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 4 (1915), σσ. 450-455

123. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Χρυσόβουλον Ἀνδρονίκου Α' Παλαιολόγου ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας Ἰωαννίνων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 1 (1915), σσ. 36-40

124. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Λόγος πανηγυρικὸς ἐπὶ τῇ 25 Μαρτίου ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 2 (1915), σσ. 129-152

125. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὰ γράμματα τῆς Σύρου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 2 (1915), σσ. 220-223

126. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 2 (1915), σσ. 241-247

127. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡ ἱστορικὴ σχολὴ τῆς Ἑπτανήσου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 3 (1915), σσ. 319-347

128. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σταχυολογία ἐκ κωδίκων τοῦ βαταβικοῦ Λουγδούνου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 4 (1915), σσ. 385-420

129. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀλεξίου Κομνηνοῦ στίχοι ἐπιτάφιοι εἰς τοὺς γονεῖς καὶ ἐπιτύμβιον ἐπίγραμμα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 4 (1915), σσ. 439-444

130. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 4 (1915), σσ. 474-483

131. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Δύο ἐνεπίγραφοι λίθοι ἐξ Ἰασοῦ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 1 (1915), σσ. 3-6

132. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὁ μαρκιανὸς κῶδιξ τοῦ Κρητὸς Γεωργίου Κλόντζα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 1 (1915), σσ. 41-52

133. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Διαθήκη Παύλου τοῦ Λατρηνοῦ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 2 (1915), σσ. 198-203

134. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἠπειρωτικὸς Κῶδιξ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 2 (1915), σσ. 224-230

135. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «† Κωνσταντῖνος Ν. Σάθας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 2 (1915), σσ. 248-253

136. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Δύο πατριαρχικὰ σιγίλλια ἀνέκδοτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 3 (1915), σσ. 348-357

137. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀρχοτέλειαι ἐπιστολῶν » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 4 (1915), σσ. 421-434

138. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Βυζαντιακὴ ἐπιγραφὴ τῆς ἐν Ναυπακτίᾳ μονῆς Βαρνάκοβας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 4 (1915), σσ. 445-449

139. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Γράμματα, τὸ βορειοδυτικώτατον σύνορον τοῦ βασιλείου τῆς Ἑλλάδος » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 1 (1915), σσ. 25-35

140. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 1 (1915), σσ. 105-112

141. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Καλλινίκου Δ' Κωνσταντινουπόλεως Σιγίλλιον περὶ τοῦ σχολείου Ζαγορᾶς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 2 (1915), σσ. 204-219

142. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 2 (1915), σσ. 231-240

143. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κουγέας Σωκράτης Β., “Ὁ Καισαρείας Ἀρέθας καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ. Συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς πρώτης ἀναγεννήσεως τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων ἐν Βυζαντίῳ”. Ἐν Ἀθήναις, Βιβλιοπωλεῖον Ἐλευθέρου καὶ Μπάρτ, 1913, ια΄, 151 σ. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 209-213

144. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Koimzoglu Michel G., “Geschichte der griechisch - orientalischen”. Kirchengemeinde zum heil. Georg in Wien. Wien. Βuchdruckerei Arthur Stern, Wien, 1912, VI. 56 σ. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 220-223

145. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Psaltes Stamatios B., “Grammatik der Byzantinischen Chroniken”, Göttingen. Vanderhoek und Ruprecht, 1913, XI, 394 p. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 231-234

146. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος Γραίτζας, ὁ ἀμύντωρ τοῦ Σαλμενικοῦ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 3 (1914), σσ. 260-288

147. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Wiegand Theodor unter Mitwirkung von Boese Konrad, Delehay Hippolyte s. J., Knackfuss Hubert, Krischen Friedrich, Lyncker Karl , Marées Walther von, Wulff Oskar, “Der Latmos”, Mit 10 Tafeln, 6 Beilagen und 127 Abbildungen im Text. Berlin. . Druck und Verlag von Georg Reimer, 1913, X, 230 S.» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 3 (1914), σσ. 328-331

148. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Χατζηϊωάννου Ἰωάννης Χ., “Ἱστορία καὶ ἔργα Νεοφύτου πρεσβυτέρου μοναχοῦ καὶ ἐγκλείστου”. Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, ἐκ τοῦ πατριαρχικοῦ τυπογραφείου, 1914, 90, 342 σ. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 3 (1914), σσ. 338-340

149. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀνέκδοτα ἔγγραφα τῆς μονῆς Ξηροχωραφίου ἢ Ἱερᾶς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 4 (1914), σσ. 401-413

150. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἠπειρωτικά . Δ΄ Ἡ λίμνη τῶν Ἰωαννίνων καὶ αἱ ἐπὶ τῆς νησίδος αὐτῆς μοναί, Ε΄ Ἡ Μονὴ Καστρίτσης καὶ οἱ ἐν αὐτῇ κώδικες, ΣΤ΄ Τὸ κατάστιχον τοῦ Μοναστηρίου Κάμενας, Ζ΄ Ποικίλα σημειώματα» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 3-56

151. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Δεκατρία δημώδη ᾄσματα μετὰ μουσικῶν σημείων ἐν Ἁγιορείτικῳ κώδικι τῆς Μονῆς Ἰβήρων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 4 (1914), σσ. 423-432

152. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Λογίδριον Σπυρ. Π. Λάμπρου προέδρου τοῦ ἐν Κέρκυρᾳ Πανιονίου Συνεδρίου ἐπὶ τῇ ἐνάρξει αὐτοῦ τῇ 20 Μαΐου 1914 » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 129-140

153. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἔλεγχος ἱστορικῶν ἐγγράφων περὶ διαφόρων ἑλληνικῶν χωρῶν ἐν τῷ δημοσίῳ ἀρχείῳ τῆς Βενετίας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 4 (1914), σσ. 449-464

154. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 182-193

155. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 4 (1914), σσ. 471-487

156. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Schlumberger Gustave, “Le siège, la prise et le sac de Constantinople par les Turcs en 1453”. Ouvrage orné de vingt gravures hors texte. Paris. Librairie Plon, Plon-Nourrit et Cie, Imprimeurs-éditeurs. 1914, 375 p. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 201-204

157. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Dussaud René, “Les civilisations préhelléniques dans le bassin de la mer Égée”. Paris, Librairie Paul Geuthner, 1914, Χ, 482 p. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 213-217

158. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Βικέλας Δ., “Λουκῆς Λάρας”. Διήγημα. Μεταφρασθὲν σερβιστὶ μετὰ προλόγου καὶ σημειώσεων ὑπὸ τοῦ διδάκτορος Δραγοῦτιν Ἀναστασιέβιτς. Ἐν Βελιγραδίῳ, 1913, VIII, 129 σ. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 223-224

159. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Αὐτοκρατόρων τοῦ Βυζαντίου χρυσόβουλλα καὶ χρυσᾶ γράμματα ἀναφερόμενα εἰς τὴν ἕνωσιν τῶν ἐκκλησιῶν » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 3 (1914), σσ. 241-254

160. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὁ Ἰταλὸς φιλέλλην Σανταρόζας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 3 (1914), σσ. 289-302

161. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀνδρεάδης Ἀνδρέας Μιχ., “Οἰκονομικαὶ μελέται περὶ Ἑπτανήσου. Περὶ τῆς οἰκονομικῆς διοικήσεως τῆς Ἑπτανήσου ἐπὶ Βενετοκρατίας”. Τόμος Α΄. Μέρος γενικόν, 418 σ. Τόμος Β΄. Μέρος εἰδικόν, 350 σ. Ἐν Ἀθήναις, 1914 » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 3 (1914), σσ. 331-335

162. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἐπιγράμματα ἀνέκδοτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 4 (1914), σσ. 353-358

163. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡ ὑπὸ τοῦ Ριχάρδου Ὀρσίνη παραχώρησις τῆς Ἰθάκης » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 4 (1914), σσ. 414-416

164. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡ νῆσος Σάσων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 57-93

165. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Εἰκονογραφημένοι λογοτεχνικοὶ κώδικες » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 4 (1914), σσ. 433-440

166. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀνάγκη ἱδρύσεως κεντρικοῦ ἑλληνικοῦ ἱστορικοῦ ἀρχείου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 141-148

167. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Γενναδίου Σχολαρίου τοῦ Πατριάρχου ἐγκύκλιος ἐπὶ ἐλεημοσύνῃ μετὰ τὴν Ἅλωσιν » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 4 (1914), σσ. 465-467

168. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Πολίτης Ν. Γ, “Ἐκλογαὶ ἀπὸ τὰ τραγούδια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ”. Ἐν Ἀθήναις, Τυπογραφεῖον “Ἑστία” Κ. Μάϊσνερ καὶ Ν. Καργαδούρη, 1914, ζ΄ 309 σ. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 194-198

169. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Jorga Neculai, “Cronica Expeditiei Turcilor in Morea 1715 atribuită lui Constantin Diichiti”. Bucuresti. Ateliererele grafice Socec & Co. 1913. - Nicolas Jorga, Chronique de l' expédition des Turcs en Morée 1715 attribuée à Constantin Dioikétès. Bucarest. . Ateliers graphiques Socec & Co, XIV, 228 p.» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 204-208

170. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Rektor P. - Kühne Benno - Heinrich Rickenbach, “Ein Mönchsleben im Dienste der Schule”. (Beigabe zum Jahresbericht der Stiftsschule Maria - Einsiedeln im Studienjahre. Verlagsanstalt Benziger und Co. A. g, Einsiedeln (Schweiz), 1911/ 1912. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 217-219

171. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Gardner Alice, “The Lascarids of Nicaea. The Story of an empire in exile”, London, Methuen and Co Ltd, 1912, XII, 321 p. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 225-228

172. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὰ παλαιογραφικὰ σημεῖα ἡλιακόν, ἀστερῖσκος, ὡραῖον καὶ σημείου καὶ ὁ Καισαρείας Ἀρέθας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 3 (1914), σσ. 255-259

173. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 3 (1914), σσ. 312-327

174. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Λαγοπάτης Σπυρίδων Ν., “Γερμανὸς ὁ Β΄, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - Νικαίας (1222-1240). Βίος, συγγράμματα καὶ διδασκαλία αὐτοῦ”. Ἀνέκδοτοι ὁμιλίαι καὶ ἐπιστολαὶ τὸ πρῶτον ἐκδιδόμεναι. . Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς ἐφημερίδος “Μορέως” ἐν Τριπόλει, 1914. ιβ΄, 363 σ.» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 3 (1914), σσ. 335-338

175. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Αἱ μονῳδίαι Ἀλεξίου τοῦ Λαμπηνοῦ καὶ ὁ οἶκος τοῦ Ἀνδρονίκου Α΄ Παλαιολόγου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 4 (1914), σσ. 359-400

176. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Στίχοι εἰς Ἰωάννην Πέτρον βοεβόδαν Μολδαβίας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 4 (1914), σσ. 417-422

177. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Αὐτοκρατόρων τοῦ Βυζαντίου χρυσόβουλλα καὶ χρυσᾶ γράμματα ἀναφερόμενα εἰς τὴν ἕνωσιν τῶν ἐκκλησιῶν » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 94-128

178. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ποιημάτιον περὶ τοῦ ἐν ἔτει 1508 σεισμοῦ τῆς Κρήτης » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 4 (1914), σσ. 441-448

179. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς βιβλιοθήκης τοῦ ἐν Λευκωσίᾳ Παγκυπρίου Γυμνασίου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 165-173

180. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Προσθῆκαι εἰς τὴν Ἰόνιον βιβλιογραφίαν » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 4 (1914), σσ. 468-470

181. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Hesseling D. C. - Pernot Hubert, “Ἐρωτοπαίγνια (Chansons d' amour)”, publiés d' après un manuscrit du XVe siècle avec une traduction, une étude critique sur les Ἑκατόλογα (Chanson des Cent mots), des observations grammaticales et un index. Paris, . Librairie universitaire A. Welter éditeur. Athènes. Librairie internationale Élefthétoudakis et Barth, 1913, XXXVI, 187 p.» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 11, 1-2 (1914), σσ. 198-200

182. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 1-2 (1913), σσ. 181-191

183. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Rambaud Alfred, “Études sur l' histoire byzantine”. Paris, Librairie Armand Colin, 1912, XXIII, 317 p. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 1-2 (1913), σσ. 219-225

184. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἰωάννου Ζ΄ Παλαιολόγου ἐκχώρησις τῶν ἐπὶ τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας δικαιωμάτων εἰς τὸν βασιλέα τῆς Γαλλίας Κάρολον ΣΤ΄ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 3 (1913), σσ. 248-257

185. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Μητροφάνους Κριτοπούλου δύο ἐπιστολαὶ ἀνέκδοτοι πρὸς Γρηγόριον Κουέκκιον » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 3 (1913), σσ. 322-328

186. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Miller William, “The Otoman Empire 1801-1913”. Ἐν Κανταβριγίᾳ, 1913, XVI, 547 p. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 3 (1913), σσ. 356-361

187. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τρία βυζαντιακὰ αἰνίγματα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 4 (1913), σσ. 444-445

188. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Αἱ ἀρχαιότητες καὶ τὰ βυζαντιακὰ μνημεῖα τῆς Βορειοδυτικῆς Ἠπείρου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 4 (1913), σσ. 457-469

189. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡ ἐκ Πατρῶν εἰς Ρώμην ἀνακομιδὴ τῆς κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 1-2 (1913), σσ. 33-79

190. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Γράμμα σιγιλλιῶδες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοσινίτζης » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 1-2 (1913), σσ. 135-137

191. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 1-2 (1913), σσ. 192-215

192. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Gardthausen Victor, “Griechische Paläographie”. Erster Band. Das Buchwesen im Altertum und im byzantinischen Mittelalter. Mit 38 Figuren. Zweite Auflage. Leipzig, Verlag von Veit und Comp., 1911, XII, 243 S. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 1-2 (1913), σσ. 225-228

193. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἐπανέκδοσις ἐπιστολῶν τοῦ Μητροπολίτου Μηδείας Θεοφάνους » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 3 (1913), σσ. 258-275

194. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 3 (1913), σσ. 329-342

195. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Tafrali O., “Thessalonique au quatorzième siècle”. Ἐν Παρισίοις, Librairie Paul Geuthner, 1913, GXXVI, 312 p. . Tafrali O., “Topographie de Thessalonique”. Ἐν Παρισίοις, Librairie Paul Geuthner, 1913, F, XII, 220 p.» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 3 (1913), σσ. 361-364

196. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὑπουργικὴ ἐγκύκλιος τοῦ 1863 χάριν τοῦ Καρόλου Χόπφ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 4 (1913), σσ. 446-448

197. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 4 (1913), σσ. 470-481

198. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἐπιστολὴ Πίου Β΄ πρὸς Ἀλέξανδρον Ἀσάνην περὶ καταλήψεως τῆς Ἴμβρου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 1-2 (1913), σσ. 113-126

199. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὰ ἑλληνικὰ δίκαια » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 1-2 (1913), σσ. 138-180

200. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τσοποτὸς Δ. Κ., “Γῆ καὶ γεωργοὶ τῆς Θεσσαλίας κατὰ τὴν τουρκοκρατίαν ἐπὶ τῇ βάσει ἱστορικῶν πηγῶν”. Ἐν Βόλῳ, Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς ἐφημερίδος “Ἡ Θεσσαλία”, 1912, δ΄, 273 σ. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 1-2 (1913), σσ. 216-218

201. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὰ τετράδια καὶ χάρβαλα φύλλα τοῦ παλατίνου κώδικος Χ 88 τοῦ Λυσίου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 3 (1913), σσ. 241-247

202. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προυσοῦ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 3 (1913), σσ. 289-321

203. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 3 (1913), σσ. 343-355

204. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἠπειρωτικά . Α΄ Ἱστορικὰ σημειώματα περὶ τοῦ ἠπειρωτικοῦ ζητήματος, Β΄ Τὸ ἐν Ἰωαννίνοις Ἀρχιμανδρεῖον καὶ οἱ ἐν αὐτῷ κώδικες, Γ΄ Ἐνθυμήσεις ἐν τοῖς ἐντύποις μηναῖοις τοῦ Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 4 (1913), σσ. 369-443

205. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κρητικῶν οἴκων Κέρκυρας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 4 (1913), σσ. 449-456

206. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 4 (1913), σσ. 482-497

207. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὸ ἐν Ρώμῃ Ἑλληνικὸν Γυμνάσιον (Collegio Greco) καὶ οἱ ἐν τῷ ἀρχείῳ αὐτοῦ ἑλληνικοὶ κώδικες » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 1-2 (1913), σσ. 3-32

208. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀντώνιος Πυρόπουλος » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 10, 1-2 (1913), σσ. 127-134

209. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὰ πάτρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 1-2 (1912), σσ. 116-161

210. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὸ ΙΣΤ΄ Διεθνὲς Συνέδριον τῶν Ἀνατολιστῶν » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 1-2 (1912), σσ. 182-193

211. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Νέος κῶδιξ τοῦ χρονικοῦ Μονεμβασίας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 3 (1912), σσ. 245-251

212. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἑλληνικὰ ἱστορήματα ἐν χειρογράφοις τοῦ ἐν Βενετίᾳ πατριαρχικοῦ ἱεροσπουδαστηρίου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 3 (1912), σσ. 271-279

213. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 3 (1912), σσ. 290-298

214. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἰσιδώρου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ὀκτὼ ἐπιστολαὶ ἀνέκδοτοι » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 4 (1912), σσ. 343-414

215. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κωνσταντῖνος ΙΒ΄ ἢ ΙΓ΄; » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 4 (1912), σσ. 449-452

216. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Knös Börje, “Codex graecus XV Upsaliensis”. Akademische Abhandlung, Uppsala, 1908, 62 p. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 4 (1912), σσ. 481-482

217. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τρία κείμενα συμβάλλοντα εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ ναυτικοῦ παρὰ τοῖς Βυζαντινοῖς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 1-2 (1912), σσ. 162-177

218. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 1-2 (1912), σσ. 194-203

219. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Γεωργίου τοῦ Αἰτωλοῦ δύο ἀνέκδοτα στιχουργήματα εἰς Μιχαὴλ καὶ Ἀνδρόνικον τοὺς Καντακουζηνούς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 3 (1912), σσ. 252-264

220. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Δύο συνέδρια ἐν Ρώμῃ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 3 (1912), σσ. 280-286

221. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 3 (1912), σσ. 299-312

222. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡ σημερινὴ ἀρχαιολογικὴ κίνησις ἐν ταῖς ἑλληνικαῖς χώραις » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 4 (1912), σσ. 415-436

223. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 4 (1912), σσ. 453-465

224. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Steffens Franz, “Proben aus griechischen Handschriften und Urkunden”. 24 Tafeln in Lichtdruck zur ersten Einführung in die griechische Paläographie für Philologen und Historiker. Trier. 1912. Druck und Verlag: Kunst - und Verlagsanstalt Schaar und Dathe » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 4 (1912), σσ. 483-486

225. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Παιανίου μετάφρασις εἰς τὴν τοῦ Εὐτροπίου ρωμαϊκὴν ἱστορίαν » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 1-2 (1912), σσ. 1-115

226. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Συνοδικὸν γράμμα τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Καλλινίκου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 1-2 (1912), σσ. 178-181

227. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὰ πάτρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 3 (1912), σσ. 209-244

228. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Συμπληρωματικαὶ εἰδήσεις περὶ τοῦ ζωγράφου Παναγιώτου Δοξαρᾶ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 3 (1912), σσ. 265-270

229. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «† Ἀθανάσιος Παπαδόπουλος Κεραμεύς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 3 (1912), σσ. 287-289

230. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἁγιορειτικὰ ἀποσπάσματα ῥωμαϊκῆς ἱστορίας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 4 (1912), σσ. 321-342

231. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Γεώργιος Α΄ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 4 (1912), σσ. 437-448

232. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 9, 4 (1912), σσ. 466-480

233. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 4 (1911), σ. 495

234. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὰ ἑλληνικὰ ἐκθέματα ἐν τῇ ἀρχαιολογικῇ καὶ ἱστορικῇ ἐκθέσει τῆς Ῥώμης » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 1 (1911), σσ. 60-69

235. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 1 (1911), σσ. 91-103

236. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὁ Μαρκιανὸς κῶδιξ 524 » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 2 (1911), σσ. 123-192

237. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 2 (1911), σσ. 229-232

238. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «“Χριστιανικὴ Κρήτη”. Creta Christiana. Περιοδικὸν κατὰ τετραμηνίαν ἐκδιδόμενον ἐπιμελείᾳ τῆς ἐν Κρήτῃ ἐκκλησίας. Ἔτος Α', τεῦχος Α' - Β' διπλοῦν, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Στυλ. Μ. Ἀλεξίου, 1912, η', 378 σ. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 2 (1911), σσ. 245-248

239. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὁ Ἰωάννης Βηλαρᾶς καὶ ὁ Ἰωάννης Κρασσᾶς ἐν Βενετίᾳ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 3 (1911), σσ. 315-352

240. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἐπιτύμβια Ἑλλήνων ἰδίως Μακεδόνων ἐν Πέστῃ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 4 (1911), σσ. 462-481

241. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Μαλανδράκης Μ. Η., “Ἡ Πατμιὰς σχολή”. Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Παρασκευᾶ Λεώνη, 1911, ζ΄, 182 σ. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 1 (1911), σσ. 111-112

242. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡ βιβλιοθήκη τῆς ἑλληνικῆς κοινότητος Βουδαπέστης καὶ οἱ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ σωζόμενοι ἑλληνικοὶ κώδικες » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 1 (1911), σσ. 70-79

243. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Martini Edgar, “Textgeschichte der Bibliotheke des Patriarchen Photios von Konstantinopel”. I Theil. Die Handschriften, Ausgaben und Übertragungen. (Des XXVIII. Bandes der Abhandlungen der Philologisch-Historischen Klasse der Königl. . Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften No VI). Mit 8 Tafeln in Lichtdruck. Leipzig. Bei B. G. Teubner 1911.» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 1 (1911), σσ. 104-107

244. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Περίεργος βενετικὸς θρῦλος ἐν ποιήματι νεοελληνικῷ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 2 (1911), σσ. 193-205

245. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 2 (1911), σσ. 233-242

246. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σελίδες ἐκ τῆς Ἱστορίας τοῦ ἐν Οὐγγαρίᾳ καὶ Αὐστρίᾳ Μακεδονικοῦ Ἑλληνισμοῦ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 3 (1911), σσ. 257-300

247. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 3 (1911), σσ. 353-358

248. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κώδικες ἑλληνικῶν ἱστορημάτων ἐν τῇ κατὰ τὴν Βενετίαν Fondazione Quirini Stampalia » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 4 (1911), σσ. 482-488

249. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 4 (1911), σσ. 489-494

250. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὁ Μαρκιανὸς κῶδιξ 524 » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 1 (1911), σσ. 3-59

251. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 1 (1911), σσ. 80-90

252. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Publications de l' Ecole des langues Orientales vivantes. Bibliographic Ionienne. Description raisonnée des ouvrages publiés par les Grecs des Sept-îles ou concerant ces îles du quinzième siècle a l' année 1910 par Emile Legrand. . Oeuvre posthume completée et publiée par Hubert Pernot Docteur es lettres, répétiteur a l' Ecole des langues Orientales vivantes. Ἐν Παρισίοις. Ernest Leroux, éditeur, Τόμοι δύο ἐκ τῶν σελίδων ἐν ὅλῳ, ΙΧ, 860» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 1 (1911), σσ. 107-111

253. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὸ ἐν Θεσσαλονίκῃ βενετικὸν προξενεῖον καὶ τὸ μετὰ τῆς Μακεδονίας ἐμπόριον τῶν Βενετῶν » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 2 (1911), σσ. 206-228

254. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Cavalieri Pius Franchi de - Lietzmann Iohannes, “Specimina codicum graecorum Vaticanorum”, Bonnae, A. Marcus et E. Weber, MCMX » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 2 (1911), σσ. 243-245

255. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀνώνυμος ἐπιστολὴ Νικήτα τοῦ Παφλαγόνος πρὸς Ἀρέθαν τὸν Καισαρείας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 3 (1911), σσ. 301-314

256. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 8, 3 (1911), σσ. 359-372

257. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 2-3 (1910), σσ. 321-337

258. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὑπόμνημα περὶ τῶν ἑλληνικῶν χωρῶν καὶ Ἐκκλησιῶν κατὰ τὸν δέκατον πέμπτον αἰώνα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 4 (1910), σσ. 360-371

259. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Παρὰ τὸν τάφον τοῦ Κοραῆ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 4 (1910), σσ. 435-442

260. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 4 (1910), σσ. 469-483

261. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Συλλογαὶ Αἰσωπείων μύθων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 1 (1910), σσ. 49-74

262. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Pernot Hubert, “Anthologie populaire de la Grèce moderne”, Paris, Mercure de France, MDMX, 276 p. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 1 (1910), σσ. 99-101

263. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Χωματιανὸς Γεώργιος, “Στατιστικὰ ἀποτελέσματα τῆς γενικῆς ἀπογραφῆς τοῦ πληθυσμοῦ κατὰ τὴν 27 Ὀκτωβρίου 1906”, Ἐν Ἀθήναις, 1909. Τόμος πρῶτος. Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου, ξδ΄, 735 σ. Τόμος δεύτερος. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Μιχαὴλ Νικολαΐδου, 506 σ. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 1 (1910), σσ. 104-106

264. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀνώνυμος σωτεῖρα τῆς Λέσβου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 2-3 (1910), σσ. 317-318

265. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 2-3 (1910), σσ. 338-348

266. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Οἱ γελωτοποιοὶ τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 4 (1910), σσ. 372-398

267. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Αἰσώπεια τετράστιχα ἐκ κώδικος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Μονῆς Βατοπεδίου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 4 (1910), σσ. 443-463

268. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 4 (1910), σσ. 484-495

269. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἔκθεσις περὶ τοῦ Χατζηλαζαρείου ἱστορικοῦ διαγωνίσματος περὶ Μακεδονίας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 1 (1910), σσ. 3-25

270. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 1 (1910), σσ. 75-85

271. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Schuster Joseph, “Die Expedition des Bayer”. Hilfskorps nach Griechenland 1832-1835 in sanitätsgeschichtlicher Hinsicht nach den Akten des K. B. Kriegsarchivs. Sonderabdruck aus dem “Oberbayerischen Archiv (zugleich Forschungen zur Geschichte Bayerns)” . Bd. 54 Heft 4, 41 S.» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 1 (1910), σσ. 101-102

272. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἐνθυμήσεων ἤτοι χρονικῶν σημειωμάτων συλλογὴ πρώτη (Ἀρ. 1-562) » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 2-3 (1910), σσ. 113-313

273. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τοπωνυμίαι Καλαμῶν » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 2-3 (1910), σσ. 319-320

274. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τοῦ Θεολογάκη ὡς ἐκπροσώπου τῶν καλουμένων τζύρων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 4 (1910), σσ. 353-359

275. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡ ἐν Ῥώμῃ ἔκθεσις τῶν εἰκόνων αὐτοκρατόρων τοῦ Βυζαντίου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 4 (1910), σσ. 399-434

276. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κερκυραϊκὰ ἔγγραφα ἀνέκδοτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 4 (1910), σσ. 464-468

277. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὀκτὼ ἀνέκδοτα ἔγγραφα ὧν πέντε ἐκ τῆς Σικελίας καὶ τῆς Κάτω Ἰταλίας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 1 (1910), σσ. 26-48

278. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 1 (1910), σσ. 86-98

279. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Χονδρονίκης Γεώργιος, “Ἱστορία Περγάμου Βιβλίον Α΄”. Σάμος, Τυπογραφεῖον “Μικρασιατικοῦ” Ἑλένης Σ. Σβορώνου. 1910, 38 σ. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 1 (1910), σσ. 102-104

280. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Πέτρος Λιππαμᾶνος, ὁ σύμβουλος Χαλκίδος » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 7, 2-3 (1910), σσ. 314-316

281. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Αὐτόγραφον σημείωμα Μάρκου Μπότσαρη » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 2 (1909), σσ. 225-229

282. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ναυπλιακὸν ἔγγραφον τοῦ οἴκου Πουλομάτη ἐν ἔτει 1509 καὶ ὁ βιβλιογράφος Μιχαὴλ Σουλιάρδος » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 3 (1909), σσ. 273-283

283. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Μαρούλλα ἡ Λημνία καὶ τὸ περὶ αὐτῆς ποίημα τοῦ Ἰησουίτου Δονδίνη » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 3 (1909), σσ. 299-318

284. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «† Κάρολος Κρουμβάχερ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 3 (1909), σσ. 350-353

285. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «“Bibliotheca hagiographica graeca”. Ediderunt socii Bollandiani. Editio altera emendatior. Accedit Synopsis metaphrastica. Bruxellis. Société des Bollandistes, 1909, XV, 298 p. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 3 (1909), σσ. 358-360

286. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀνέκδοτος ἐπιστολὴ τοῦ Βησσαρίωνος » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 4 (1909), σσ. 393-398

287. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Δύο ἐπιστολαὶ ἀναφερόμεναι εἰς τὴν μεσαιωνικὴν Ῥόδον » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 1 (1909), σσ. 32-38

288. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὁ δικέφαλος ἀετὸς τοῦ Βυζαντίου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 4 (1909), σσ. 431-473

289. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Παϊσίου Δημάρου ἐπισκόπου Παραμυθιᾶς καὶ Βουθρωτοῦ . Περιγραφὴ τῆς ἁγίας εἰκόνος τῆς Χρυσοβίτζης» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 1 (1909), σσ. 52-67

290. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σπανὸς Κανέλλος, “Γραμματικὴ τῆς κοινῆς τῶν Ἑλλήνων γλώσσης. Παχωμίου 'Ρουσάνου Κατὰ χυδαϊζόντων καὶ αἱρετικῶν καὶ ἄλλα τοῦ αὐτοῦ”. . Νῦν πρῶτον ἐκδιδόμενα ἐκ κωδίκων τῆς Μαρκιανῆς βιβλιοθήκης ὑπὸ τοῦ ἀρχιμανδρίτου Ἰωάννου Βασιλικοῦ ἐφημερίου τῆς ἐν Βενετίᾳ ὀρθοδόξου ἑλληνικῆς ἐκκλησίας. Ἐν Τεργέστῃ, Τύποις τοῦ αὐστριακοῦ Λόϋδ, 157 σ.» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 1 (1909), σσ. 121-124

291. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Νείλου Κωνσταντινουπόλεως Σιγίλλιον » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 2 (1909), σσ. 174-178

292. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἤγουν, ὄχι ἤως » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 2 (1909), σσ. 207-209

293. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡ ἐκ τοῦ νάρθηκος Ἰλιάς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 3 (1909), σσ. 257-262

294. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀπάντησις εἰς ἐρώτημα περὶ τοῦ χρονικοῦ τοῦ Παναρέτου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 3 (1909), σσ. 284-288

295. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ οἱ Καταλώνιοι » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 3 (1909), σσ. 319-321

296. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σαλβατὼρ Λουδοβίκου, “Anmerkungen über Leukas. Prag. 1908”. Druck und Verlag von Heinr. Mercy Sohn. V, 61 σ. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 3 (1909), σσ. 354-356

297. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡ διήγησις τῆς φουμιστῆς Βενετίας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 4 (1909), σσ. 369-381

298. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Καὶ ἄλλαι εἰκόνες Ἰωάννου καὶ Κωνσταντίνου τῶν Παλαιολόγων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 4 (1909), σσ. 399-408

299. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν ἐν Λέσβῳ δυναστευόντων Γατελούζων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 1 (1909), σσ. 39-48

300. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Οἱ κώδικες τῆς βιβλιοθήκης τῆς ἐν Τεργέστῃ ἑλληνικῆς κοινότητος » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 1 (1909), σσ. 68-76

301. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «“Ὁ Κρητικὸς πόλεμος (1645-1669) ἢ Συλλογὴ τῶν ἑλληνικῶν ποιημάτων Ἀνθίμου Διακρούση, Μαρίνου Ζάνε” συλλεγέντων καὶ ἐκδιδομένων ὑπὸ τοῦ ἀρχιμανδρίτου Ἀγαθαγγέλου Ξηρουχάκη ἐφημερίου τῆς ἐν Βενετίᾳ ἑλληνικῆς ἐκκλησίας . Ἐν Τεργέστῃ, Τύποις τοῦ αὐστριακοῦ Λόϋδ, 1908, 638 σ.» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 1 (1909), σσ. 124-126

302. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὀλίγα περὶ πολυφέγγους » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 2 (1909), σσ. 179-185

303. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἄλλοι Ἕλληνες ζωγράφοι πρὸ τῆς Ἁλώσεως καὶ ἡ ἐν Ρώμῃ Καρδιώτισσα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 2 (1909), σσ. 210-224

304. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἑλληνικὰ ἱστορήματα ἐν τοῖς ἀρχείοις τῆς Ἱσπανίας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 3 (1909), σσ. 263-272

305. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σιγίλλιον τοῦ Πατριάρχου Σωφρονίου περὶ τῆς μονῆς Ταξιαρχῶν παρὰ τὸ Αἴγιον, καὶ τὸ χωρίον Δημητροπούλου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 3 (1909), σσ. 289-298

306. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τρεῖς κώδικες ἐν Κεφαλληνίᾳ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 3 (1909), σσ. 322-327

307. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀραβαντινὸς Παναγιώτης, “Ἠπειρωτικὸν γλωσσάριον”. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Π. Α. Πετράκου, 1909 ι΄, 102 σ. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 3 (1909), σσ. 356-358

308. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡ Μονὴ Βαρνάκοβας καὶ οἱ ἐν αὐτῇ ὑποτιθέμενοι τάφοι τῶν αὐτοκρατόρων Ἀλεξίου καὶ Μανουὴλ τῶν Κομνηνῶν » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 3 (1909), σσ. 382-392

309. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Μιχαὴλ Ἀκομινάτου ἀνέκδοτος κατηχητικὴ ὁμιλία » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 1 (1909), σσ. 3-31

310. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Μανουὴλ Κορινθίου τοῦ μεγάλου ρήτορος διήγησις περὶ τῆς ἐν Ἀσγορίῳ εἰκόνος τῆς Θεοτόκου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 4 (1909), σσ. 409-432

311. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὁ ἐκ Θεσσαλονίκης οἶκος Ὑαλέα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 1 (1909), σσ. 49-51

312. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Miller William, “The Latins in the Levant. A history of frankish Greece (1204-1566)”. With Maps. London. John Murray, Albenarle Street, 1908 » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 1 (1909), σσ. 117-120

313. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡ παρισιακὴ ἀνθολογία τοῦ κώδικος suppl grec 134 » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 2 (1909), σσ. 137-173

314. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Δύο ῥητορικαὶ μελέται περὶ Μαζέππα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 6, 2 (1909), σσ. 186-206

315. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἅγιος Βησσαρίων ὁ Λαρίσης καὶ Παχώμιος ὁ Ρουσάνος » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 2-3 (1908), σσ. 290-295

316. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 2-3 (1908), σσ. 305-326

317. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «“Ligue fraçaise pour la défense des droits de l' Hellénisme”. -La Grèce par Th. Homolle, Henry Houssay, Th. Reinach, Ed. Théry, G. Deschamps, Ch. Diehl, G. Fougères, J. Psichari, A. Berl, M. Paillarès. Conférences faites sous les auspices de la Ligue. . Paris, 1908, 395 p.» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 2-3 (1908), σσ. 350-355

318. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τρεῖς ἀνέκδοτοι μονῳδίαι εἰς τὴν ὑπὸ τῶν Τούρκων Ἅλωσιν τῆς Θεσσαλονίκης » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 4 (1908), σσ. 369-391

319. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κυριακὸς ὁ Ἀγκωνίτης ἐν τῇ Λακωνικῇ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 4 (1908), σσ. 414-423

320. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 4 (1908), σσ. 468-478

321. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡ ἑλληνικὴ ὡς ἐπίσημος γλώσσα τῶν Σουλτάνων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 1 (1908), σσ. 40-78

322. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Βαλαωρίτης Ἀριστοτέλης, “Βίος καὶ ἔργα”. (Βιβλιοθήκη Μαρασλῆ). Τόμ. Α΄, ια΄ , 567 σ. Τόμ. Β΄, 368 σ. Τόμ. Γ΄, 422 σ., Ἐν Ἀθήναις, 1908 » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 1 (1908), σσ. 118-124

323. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Μονῳδίαι καὶ θρῆνοι ἐπὶ τῇ ἁλώσει τῆς Κωνσταντινουπόλεως » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 2-3 (1908), σσ. 190-269

324. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀνωνύμου ἐπιτάφιος εἰς Παρθένον σεμνὴν ἀώρως θανοῦσαν » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 2-3 (1908), σσ. 296-300

325. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 2-3 (1908), σσ. 327-341

326. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Mano Constantin George, “Documante din al XVIlea-XIXlea privitoare la Familia Mano”. Cu o notită istorică si genealogică si o serie de portrete vechi. Ἐν Βουκουρεστίῳ, Tipografia Curtii Regale, F. Göbl. Fii., 1907, LXI, 662 σ. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 2-3 (1908), σσ. 355-357

327. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὸ πρωτότυπον τοῦ τυπικοῦ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει μονῆς τοῦ Παντοκράτορος » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 4 (1908), σσ. 392-399

328. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀντωνίου Στρατηγοῦ ἀνέκδοτα ποιήματα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 4 (1908), σσ. 424-443

329. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 4 (1908), σσ. 479-491

330. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὰ σιγίλλια καὶ λοιπὰ ἔγγραφα τῆς ἐν τῷ δήμῳ Λετρινῶν μονῆς Σκαφιδιᾶς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 1 (1908), σσ. 79-99

331. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἔκθεσις κρίσεως περὶ τοῦ Σουληνείου ἱστορικοῦ διαγωνίσματος Θεσσαλίας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 2-3 (1908), σσ. 129-154

332. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἕλληνες ζωγράφοι πρὸ τῆς Ἁλώσεως » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 2-3 (1908), σσ. 270-289

333. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὁ βαρβερινὸς κῶδιξ τοῦ βίου Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 2-3 (1908), σσ. 301-304

334. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «R. Instituto Veneto di scienze lettere ed arti. Monumenti Veneti nell' Isola di Creta. Ricerche e descrizione fatte dal Dottor Giuseppe Gerola per incarico del R. Istituto. Ἐν Βενετίᾳ. Τόμ. Α΄, 1905. LVI, 300 σ. μετὰ πινάκων 1-7 . Τόμ. Α΄ μέρ. β΄, 1906. σσ. 301-676 μετὰ πινάκων 8-20. -Τόμ. Β΄. 1908. σ. 390 μετὰ πινάκων 1-17» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 2-3 (1908), σσ. 342-349

335. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀρχεῖα τῆς νεωτέρας ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ἐκδίδονται ἐπιμελείᾳ Ἰωάννου Βλαχογιάννη. Β΄ Ἀρχεῖον τοῦ στρατηγοῦ Ἰωάννου Μακρυγιάννη. Τόμος πρῶτος. Ἐν Ἀθήναις, 1907, (Περιέχων τὰ ἱστορικὰ ἔγγραφα), 91, 470 σ. . Τόμος δεύτερος, (Περιέχων τὰ “Ἀπομνημονεύματα”) μθ΄, 584 σ.» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 2-3 (1908), σσ. 358-361

336. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὰ ὀνόματα τοῦ πυροβόλου, τοῦ τυφεκίου καὶ τῆς πυρίτιδος παρὰ τοῖς Βυζαντινοῖς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 4 (1908), σσ. 400-413

337. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Περί τινων βαρβερινῶν κωδίκων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 4 (1908), σσ. 451-467

338. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τρεῖς ἐπιστολαὶ τοῦ Καρδιναλίου Βησσαρίωνος ἐν τῇ δημώδει γλώσσῃ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 1 (1908), σσ. 19-39

339. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 1 (1908), σσ. 100-107

340. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἑλληνικὰ δημόσια γράμματα τοῦ Σουλτάνου Βαγιαζὶτ Β΄ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 5, 2-3 (1908), σσ. 155-189

341. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς . Α΄. Κώδικες τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 1 (1907), σσ. 105-112

342. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράφοι καὶ κτήτορες κωδίκων κατὰ τοὺς μέσους αἰώνας καὶ ἐπὶ τουρκοκρατίας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 2 (1907), σσ. 152-187

343. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Νικολάου Κριτίου τοῦ μεγάλου ἐκκλησιάρχου συλλογὴ αὐτόγραφων ἐπιστολῶν τοῦ δεκάτου ἑβδόμου καὶ δεκάτου ὀγδόου αἰῶνος » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 2 (1907), σσ. 206-224

344. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὸ Τραπεζουντιακὸν Χρονικὸν τοῦ πρωτοσέβαστου καὶ πρωτονοτάριου Μιχαὴλ Πανάρετου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 3 (1907), σσ. 257-295

345. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Οἱ κώδικες τοῦ Νικολάου Πολλάνη » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 3 (1907), σσ. 358-367

346. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡ προτομὴ τοῦ Ἰωάννου Παλαιολόγου καὶ ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ κ. Muñoz » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 3 (1907), σσ. 409-416

347. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 3 (1907), σσ. 476-483

348. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Προσθήκη εἰς τὰ περὶ τῶν τειχῶν τοῦ Ἰσθμοῦ τῆς Κορίνθου κατὰ τοὺς μέσους αἰώνας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 1 (1907), σσ. 20-26

349. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Schlumberger Gustave, “Campagnes du roi Amaury 1er de Jérusalem en Egypte, au XIIe siècle”. Paris, Libraire Plon, 1906, 352 p. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 1 (1907), σσ. 123-125

350. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Πρόσταγμα Ἰωάννου Παλαιολόγου ὑπὲρ τοῦ Φλωρεντινοῦ Ἰακώβου de Morellis » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 2 (1907), σσ. 188-194

351. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς . Α΄. Κώδικες τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 2 (1907), σσ. 225-236

352. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἰωάννου Παλαιολόγου πρόσταγμα ὑπὲρ τοῦ Φλωρεντίνου Παγκρατίου Μιχαὴλ Φεδίνη » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 3 (1907), σσ. 296-302

353. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς . Α΄. Κώδικες τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 3 (1907), σσ. 368-374

354. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος ὡς σύζυγος ἐν τῇ ἱστορίᾳ καὶ τοῖς θρύλοις » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 3 (1907), σσ. 417-466

355. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τιμαίου τοῦ Ταυρομενίτου, τοῦ ἱστορικοῦ Θησέως καὶ ἄλλων ἀρχαίων συγγραφέων ἀνέκδοτα ἀποσπάσματα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 1 (1907), σσ. 1-13

356. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τρία πατριαρχικὰ σιγίλλια μονῶν τῆς Ἀττικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 1 (1907), σσ. 83-104

357. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τρεῖς παραδοξογραφικαὶ διηγήσεις περὶ Πελοποννήσου, Πουλχερίας καὶ Θεοδοσίου τοῦ Μικροῦ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 2 (1907), σσ. 129-151

358. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Δύο ἀνέκδοτα πατριαρχικὰ σιγίλλια περὶ τῆς ἐν Μετεώροις Μονῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ συμπληρώματα εἰς τὰ περὶ Μετεώρων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 2 (1907), σσ. 195-205

359. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σαράφης Κωνσταντῖνος Ἀ., “Ἑλληνικὸς αὐτοκρατορικὸς στόλος”, Ἐν Ἀθήναις, 1907, 90, 382 σ. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 2 (1907), σσ. 246-253

360. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράφοι καὶ κτήτορες κωδίκων κατὰ τοὺς μέσους αἰώνας καὶ ἐπὶ τουρκοκρατίας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 3 (1907), σσ. 303-357

361. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τσιτσέλλης Ἠλίας Α., “Κεφαλληνιακὰ σύμμικτα. Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν καὶ λαογραφίαν τῆς νήσου Κεφαλληνίας εἰς τόμους τρεῖς”. Τόμος πρῶτος. “Βιογραφικά. Οἴκων ἱστορίαι. Δημοσιεύματα”. Ἐν Ἀθήναις, 1904, κ΄, 939 σ. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 1 (1907), σσ. 125-128

362. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Εἰκόνες Ἰωάννου Η' τοῦ Παλαιολόγου καὶ τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἰωσήφ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 3 (1907), σσ. 385-408

363. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Δουκικὸν γράμμα Ἰακώβου Κρίσπη Β' τοῦ δουκὸς τοῦ Αἰγαίου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 3 (1907), σσ. 467-475

364. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὸ δικαίωμα τῆς πρώτης νυκτὸς παρὰ τοῖς Βυζαντινοῖς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 4, 1 (1907), σσ. 14-19

365. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀνέκδοτα ἀρχαῖα ποιήματα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 3, 1 (1906), σσ. 3-11

366. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὁ κατ' Ἀρσενίου τοῦ Ἀποστόλη ἀφορισμὸς τοῦ Πατριάρχου Παχωμίου Α΄ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 3, 1 (1906), σσ. 56-58

367. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Δημώδεις παραδόσεις ἐκ τῶν Τζουμέρκων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 3, 1 (1906), σσ. 109-112

368. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὁ βίος Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 3, 2 (1906), σσ. 129-228

369. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀνέκδοτα ἀπανθίσματα Διογένους τοῦ Λαερτίου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 3, 3-4 (1906), σσ. 257-376

370. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Μάρκου Ἀγγέλου ἀνέκδοτα στιχουργήματα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 3, 3-4 (1906), σσ. 433-439

371. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 3, 3-4 (1906), σσ. 474-489

372. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὑπόμνημα τοῦ Καρδιναλίου Βησσαρίωνος εἰς Κωνσταντῖνον τὸν Παλαιολόγον » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 3, 1 (1906), σσ. 12-50

373. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὁ Μελέτιος Ἀθηνῶν ὡς ἀρχαιοδίφης καὶ στηλοκόπος » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 3, 1 (1906), σσ. 59-105

374. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 3, 1 (1906), σσ. 113-121

375. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Αἱ εἰκόνες Κωνσταντίνου τοῦ Παλαιολόγου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 3, 2 (1906), σσ. 229-244

376. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὀγδοήκοντα πατριαρχικὰ σιγίλλια καὶ τεσσαράκοντα τέσσαρα μοναστηριακὰ ἔγγραφα τῆς ἐν Παρισίοις Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 3, 3-4 (1906), σσ. 377-401

377. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τορευτὸν ἀγγεῖον καλαρρυτιωτικῆς τέχνης » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 3, 3-4 (1906), σσ. 440-446

378. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «“Catalogus codicum graecorum Bibliothecae Ambrosianae”. Digesserunt Aemidius Martini et Dominicus Bassi. Ἐν Μεδιολάνῳ (U. Hoepli). 1906. Τόμος Α΄ καὶ Β΄. LI, 1297 σ. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 3, 3-4 (1906), σσ. 490-497

379. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Γεωργίου Ἀμηρούτζη ἀνέκδοτος εὐχὴ πρὸς τὸν Θεόν » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 3, 1 (1906), σσ. 51-55

380. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Λαρνακίδιον φέρον εἰκόνας ἡρώων τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 3, 1 (1906), σσ. 106-108

381. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 3, 1 (1906), σσ. 122-128

382. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 3, 2 (1906), σσ. 249-256

383. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Λόγος παρηγορητικὸς περὶ δυστυχίας καὶ εὐτυχίας κατὰ τὸν κώδικα τῆς Λειψίας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 3, 3-4 (1906), σσ. 402-432

384. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 3, 3-4 (1906), σσ. 447-473

385. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὁ κατὰ τὸν δέκατον ἕβδομον αἰώνα εἰς τὴν Τοσκάναν ἐξοικισμὸς τῶν Μανιατῶν » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 2, 4 (1905), σσ. 396-434

386. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡροδότεια ἀπανθίσματα ἐν ἁγιορείτικῳ κώδικι τῆς μονῆς Διονυσίου » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 1 (1905), σσ. 3-28

387. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὸ Ἔθος τοῦ μασχαλισμοῦ παρὰ τοῖς Μανιάταις τῶν μέσων αἰώνων » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 2 (1905), σσ. 180-186

388. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Προσθῆκαι εἰς τὴν νεοελληνικὴν βιβλιογραφίαν » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 2 (1905), σσ. 209-225

389. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «† Ἀντώνιος Μηλιαράκης » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 2 (1905), σσ. 251-255

390. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Μητρωνυμικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 3 (1905), σσ. 281-288

391. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡ Ἅλωσις τῆς Τραπεζοῦντος καὶ ἡ Βενετία » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 3 (1905), σσ. 324-333

392. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 3 (1905), σσ. 365-377

393. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «“Canti popolari Greci”, tradotti ed illustrati da Niccolò Tommaseo con copiose aggiunte ed una introduzione per cura di Paolo Emilio Pavolini Remo Sandron Editore. Milano-Palermo-Napoli, 1905, 200 p. » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 3 (1905), σσ. 382-384

394. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὰ τείχη τοῦ ἰσθμοῦ τῆς Κορίνθου κατὰ τοὺς μέσους αἰώνας » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 2, 4 (1905), σσ. 435-489

395. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τρίγωνα ἐπιγράμματα » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 2 (1905), σσ. 166-168

396. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀνέκδοτον χρυσόβουλλον Ἀλεξίου Γ΄ τοῦ Μεγάλου Κομνηνοῦ Αὐτοκράτορος Τραπεζούντας » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 2 (1905), σσ. 187-198

397. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 2 (1905), σσ. 236-246

398. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Αἱ ἀνασκαφαὶ τοῦ Παναθηναϊκοῦ σταδίου καὶ ἡ στήλη τοῦ ὀρθογράφου » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 3 (1905), σσ. 257-276

399. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡ Παναγία Βελλᾶ πλησίον τοῦ Βουλγαρελίου ἐν Τζουμέρκοις » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 2, 3 (1905), σσ. 289-298

400. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Οἱ ταχυγράφοι τοῦ Βησσαρίωνος » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 3 (1905), σσ. 334-336

401. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀποστολίδης Δαμασκηνός, “Κτιτορικὸν ἤτοι ἱστορία τῆς ἱερᾶς μονῆς Λαύρας τῆς ἐν Καλαβρύτοις” (ἐξ ἀντιγραφῆς τῶν ἐν αὐτῇ κωδίκων καὶ ἐγγράφων), Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ τυπογραφείου “Νομικῆς” Λ. Χ. Βεργιανίτου, 1905, 134 σ. » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 3 (1905), σσ. 378-381

402. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὕμνοι τῶν δήμων εἰς τὸν Αὐτοκράτορα Ἰωάννην Κομνηνόν » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 2, 4 (1905), σσ. 385-395

403. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 4 (1905), σσ. 501-542

404. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τὰ Ποιήματα Χριστοφόρου τοῦ Μυτιληναίου καὶ ἡ ἔκδοσις τοῦ Ἐδουάρδου Kurtz » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 2 (1905), σσ. 169-179

405. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Συμβόλαιον περὶ ἱδρύσεως ἑλληνικοῦ τυπογραφείου ἐν Φλωρεντίᾳ τῷ 1551 » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 2 (1905), σσ. 199-208

406. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Κοντογιάννης Παντελῆς Μ., “Οἱ Ἕλληνες κατὰ τὸν πρῶτον ἐπὶ Αἰκατερίνης Β΄ ῥωσσοτουρκικὸν πόλεμον (1768-1777)”, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903, ιε΄, 528 σ. » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 2 (1905), σσ. 247-250

407. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Δύο λατινικαὶ ἐπιγραφαὶ ἐκ τῶν Τεμπῶν » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 3 (1905), σσ. 277-280

408. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀναγραφὴ ἔργων Νικολάου Καβάσιλα καὶ Δημητρίου Κυδώνη ἐν τῷ Παρισιακῷ κώδικι 1213 » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 3 (1905), σσ. 299-323

409. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Πορφυροῦς κώδιξ λειτουργιῶν τῆς παρὰ τὸ Αἴγιον μονῆς τῶν Ταξιαρχῶν » , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 3 (1905), σσ. 352-356

410. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Marlborough's Self-Taught Series No 11. Greek (Modern) Self-Taught with phonetic Pronunciation containing Vocabularies, Elementary Grammar, Archaeological Terms etc. by Nicolaos Anastassiou, Bachelier diploméda College Grec de Halki. Ἐν Λονδίνῳ, 1904, . σ. 120» , Νέος Ἑλληνομνήμων, 2, 3 (1905), σσ. 381-382

411. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Νέος κώδιξ τοῦ Νικολάου Μεσαρίτου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 4 (1904), σσ. 412-415

412. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Χειρόγραφοι ἐφημερῖδες τοῦ ἀγῶνος . Μετὰ τοῦ παρενθέτου Πίνακος Β΄» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 4 (1904), σσ. 450-487

413. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀνέκδοτον ἀπόσπασμα Ἰωάννου τοῦ Ἀντιοχέως » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 1 (1904), σσ. 7-31

414. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Millet Gabriel, “La collection Chrétienne et Byzantine des hautes études”, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1903, 94 p. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 4 (1904), σσ. 508-510

415. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Μιχαὴλ Καλοφρενᾶς καὶ ὁ Πατριάρχης Μητροφάνης Β΄ » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 1 (1904), σσ. 43-56

416. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Plan eines Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und neueren Zeit. (Bestim zur Vorlag bei zweiten allgemeinen Sitzung der Association internationale des Académies, London 1904). Ἐν Μονάχῳ, Verlag der K. B. Akademie der Wissenschaften, 1903 » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 1 (1904), σσ. 117-119

417. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀνέκδοτον ἀπόσπασμα συγγραφῆς περὶ τοῦ Καισαρείου γένους » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 2 (1904), σσ. 129-155

418. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σημείωσις περὶ παλαιοῦ καταλόγου τῶν ἐν Πάτμῳ κωδίκων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 2 (1904), σσ. 213-215

419. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Delftsch Studentencorps Xie Lustrum. -Maskerade voorstellende de Ommetocht van Nikephoros II Phokas binnen Byzantium na zijne Kroning tot Keizer in 963 gehouden te Delft op den 14 July 1903 Door de Leden van het Delftsch Studentencorps. . Delft (J. Waltman Jr)» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 2 (1904), σσ. 251-254

420. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Αἱ Βιβλιοθῆκαι Ἰωάννου Μαρμαρᾶ καὶ Ἰωάννου Δοκειανοῦ καὶ ἀνώνυμος ἀναγραφὴ βιβλίων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 3 (1904), σσ. 295-312

421. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὀνόματα παραγνωρισθέντα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 3 (1904), σσ. 333-335

422. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Serruys Daniel, “Catalogue des manuscrits conservés au Gymnase Grec de Salonique ἐν τῇ Revue des bibliothèques Ἔτ. 13 (1903)” σ. 12-89 καὶ ἐν χωριστῷ τεύχει εἰς 8ον ἐκ σ. 82 » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 3 (1904), σσ. 378-380

423. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σφραγῖδες τῶν τελευταίων Παλαιολόγων καὶ τῶν περὶ αὐτούς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 4 (1904), σσ. 416-432

424. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 4 (1904), σσ. 497-502

425. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ὠρεὸς - Ὠρεοί » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 1 (1904), σσ. 32-36

426. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Debitour A., “Le général Fabvier, sa vie militaire et politique”. Avec un portrait en héliogravure. Paris, Librairie Plon, 1904, ΙΙΙ, 520 p. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 4 (1904), σσ. 510-512

427. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀνέκδοτον χειρόγραφον περὶ τῆς Κυζίκου καὶ τῶν ἀρχαιοτήτων αὐτῆς » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 1 (1904), σσ. 72-88

428. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡ Χερσόνησος τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω καὶ ἐν αὐτῇ μοναὶ καὶ οἱ μοναχοὶ πάλαι τε καὶ νῦν. Μελέτη ἱστορικὴ καὶ κριτικὴ ὑπὸ Κοσμᾶ Βλάχου διακόνου Ἁγιορείτου. Ἐν Βόλῳ. Πανθεσσαλικὸν τυπογραφεῖον Ἀθ. Πλατανιώτου, 1903, κγ΄, 376 σ. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 1 (1904), σσ. 120-123

429. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Τρεῖς ἐπιστολαὶ τοῦ Δημητρίου Κυδώνη πρὸς Κωνσταντῖνον Ἀσάνην » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 2 (1904), σσ. 203-208

430. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἐπιστολὴ ἀνέκδοτος τοῦ τελευταίου δοῦκος Ἀθηνῶν Φράγκου Ἀτζαιώλη πρὸς τὸν δούκα Μεδιολάνων Φραγκίσκον Σφόρτσαν » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 2 (1904), σσ. 216-224

431. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σημειώματα περὶ ἀρχαίων ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν ἐν μεσαιωνικοῖς κώδιξι καὶ χειρογράφοις συλλογαῖς ἑσπερίων λογίων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 3 (1904), σσ. 257-279

432. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Αἱ Ὁμιλίαι Παϊσίου τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 3 (1904), σσ. 313-320

433. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Μάρκου μοναχοῦ Σερρῶν . Ζήτησις περὶ βουλκολάκων» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 3 (1904), σσ. 336-352

434. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σημειώματα περὶ ἀρχαίων ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν ἐν μεσαιωνικοῖς κώδιξι καὶ χειρογράφοις συλλογαῖς ἑσπερίων λογίων » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 4 (1904), σσ. 385-411

435. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Φυσιολογικὴ διήγησις τοῦ ὑπερτίμου κρασοπατέρος Πέτρου τοῦ Ζυφομούστου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 4 (1904), σσ. 433-449

436. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ν. Γ. Πολίτου, “Μελέται περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς γλώσσης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Παραδόσεις”. Μέρος Α΄ (Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ ἀρ. 255-258) σ. 1-628. Μέρος Β΄ (ἀρ. 259-262) σ. 629-1348. Μετὰ στ΄ πινάκων. Ἐν Ἀθήναις, 1904 » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 4 (1904), σσ. 503-507

437. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἄννα ἡ Καντακουζηνή . Βυζαντιακὴ ἐπιγραφὴ ἐξ Αἰτωλίας» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 1 (1904), σσ. 37-42

438. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Krumbacher Karl, “Eine neue Handschrift des Digenis Akritas”, mit zwei Tafeln (Separat-Abdruck aus den Sitzungsberichten der philos.-philol, und der histor. Klasse der Kgl Bayer. Akademie der Wissenschaften. 1904 Heft II), SS. 309-356 » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 3 (1904), σσ. 380-383

439. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «“Rapport sur une mission scientifique en Turquie par M. Hubert Pernot répétiteur de Grec moderne à l' Ecole des Langues orientales vivantes”. Extrait des Nouvelles Archives des Missions scientifiques. T. X. . Ἐν Παρισίοις, Imprimerie Nationale, MDCCCCIII, σσ. 5-129 [177-241]» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 1 (1904), σσ. 117-119

440. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, “Κατάλογος τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς. Γ΄. Ἱστορία, γεωγραφία, περιηγήσεις, ἐθνογραφία, βιογραφία κλ. τῶν ἑλληνικῶν χωρῶν”. Ἐπιμ., Παν. Δ. Καλογερόπουλος. Ἐν Ἀθήναις, 1903, 32 σ. » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 1 (1904), σσ. 127-128

441. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Μιχαὴλ Λουλλούδης ὁ Ἐφέσιος καὶ ἡ ὑπὸ τῶν Τούρκων ἅλωσις τῆς Ἐφέσου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 2 (1904), σσ. 209-212

442. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «“The Cronicle of Morea. Τὸ Χρονικὸν τοῦ Μορέως”. A History in politieal verse, relating the establishment of Feudalism in Greece by the Franks in the thirteenth century. Edited in two parallel texts from the Mss of Copenhagen and Paris, with . introduction, critical notes and indices by John Schmitt, Ph. D. Professor extraordinary at the University of Leipzig. Ἐν Λονδίνῳ (Methuen and Co). 1904. Εἰς 8ον σ. XCII, 640» , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 2 (1904), σσ. 245-250

443. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἡ Κτίσις καὶ ὁ κτίτωρ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει μονῆς τῆς Παμμακαρίστου » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 3 (1904), σσ. 280-294

444. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Ἀνύπαρκτα ὀνόματα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 3 (1904), σσ. 321-332

445. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Σύμμικτα » , Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 1, 3 (1904), σσ. 268-377

446. Λάμπρος, Σπυρίδων Π., «Περὶ τοῦ ἐν Χαιρωνείᾳ λέοντος » , Πλάτων , 2, 2 (1879), σσ. 97-106