ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 425 τεκμήρια.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Aquinas, Thomas, « Summa Theologiae.Pars Prima-Θεολογικόν», στό: Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου Ἅπαντα τὰ Εὑρισκόμενα - Oeuvres Complètes de Gennade Scholarios-Tome V, Τόμος Ε΄, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1931, σσ. 338-510

2. Aquinas, Thomas, « De Ente et Essentia-Περὶ διαφορᾶς Οὐσίας καὶ τοῦ Εἶναι», στό: Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου Ἅπαντα τὰ Εὑρισκόμενα - Oeuvres Complètes de Gennade Scholarios-Tome VI, Τόμος ΣΤ΄, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1933, σσ. 154-326

3. Aquinas, Thomas, « Summa Contra Gentiles-Κατὰ τῶν Ἐθνικῶν», στό: Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου Ἅπαντα τὰ Εὑρισκόμενα - Oeuvres Complètes de Gennade Scholarios-Tome V, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1931, σσ. 1-338

4. Aquinas, Thomas, « Summa Theologiae.Prima Secunda-Ἠθικά», στό: Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου Ἅπαντα τὰ Εὑρισκόμενα - Oeuvres Complètes de Gennade Scholarios-Tome VI, Τόμος ΣΤ΄, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1933, σσ. 1-153

5. Aquinas, Thomas, « Aristotelis “De Anima”-Ἀριστοτέλους “Περὶ Ψυχῆς”», στό: Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου Ἅπαντα τὰ Εὑρισκόμενα - Oeuvres Complètes de Gennade Scholarios-Tome VI, Τόμος ΣΤ΄, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1933, σσ. 327-581

6. Astruc, Charles, «La fin inédite du “Contra Plethonem” de Matthieu Camariotès » , Scriptorium, 9 (1955), σσ. 246-262

7. Bádenas, Pedro, «Τὰ συμφιλιωτικὰ ρεύματα Ἑλλήνων λογίων στὴν αὐλὴ τοῦ Μεγάλου Τούρκου», στό: Πρακτικὰ τοῦ Α' Εὐρωπαϊκοῦ Συνεδρίου Νεοελληνικῶν Σπουδῶν. [Τόμοι Α' καὶ Β'], Ὁ Ἑλληνικὸς Κόσμος ἀνάμεσα στὴν Ἀνατολὴ καὶ τὴ Δύση 1453-1981, Τόμος Β', Βερολίνο, 1999, σσ. 409-419

8. Baehr., « Gennadius, Georgius Scholarius», στό: Allgemeine Encyclopaedie der Wissenschaften und Künste in Alphabetischer Folge von gennanten Schriftstellern, Leipzig, 1854, σσ. 197-209

9. Balletto, Laura, «Tra Andros veneziana e Chio dei Genovesi nel Quattrocento » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 31 (2001), σσ. 89-105

10. Betto, Bianca, «Nuove Ricerche sui studenti ciprioti all' Università di Padova (1393-1489) » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 23 (1993), σσ. 40-80

11. Biedl, A., «Matthaeus Camariotes . Specimen Prosopographiae Byzantinae» , Byzantinische Zeitschrift, 35 (1935), σσ. 337-339

12. Binner, Rolf, Griechische Gelehrte in Italien (1453-1535) und der Türkenkrieg, München, 1967, 350 σ.

13. Blanchet, Marie-Hélène, «George Gennadios Scolarios a-t-il-été trois fois patriarche de Constantinople? » , Byzantion, 71, 1 (2001), σσ.60-72

14. Buck, August, «Der Wissenschaftsbegriff des Renaissance - Humanismus», στό: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Συμποσίου Ἀθηνῶν-Δελφῶν-Πηλίου, Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Συμπόσιο Ἀθηνῶν-Δελφῶν-Πηλίου, Ἀθήνα-Δελφοί-Πήλιο, 1974, σσ. 160-188

15. Cammelli, Giuseppe, Δημήτριος Χαλκοκονδύλης, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς " Ἑστίας" - Κότινος, 2004, 185 σ.

16. Capizzi, C. S. J., «Momenti di vita del Bessarione a Roma » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 27 (1997), σσ. 101-123

17. Capranica, Niccolò, « Oratio in funere Bessarionis», στό: Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann-Γ΄, Τόμος Γ΄, Aalen, Scientia Verlag Aalen, 1967, σσ. 404-412

18. Cattapan, Mario, «Nuovi elenchi e documenti dei pittori in Creta dal 1300 al 1500 » , Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann-Γ΄, 27 (1997), σσ. 202-235

19. Darkó, E., «Kampouroglou Demetrios Tr., “Οἱ Χαλκοκονδύλαι”, Μονογραφία. Ἐν Ἀθήναις, ἐκδ., Ἑστία, 1926, 284 σ. » , Byzantinische Zeitschrift, 28 (1928), σσ. 413-414

20. Dölger, Franz, «Bessarion Nicaenus, “Oratio dogmatica de unione ex autographis manuscriptis cririci edidit”. Ιntroductione, notis, indicibus instruxit E. Candal . [Concilium Florentinum. Documenta et Scriptores, Series B, Vol. Vii. Fasc. 1.] Roma. Pontificium Institutum Orientalium Studiorum 1958. XCI, 98 S.» , Byzantinische Zeitschrift, 52 (1959), σσ. 377-378

21. Dölger, Franz, «Mohler L., “Aus Bessarions Gelehrtenkreis, Abhandlungen, Reden, Briefe von Bessarion, Theodoros Gazes, Michael Apostolios, Andronikos Kallistos, Georgios Trapezuntios, Niccolò Perotti, Niccolò Capranica”. Ηrsg. Von L. M. . [Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist and Staatsmann, III = Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte, 24.] Paderborn, F. Schöningh 1942. XII, 649 S.» , Byzantinische Zeitschrift, 42 (1943), σσ. 227-233

22. Dräseke, Johannes, «“Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς καὶ Βησσαρίων ὁ Καρδινάλιος εὐθύνας ὡς πολιτικοὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους ἡγέται τῇ ἱστορίᾳ διδόντες [οἷς προστίθεται καὶ πραγματεία περὶ τῆς ἐν Βασιλείᾳ συνόδου 1433-37]” . Ὑπὸ Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου Π. Πατρῶν (τοῦ Καλογερᾶ). Ἀθήνησι, τύποις ἀδελφῶν Πέρρη 1893, 135 σ.» , Byzantinische Zeitschrift, 4 (1895), σσ. 145-153

23. Dräseke, Johannes, «Evangelides Tryphon E., “Γεννάδιος β΄ ὁ Σχολάριος, πρῶτος μετὰ τὴν Ἅλωσιν οἰκουμενικὸς πατριάρχης. Ἱστορικὴ καὶ κριτικὴ μελέτη”, Ἀθήνα, 1896, 116 σ. » , Byzantinische Zeitschrift, 6 (1897), σσ. 419-421

24. Dräseke, Johannes, «Zu Georgios Scholarios » , Byzantinische Zeitschrift, 4 (1895), σσ. 561-580

25. Ebbesen, Sten, «Βυζαντινὴ φιλοσοφία στὴ Θεσσαλονίκη», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 8/2/1998, σ. 17

26. Ehrhard, A., «Σχολάριος Γεννάδιος , “Ἅπαντα τὰ εὑρισκόμενα”. Oeuvres complètes de Gennade Scholarios publiées pour la première fois par MGR L. Petit, X. A. Sideridès, M. Jugie,Paris, Maison de la Bonne Presse I (1928) LXIV 550 S.-II (1929) XXX, 515 S.- III (1930) LII, 547 S.- V (1931) IX, 511 S. - VI (1933) XII, 582 S. » , Byzantinische Zeitschrift, 34 (1934), σσ. 100-112

27. Ehrhard, A., «Γενναδίου Σχολαρίου, “Ἅπαντα τὰ εὑρισκόμενα”. Oeuvres complètes de Gennade Scholarios publiées pour la première fois par MGR L. Petit, X. A. Sideridès, M. Jugie. Tome VIII. Fin des œvres et des traductions philosophiques-Grammaire-Varia-Appendices divers . Paris, Maison de la Bonne Presse 1936. XII, 512 u.52 S.» , Byzantinische Zeitschrift, 38 (1938), σσ. 432-435

28. Ehrhard, A., «Σχολάριος Γεννάδιος, “Ἅπαντα τὰ εὑρισκόμενα”. Oeuvres complètes de Gennade Scholarios publiées pour la première fois par Mgr. L. Petit, H. A. Sideridès, M. Jugie. Tome ΙV: Polemique contre Plethon Maison de la bonne presse, 1935, XXIX, 524 S. » , Byzantinische Zeitschrift, 36 (1936), σσ. 427-429

29. Ehrhard, A., «“Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου ἅπαντα τὰ εὑρισκόμενα”. Oeuvres complètes de Gennade Scholarios publiées pour la première fois par Mgr. L. Petit, X. A. Sideridès, M. Jugie. Tome VII: Commentaries et resumes des ouvrages d' Aristote.Paris, Maison de la bonne presse, 1936, VI, 515 S. » , Byzantinische Zeitschrift, 37 (1937), σ. 415

30. Eleuteri, Paolo, «Una parafrasi di Bessarione alla “Fisica” di Aristotele » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 24 (1994), σσ. 189-202