Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
7767
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Hitt, James Alfred
Βιβλιογραφία: Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π.
Τίτλος:
Papanoutsos Evangelos P., “Foundations of Knowledge”. Εd., Introd., John P. Anton, Τransl., Basil Coukis and John P. Anton. Albany: State Univerasity of New York Press, 1968, xxxiii + 317 p.
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο σὲ Ἐπετηρίδα
Ἐπετηρίδα:
Neo-Hellenika
Τόμος:
1
Ἔτος:
1970
Ἔτος Ἔκδοσης:
1970
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 219-221
Βιβλιοκρισία:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Γνωσιοθεωρία [: Theory of Knowledge]
Σύγχρονη Φιλοσοφία [: Modern Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1900 - 1949
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΑΠΑΝ 12-13696