Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
6164
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Ἐπιμελητής: Hartmann, Günter
Ἐπιμελητής: Grabmann, Martin
Τίτλος:
Philosophisches Jahrbuch
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἐπετηρίδα
Τόπος Ἔκδοσης:
Nendeln/Liechtenstein
Ἐκδόσεις:
Kraus Reprint
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
ISSN:
0031-8183