Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
4761
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν.
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Λογικὴ [: Logic]
Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας [: History of Philosophy]
Φιλοσοφία τῆς Ψυχολογίας - Γνωσιοεπιστήμη [: Philosophy of Psychology – Cognitive Science]
Φιλοσοφικὴ Ἀνθρωπολογία [: Philosophical Anthropology]
Ψυχολογία [: Psychology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999