Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
34463
Γλῶσσα:
Λατινικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Βησσαρίων
Τίτλος:
Sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalis, cpolitani Patriarchæ de sacramento eucharistiæ et quibus verbis Christi corpus conficiatur
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μέρος Συλλογῆς - Τόμου - Λῆμμα Ἐγκυκλοπαίδειας-Λεξικοῦ
Μέρος Τόμου:
Patrologia Graeca
Belgium
Typographi Brepols
χ.χ.
Ἔτος Ἔκδοσης:
χ. χ.
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 493-526
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Λόγιοι τοῦ Βυζαντίου καὶ Δύση [: Byzantine Scholars and the West]
Ὀρθόδοξη Θεολογία [: Orthodox Theology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1