Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
26498
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Wilkoszewka, Krystyna
Βιβλιογραφία: Golaszewska, Maria
Βιβλιογραφία: Wojcik, Jerzy
Τίτλος:
In search of universal aesthetics. Maria Golaszewska's universum of art
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique
Τόμος:
23-24
Ἔτος:
1984-1985
Ἔτος Ἔκδοσης:
1984-1985
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 87-91
Περίληψη-Σχόλια:

Σὲ ἀναζήτηση μιᾶς καθολικῆς αἰσθητικῆς. Τὸ ἔργο τῆς Maria Golaszewska: Τὸ σύμπαν τῆς τέχνης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ἐπιχειρεῖ μιὰ ἐπεξήγηση τῶν προβλημάτων τὰ ὁποῖα ἔχει πραγματευθεῖ ἡ Μ. Golaszewska σὲ τρία ἔργα της ποὺ ἔχουν δημοσιευθεῖ πρόσφατα: Τὸ Σύμπαν τῆς Τέχνης, Αἰσθητικὴ καὶ Ἀντιαισθητικὴ καὶ Αἰσθητικὴ τῆς Πραγματικότητας.

ΣΤΑ ΕΡΓΑ αὐτὰ διακρίνονται τρεῖς σφαῖρες φαινομένων: τῶν καλλιτεχνικῶν, τῶν παρα-καλλιτεχνικῶν καὶ τῶν μὴ-καλλιτεχνικῶν. Ἡ παραδοσιακὴ αἰσθητικὴ ἀσχολεῖται μὲ τὴ σφαίρα τῶν καλλιτεχνικῶν φαινομένων καὶ υἱοθετεῖ τὴ μορφὴ τῆς φιλοσοφίας τῆς τέχνης. Τὰ παρὰ-καλλιτεχνικὰ ὅμως φαινόμενα (τέχνη τῆς πρωτοπορίας) χρειάζονται μιὰ νέα αἰσθητικὴ - παρουσιάζεται τότε ἡ δυνατότητα νὰ χρησιμοποιήσει κανεὶς τὴν ἀντι-τέχνη καὶ κατ' ἀκολουθία τὴν αἰσθητική της, μὲ ὅρους μιᾶς θεωρίας παιγνίων.

Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ νὰ περιγραφεῖ ἡ αἰσθητικὴ τῶν μὴ-καλλιτεχνικῶν φαινομένων μπορεῖ νὰ ὁλοκληρωθεῖ μόνο ἐὰν γίνει ἀναφορὰ τῆς τέχνης πρὸς τὴν πραγματικότητα. Οὐσιαστικὴ γιὰ τὴ συζήτηση εἶναι ἡ πεποίθηση τῆς συγγραφέως ὅτι οἱ συμφυεῖς πρὸς τὴν πραγματικότητα δομὲς ἔχουν μόνο στοιχειώδη χαρακτῆρα- ὑφίσταται κατὰ συνέπεια ἡ ἀνάγκη νὰ ἐφοδιαστοῦν μ' ἕνα μονοσήμαντο ἀνθρώπινο σχῆμα καὶ αἴσθηση, κάτι τὸ ὁποῖο πραγματώνεται ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀναλαμβάνει τὴν προσπάθεια νὰ φτάσει στὶς κρυμμένες, βαθειὲς δομὲς τῆς πραγματικότητας μέσα ἀπὸ τὴ διαδικασία τοῦ δομισμοῦ της δηλ. τῆς αἰσθητικοποίησής της.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ αἰσθητική, ἐξειδικευμένη νὰ ἐρευνάει παλαιότερες μορφὲς τέχνης, ἡ ἀντι-αἰσθητικὴ ποὺ ἐφαρμόζει τὴ θεωρία τοῦ καλλιτεχνικοῦ παιγνίου καὶ ἡ αἰσθητικὴ τῆς πραγματικότητας - συνθέτουν τὸ ὅραμα τῆς αἰσθητικῆς ποὺ περιγράφεται στὰ πρόσφατα ἔργα τῆς Golaszewska.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ γιὰ τὰ τρία αὐτὰ ὑποδείγματα εἶναι ἡ ἔννοια τῆς «αἰσθητικῆς κατάστασης».

Μετάφραση :
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Αἰσθητικὴ [: Aesthetics]
Φιλοσοφία τῆς Τέχνης [: Philosophy of Art]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡ W 01-11918