Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
26445
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Virieux-Reymond, Antoinette
Βιβλιογραφία: Πλάτων
Τίτλος:
Rapports entre la biologie et la morale chez Platon
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Διοτίμα - Diotima
Τόμος:
2
Ἔτος:
1974
Ἔτος Ἔκδοσης:
1974
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 49-55
Περίληψη-Σχόλια:

Ἡ ἀλληλεπίδρασις βιολογίας καὶ ἠθικῆς παρὰ Πλάτωνι

ΕΙΣ ΤΟΝ Τίμαιον (53 e - 57 c) ὁ Πλάτων παρουσιάζει τὴν γένεσιν τῶν στοιχείων δι' ἑνὸς ἐπιχειρήματος κατὰ τὸ ὁποῖον ταῦτα ὀφείλουν τὴν προέλευσίν των εἰς τρίγωνα. Τὸ κύριον ἐνδιαφέρον τοῦ Πλάτωνος εἰς τὸν διάλογον αὐτὸν εἶναι νὰ δείξῃ τὸν τρόπον κατὰ τὸν ὁποῖον βιολογικὰ προβλήματα (ἀναπνοή, μεταβολισμός, κλπ.) σχετίζονται πρὸς τὰ προβλήματα τῆς ηθικῆς. Ἡ ψυχή μας ἀποτελεῖται ἐκ τριῶν ἢ καὶ τεσσάρων ψυχῶν ἐκ τῶν ὁποίων μόνον τὸ θεῖον μέρος δὲν διαχωρίζεται τοῦ σώματος. Ἀντιθέτως, ἡ ψυχὴ τοῦ κόσμου δύναται νὰ διαταραχθῇ ὑπὸ τῆς κατωτέρας φύσεως, κυρίως δι' ἱκανοποιήσεως τῶν κατωτέρων ἡδονῶν. Ὅταν ἡ ἱκανοποίησις τῶν ἡδονῶν τούτων δὲν γίνεται συμφώνως πρὸς τὸ ὀρθὸν μέτρον, δηλαδὴ τὸν λόγον, τότε τὸ ἀνώτερον μέρος τῆς ψυχῆς ἡμῶν ἀσθενεῖ. Θὰ ἠδύνατό τις νὰ ὑποθέσῃ ὅτι ὁ Πλάτων εἶναι τρόπον τινὰ ὑλιστὴς ἐξ αἰτίας τοῦ ἐκ μέρους τοῦ τονισμοῦ τῆς ζωῆς τοῦ σώματος. Παραλλήλως ὅμως θὰ πρέπει νὰ ἐνθυμηθῶμεν ὅτι, διὰ τὸν Πλάτωνα, τὸ ἀνώτερον μέρος τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς ἔχει τὴν δύναμιν νὰ κατευθύνῃ τὸ κατώτερον. Ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει, ἡ ἰσορροπία μεταξὺ σώματος καὶ ψυχῆς ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς ἀνωτέρας ψυχῆς καὶ ἐκ τῆς βουλήσεως. Ἄνευ συνεχοῦς ἐπαγρυπνήσεως ὑπάρχει σοβαρὸς κίνδυνος ἐκμηδενίσεως τῆς βουλήσεώς μας.

Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Βιολογία [: Biology]
Ἠθικὴ [: Ethics]
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία [: Ancient Greek Philosophy]
Πλατωνισμὸς [: Platonicism]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡ V 01-19056