Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
26395
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Robinson, Thomas M.
Βιβλιογραφία: Πλάτων
Τίτλος:
On first looking into Plato's “Republic”
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο σὲ Ἐπετηρίδα
Ἐπετηρίδα:
Δωδώνη
Τόμος:
30
Ἔτος:
2001
Ἔτος Ἔκδοσης:
2001
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 49-63
Περίληψη-Σχόλια:

Ἡ ἑλληνικὴ κληρονομιὰ στὴ φιλοσοφία τῆς γλώσσης

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ συνάρτηση τῆς φιλοσοφίας τῆς γλώσσης καὶ τῆς γλωσσολογίας ὁδηγεῖ σὲ μιὰν ἀναθεωρητικὴ κριτικὴ τῆς γραμματικῆς καὶ τῆς φιλοσοφίας, χάρη σὲ μιὰν ἀναθεωρητικὴ κριτικὴ τῆς γραμματικῆς καὶ τῆς φιλοσοφίας, χάρη σὲ μιὰν «ἐπιστροφὴ στὴν ὁμιλία». Τὸ διττὸ αὐτὸ φαινόμενο ἐξετάζεται μέσ' ἀπὸ τὶς ἔννοιες τῆς σημασίας, τῶν λειτουργιῶν καὶ τῆς οὐσίας, γιὰ νὰ ἐξαχθῆ τὸ συμπέρασμα ὅτι μιὰ γλωσσολογικὴ φιλοσοφία γιὰ τὴν έποχὴ τοῦ Wittgenstein δὲν συνεπάγεται παραμερισμὸ τῆς ἑλληνικῆς κληρονομίας ἀπὸ τὴν ἐννοιοποίηση τῶν συμβολικο-γλωσσικῶν γεγονότων, ἀλλὰ ὁδηγεῖ σὲ μιὰ νέα ἀξιολόγηση τῆς τέχνης τοῦ λόγου ἂν αὐτὴ νοηθῆ σὲ συνδυασμὸ πρὸς τὴν προβληματικὴ τῆς πράξεως.

Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Πολιτικὴ - Κοινωνικὴ Φιλοσοφία [: Political – Social Philosophy]
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία [: Ancient Greek Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
21ος αἰώνας
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡ R 01-19670