Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
26167
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Martin, James T. H.
Βιβλιογραφία: Ἀριστοτέλης
Τίτλος:
Evidence in support of a divine avtive mind in “De anima”
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Σκέψις - Skepsis
Τόμος:
2
Ἔτος:
1991
Ἔτος Ἔκδοσης:
1991
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 94-103
Σημειώσεις:
Στὴ σ. 103 παρατίθεται περιληπτικὴ ἀπόδοση τοῦ ἄρθρου μεταφρασμένου στὰ ἑλληνικὰ ἀπὸ τὴν Ἑλ. Καλοκαιρινοῦ.
Περίληψη-Σχόλια:

Ἐπιχείρημα γιὰ τὴν στήριξη τοῦ θείου ποιητικοῦ νοῦ στὸ Περὶ ψυχῆς 3.5

ΑΝ ΚΑΙ ἡ ἑρμηνεία τοῦ ποιητικοῦ νοῦ ὡς ἑνὸς καθαρὰ ἐνεργείᾳ θείου νοῦ δὲν εἶναι εὐρέως ἀποδεκτὴ κατὰ τὴν σημερινὴ ἐποχή, παρὰ ταῦτα βρίσκει σημαντικὴ ἀλλὰ γενικὰ ὄχι ἀναγνωρισμένη στήριξη σὲ ἄλλα στοιχεῖα στὸ Περὶ Ψυχῆς. Ὡς τέτοια στοιχεῖα μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν οἱ ἐνδείξεις ποὺ ὑπάρχουν στὸ Περὶ Ψυχῆς ὅτι γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη μία περίπτωση καθαρῆς ἐνέργειας παίζει ρόλο στὴν ἐξήγηση τῶν ἐνεργειῶν τῶν ζώντων πραγμάτων. Ἀναγνωρίζεται, φυσικά, ὅτι θεωρήσεις τῆς ἐνέργειας ὑπεισέρχονται στὴν ἀριστοτελικὴ ἀνάλυση τῶν λειτουργιῶν τῶν ζώντων πραγμάτων, ἀλλὰ ἡ σπουδαιότητα τοῦ καθαρὰ ἐνεργείᾳ νοῦ στὸ Περὶ Ψυχῆς δὲν φαίνεται νὰ ἐκτιμᾶται. Στὸ Περὶ Ψυχῆς 2.4 (415a 26 - b 2) ὁ Ἀριστοτέλης ἐξηγεῖ τὴν ἀρχὴ τῶν ἐνεργειῶν τῶν ζώων - συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς αἰσθήσεως- ἀναφερόμενος σὲ μία θεία αἰτία∙ καὶ στὸ Περὶ Ψυχῆς 3.4, ἡ ἀπάντησή του στὴν ἀπορία ἡ ὁποία ἀφορᾶ στὴν ἀντιληπτικότητα τοῦ νοῦ (430a 2-9) ὑπαινίσσεται ἕναν αὐτοσυνείδητο νοῦ. Αὐτὰ τὰ ἐδάφια δείχνουν ὅτι στὴν ἑρμηνεία τοῦ ποιητικοῦ νοῦ στὸ Περὶ Ψυχῆς 3.5 - ὡς ἑνὸς καθαρὰ ἐνεργεἰᾳ θείου νοῦ ὁ ὁποῖος παίζει ρόλο αἰτίας στὴν ἀνθρωπίνη σκέψη - δὲν ἀντιτίθεται τὸ ἐδάφιο 3.5∙ δηλ. τὸ ἐδάφιο ὅπου ὁ Ἀριστοτέλης παίρνει μία θέση τὴν ὁποία καὶ ὁ ἴδιος δυσκολεύεται νὰ ἐναρμονίσει μὲ ὅσα γράφει σὲ ἄλλα σημεῖα τοῦ Περὶ Ψυχῆς.

Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Μεταφυσικὴ [: Metaphysics]
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία [: Ancient Greek Philosophy]
Ἀριστοτελισμὸς [: Aristotelianism]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡ Μ 01-10691