Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
26114
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Krystufek, Zdenek
Τίτλος:
Variations of “Legal Philosophy”
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Εὐδικία
Τεῦχος:
1
Ἔτος:
1991
Ἔτος Ἔκδοσης:
1991
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 13-17
Σημειώσεις:
Στὴ σ. 17 παρατίθεται περιληπτικὴ ἀπόδοση τοῦ κειμένου στὰ ἑλληνικά.
Περίληψη-Σχόλια:

Η «ΝΟΜΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ἔχει διάφορες κατονομασίες καὶ ποικίλο νοηματικὸ περιεχόμενο. Οἱ κατονομασίες αὐτὲς εἶναι ἐναλλάξιμες, γιατὶ δὲν ἀποτελοῦν χαρακτηριστικὰ ἑνὸς ἠθικοῦ περιεχομένου. Ἡ ἐπιλογὴ τῆς ὀνομασίας ἀντανακλᾶ τὶς ὀντολογικὲς καὶ ἐπιστημολογικὲς προτιμήσεις τοῦ συγγραφέα. Τὸ περιεχόμενο τῆς νομικῆς φιλοσοφίας μπορεῖ νὰ διαιρεθεῖ σὲ τρεῖς κατηγορίες. Ἐπίκαιρη θεώρηση τῶν κοινωνικῶν καὶ ἠθικῶν προβλημάτων ποὺ συνδέονται μὲ τὴ νομικὴ ρύθμιση, δομικὰ ζητήματα συναφῆ μὲ τὴ νομικὴ λογικὴ καὶ σημαντική, ἐννοιολογικὰ προβλήματα συνδεόμενα μὲ τὴν κατανόηση τοῦ δικαίου. Ἡ τελευταία ἀπὸ τὶς κατηγορίες αὐτὲς μπορεῖ νὰ συνδεθεῖ μὲ τὶς θεωρίες τοῦ φυσικοῦ δικαίου καὶ μὲ τὶς νομικοκοινωνικὲς θεωρίες.

ΚΑΙ ΑΝ αὐτὲς οἱ κατηγορίες τῆς νομικῆς ἐπιστήμης δὲν εἶναι ξεκαθαρισμένες, ἀποκαλύπτουν ὅτι ἡ ἐπιστήμη αὐτὴ δὲν εἶναι τόσο ἐσωτερικὴ ὅσο ὑποδηλώνει ἡ ἑτερογένεια τῶν ὅρων της.

 

Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Φιλοσοφία τοῦ Δικαίου [: Philosophy of Law]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡ Κ 01-5176