Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
25917
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Jannone, Antonio
Βιβλιογραφία: Πλάτων
Τίτλος:
Sur les notions ἑκούσιον et ἀκούσιον dans la morale platonicienne
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Διοτίμα - Diotima
Τόμος:
2
Ἔτος:
1974
Ἔτος Ἔκδοσης:
1974
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 57-71
Περίληψη-Σχόλια:

Ἑκούσιον καὶ ἀκούσιον παρὰ Πλάτωνι

ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ἂν εἶναι ἡ ἀνέλιξις τῆς Πλατωνικῆς διανοήσεως, ὁ Πλάτων παραμένει, μέχρι καὶ τῶν Νόμων, πιστὸς εἰς τὸ γνωστὸν σωκρατικὸν παράδοξον: «οὐδεὶς ἑκὼν κακός». Οἱ ὑπὸ Πλάτωνος χρησιμοποιούμενοι ὅροι εἶναι ἑκὼν καὶ ἄκων. Τὰ παραγόμενα ἐξ αὐτῶν ἐπίθετα εἶναι ἑκούσιος καὶ ἀκούσιος. Εἰς ταῦτα πρέπει νὰ προσθέσωμεν τὸν ρηματικὸν τύπον βούλεσθαι καὶ τὸ οὐσιαστικὸν βούλησις. Εἰς τὸν Κρατύλον 420 c-d, ὁ Πλάτων ἀποσαφηνίζει τόσον τὴν ἀκριβῆ αὐτῶν σημασίαν ὅσον καὶ τὴν σχέσιν αὐτῶν πρὸς τὴν πλάνην καὶ πρὸς τὴν ἄγνοιαν. Διὰ τῆς παρενθέσεως παραδειγμάτων ἐκ τῶν πλατωνικῶν διαλόγων ἐνισχύεται ἡ διαπίστωσις ὅτι «οὐδεὶς ἑκὼν κακός». Τὸ γεγονὸς αὐτὸ προκαλεῖ τὸ εὔλογον ἐρώτημα: ἂν ὁ Πλάτων ἀναγνωρίζῃ τὴν ὕπαρξιν ἐλευθερίας. Ὁ Πλάτων ὑπογραμμίζει τὴν σημασίαν τῆς ἐκπαιδεύσεως (Νόμοι VI, 766 a). Ἡ εὐθύνη τῶν διδασκάλων εἶναι μεγάλη καθ' ὅσον δι' αὐτῶν εἶναι δυνατὸν νὰ μορφωθῇ ἡ ἀγαθὴ φύσις, καὶ νὰ ὁδηγηθῇ εἰς τὴν διαφθοράν, ἐὰν οἱ ἴδιοι εἶναι φαῦλοι ἢ ἀνεπιτυχεῖς εἰς τὴν ἐκπαιδευτικήν των προσπάθειαν. Ὁ ἄριστος διδάσκαλος εἶναι ὁ φιλόσοφος ὁ ὁποῖος διδάσκει τὴν ἐκλογὴν τοῦ ἀληθοῦς καὶ τοῦ ἀγαθοῦ.

Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἠθικὴ [: Ethics]
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία [: Ancient Greek Philosophy]
Πλατωνισμὸς [: Platonicism]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡ J 01-19034