Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
19677
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Κούμας, Κωνσταντῖνος Μιχαήλ
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Πίνακας Χορηγῶν:
Μαῦρος, Ἀλέξανδρος
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Γεωγραφία [: Geography]
Γεωμετρία [: Geometry]
Ἠθικὴ [: Ethics]
Λογικὴ [: Logic]
Μαθηματικὰ [: Mathematics]
Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς [: Modern Greek Enlightenment]
Ἀστρονομία [: Astronomy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
19ος αἰώνας 1800 - 1849