Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
19571
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Sicard, Elisabeth
Βιβλιογραφία: Kant, Immanuel
Τίτλος:
Kant und das Problem der Evidenz
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μονογραφία
Τόπος Ἔκδοσης:
Basel-Paris
Ἐκδόσεις:
Analytica
Ἔτος Ἔκδοσης:
1981
Σημειώσεις:
Στὴν τελευταία σελίδα στὸ παράρτημα "Die Philosophische Diskussion" γίνεται γιὰ τὸ βιβλίο τοῦ Νίκου Ψημμένου, Hegels Heraklit-Verständnis.
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Kant, Immanuel - Καντιανισμὸς [: Kant, Immanuel - Kantianism]
Γνωσιοθεωρία [: Theory of Knowledge]
Καντιανισμὸς - Νεοκαντιανισμὸς [: Kantianism – Neokantianism]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999