Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
16596
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ.
Βιβλιογραφία: Kant, Immanuel
Βιβλιογραφία: Δημητρακόπουλος, Μιχαὴλ Φ.
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Kant, Immanuel - Καντιανισμὸς [: Kant, Immanuel - Kantianism]
Γερμανικὴ Φιλοσοφία [: German Philosophy]
Γνωσιοθεωρία [: Theory of Knowledge]
Μεταφυσικὴ [: Metaphysics]
Ὀντολογία [: Ontology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
18ος αἰώνας 1750 - 1799
21ος αἰώνας