Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
11024
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Δημητρακόπουλος, Μιχαὴλ Φ.
Βιβλιογραφία: Πλάτων
Βιβλιογραφία: Kant, Immanuel
Τίτλος:
Ideälitat und reälitat in der Raumauffasung von Platon und Kant
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Παρουσία
Τεῦχος:
χ.τ.
Ἔτος:
1991
Ἔτος Ἔκδοσης:
1991
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 483-503
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Γερμανικὴ Φιλοσοφία [: German Philosophy]
Γνωσιοθεωρία [: Theory of Knowledge]
Μεταφυσικὴ [: Metaphysics]
Ὀντολογία [: Ontology]
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία [: Ancient Greek Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
18ος αἰώνας 1700 - 1749
18ος αἰώνας 1750 - 1799
19ος αἰώνας 1800 - 1849
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΔΗΜΗΤΡΑΚ 02-11858