ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Panikkar, Raimundo, «Quelques présupposés à la rencontre des religions » , Διοτίμα - Diotima, 6 (1978), σσ. 102-107

2. Panikkar, Raimundo, «The time of death: The death of time - Ὁ χρόνος τοῦ θανάτου: Ὁ θάνατος τοῦ χρόνου. An indian reflection - Ἕνας ἰνδικὸς στοχασμός», στό: Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας, Μελέτη θανάτου, Μυστρᾶς, 1977, σσ. 102-121