ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Goldsmith, Oliver, Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος. Ἀπὸ τῆς πρώτης καταβολῆς τῶν Ἑλληνικῶν πραγμάτων ἄχρι τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Ὀθωμανῶν, Μεθ' ἑνὸς γεωγραφικοῦ πίνακος τῆς Ἑλλάδος, Τόμος Α΄, Ἑν Βιέννῃ τῆς Αοὐστρίας, Τύποις Βενδοτείοις, 1807, 404 + ικ΄ σ.

2. Goldsmith, Oliver, Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος. Ἀπὸ τῆς πρώτης καταβολῆς τῶν Ἑλληνικῶν πραγμάτων ἄχρι τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Ὀθωμανῶν, Μεθ' ἑνὸς γεωγραφικοῦ πίνακος τῆς Ἀσίας, τ. Β΄, Ἑν Βιέννῃ τῆς Αοὐστρίας, Τύποις Βενδοτείοις, 1807, 396 + μγ΄ σσ.

3. Goldsmith, Oliver, Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος. Ἀπὸ τῆς πρώτης καταβολῆς τῶν Ἑλληνικῶν πραγμάτων ἄχρι τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Ὀθωμανῶν, Περιέχων τὴν Βυζαντινὴν Ἱστορίαν καὶ σύντομον πραγματεία περὶ ἐπιστημῶν καὶ τεχνῶν, ἅμα δὲ καὶ περὶ θρησκείας, ἠθῶν καὶ ἐθίμων τῶν Ἑλλήνων, μεθ' ἑνὸς γεωγραφικοῦ πίνακος τῆς σήμερον Ἑλλάδος, Τόμος Γ', Ἑν Βιέννῃ τῆς Αοὐστρίας, Τύποις Βενδοτείοις, 1807, 395 + ιζ' σσ.