ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Βλαχάκης, Γεώργιος Ν., Καρᾶς, Γιάννης, Παπαδημητρίου, Ἀλέξανδρος, Ξενάκης, Χρίστος Θ., Λάμπρου, Μιχάλης, Καραμπερόπουλος, Δημήτριος Α., Νικολαΐδης, Εὐθύμιος, Καστάνης, Νίκος, Κρητικός, Θεόδωρος, Ματσόπουλος, Νίκος, Τερδήμου, Μαρία, Ἱστορία καὶ Φιλοσοφία τῶν Ἐπιστημῶν στὸν Ἑλληνικὸ χῶρο (17ος-19ος αἰ.) , Ἀθήνα, Μεταίχμιο/'Επιστῆμες, 2003, 781 σ.

2. Τερδήμου, Μαρία, «Ἡ μεταφυσικὴ τῶν ἀριθμῶν», Ἐλευθεροτυπία, 6/2/2001, σσ. 10-11

3. Τερδήμου, Μαρία, «Constantine Karatheodoris: a constribution to the reorganisation of the Greek University», στό: Conference Proceedings, Science, Technology and the 19th century State, Σῦρος, 2000, σσ. 135-141

4. Βλαχάκης, Γεώργιος Ν., Καρᾶς, Γιάννης, Νικολαΐδης, Εὐθύμιος, Τερδήμου, Μαρία, Χατζῆς, Κωνσταντῖνος, Ἀσημακόπουλος, Μιχάλης, Picon, Antoine, Belhoste, Bruno, Βάρδα, Χριστίνα, Bennett, Jim, Malaquias, Isabel, Καρκάνης, Ἠλίας, Τανγκαλάκης, Δημήτρης, Conference Proceedings , Science, Technology and the 19th century State, 9-10 Ἰουλίου 1999, Ἀθήνα, Κέντρο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν - Ε.Ι.Ε., 2000, 149 σ.

5. Τερδήμου, Μαρία, «Ἡ μεταφορὰ τῆς εὐρωπαϊκῆς μαθηματικῆς σκέψης μέσω τῶν μαθηματικῶν ἐγχειριδίων τῆς περιόδου τῆς Νεοελληνικῆς Ἀναγέννησης», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Ἡ Ἐπιστημονικὴ σκέψη στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, 18ος-19ος αἰ., 1998, σσ. 289-305

6. Τερδήμου, Μαρία, «Μαθηματικὰ καὶ Φιλοσοφία στήν ἑλληνικὴ σκέψη κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας » , Τὰ Νέα τοῦ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., 2 (1998), σσ. 21-28

7. Τερδήμου, Μαρία, «Τὰ μαθηματικὰ στὶς παρίστριες ἡγεμονίες», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Οἱ ἐπιστῆμες στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, Ἀθήνα, 1997, σσ. 325-334

8. Τερδήμου, Μαρία, Χρονολόγιο Δημητρίου Βικέλα, Ἠράκλειο Κρήτης, Βικελαία Δημοτικὴ Βιβλιοθήκη, 1991, 130 σ.