ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Ἐπιφανίου Δημητριάδου ἀνέκδοτα κείμενα » , Παρνασσός, 17, 1 (1975), σσ. 134-151

2. Ζώρας, Γεώργιος Θ., Στεφάνου Κομμητᾶ. Ἀνέκδοτοι ἐπιστολαί, Ἀθῆναι, 1975, 23 σ.

3. Ζώρας, Γεώργιος Θ., Ἐπιφανίου Δημητριάδου ἀνέκδοτα κείμενα, 1975, 20 σ.

4. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Ὁ Ἀλέξανδρος Μαντσόνι καὶ οἱ λόγιοι τῆς Ἑπτανήσου » , Παρνασσός, 16, 2 (1974), σσ. 269-287

5. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Στεφάνου Κομμητᾶ ἐπιστολαὶ περὶ γλώσσης καὶ παιδείας » , Παρνασσός, 13, 4 (1971), σσ. 635-650

6. Ζώρας, Γεώργιος Θ., Στεφάνου Κομμητᾶ. Ἐπιστολαὶ περὶ γλώσσης καὶ παιδείας, Ἀθῆναι, 1971, 18 σ.

7. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Ὁ Κάλβος καὶ ἡ Νεοελληνική » , Παρνασσός, 12 (1970), σσ. 83-99

8. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Ἡ δευτέρα διαμονὴ τοῦ Κάλβου εἰς Φλωρεντίαν καὶ ἡ ἀπέλασις αὐτοῦ . Ἄγνωστα ἔγγραφα» , Παρνασσός, 11 (1969), σσ. 536-548

9. Ζώρας, Γεώργιος Θ., Ἀνδρέου Κάλβου, α) “Θεόφραστου μετάφρασις”, β) “Ἀγνώστου τραγῳδίας μονόλογοι”, Ἀθῆναι, 1969, 23 σ.

10. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Ἀνδρέου Κάλβου, α) “Θεόφραστου Μετάφρασις”, β) “Ἀγνώστου τραγωδίας μονόλογοι” » , Παρνασσός, 11 (1969), σσ. 411-429

11. Ζώρας, Γεώργιος Θ., Ὁ Στέφανος Κομμητᾶς καὶ τὸ γλωσσικὸν ζήτημα. Ἀνέκδοτος ἐπιστολὴ ἐκ τοῦ κώδικος 29 τοῦ Σπουδαστηρίου Βυζαντινῆς καὶ Νεοελληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἀθῆναι, 1968, 16 σ.

12. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Ἄγνωστος ἐπιστολὴ Ν. Θωμαζαίου πρὸς τὸν Π. Βράϊλαν-Ἀρμένην » , Παρνασσός, 3, 2 (1968), σσ. 237-240

13. Ζώρας, Γεώργιος Θ., Ἀναγραφὴ δημοσιευμάτων 1931-1967, Ἐν Ἀθήναις, 1968, 52 σ.

14. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Κομμητᾶ πρὸς Δούκαν ἐπιστολὴ ἀντικοραϊκή » , Παρνασσός, 1, 3 (1968), σσ. 383-404

15. Ζώρας, Γεώργιος Θ., Κομμητᾶ πρὸς Δούκαν ἐπιστολὴ ἀντικοραϊκή, Ἀθῆναι, 1968, 26 σ.

16. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Ἄγνωστος ἐπιστολὴ Κομμητᾶ πρὸς Κούμαν περὶ γλώσσης » , Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, 4, 14 (1967), σσ. 49-70

17. Ζώρας, Γεώργιος Θ., Τὸ ἐν Βουκουρεστίῳ Ἑλληνικὸν Θέατρον καὶ ἡ συμβολὴ τοῦ Στ. Κομμητᾶ. Ἀνέκδοτος ἐπιστολὴ ἐκ τοῦ κώδικος 29 τοῦ Σπουδαστηρίου Βυζαντινῆς καὶ Νεοελληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἀθῆναι, 1967, 14 σ.

18. Ζώρας, Γεώργιος Θ., Ὁ Κομμητᾶς καὶ τὸ Γυμνάσιον τοῦ Βουκουρεστίου. Ἀνέκδοτος ἐπιστολὴ ἐκ τοῦ κώδικος 29 τοῦ Σπουδαστηρίου Βυζαντινῆς καὶ Νεοελληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἀθῆναι, 1967, 20 σ.

19. Ζώρας, Γεώργιος Θ., Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, Roma, 1964-

20. Μπουμπουλίδης, Φαίδων Κ., Ζώρας, Γεώργιος Θ., Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων Σπουδαστηρίου Βυζαντινῆς καὶ Νεοελληνικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἀθῆναι, 1964, 95 σ.

21. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Νικόλαος Ἐξαρχόπουλος » , Νέα Ἑστία, 67, 785 (1960), σσ. 413-414

22. «Καλβικά » , Νέα Ἑστία, 68, 793 (1960), σσ. 932-936

23. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Ἀνδρέας Κάλβος καὶ Σύλβιο Πέλλικο » , Νέα Ἑστία, 67, 788 (1960), σσ. 575-578

24. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Ἀνδρέου Κάλβου «Πίναξ λέξεων καὶ φράσεων» » , Νέα Ἑστία, 68, 795 (1960), σσ. 1081-1086

25. Ζώρας, Γεώργιος Θ., Παρνασσός. Περιοδικὸν σύγγραμμα κατὰ τριμηνίαν ἐκδιδόμενον, Ἀθῆναι, 1959-

26. Ζώρας, Γεώργιος Θ., Ζακυθηνός, Διονύσιος Α., Ἐπίσημοι λόγοι ἐκφωνηθέντες κατὰ τὸ ἔτος 1958-1959 , Ἐν Ἀθήναις, 1959, 137 σ.

27. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Φαίδων Κουκουλές » , Νέα Ἑστία, 59, 685-686 (1956), σσ. 178-179

28. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Ριμάτα κόρης καὶ νέου » , Νέα Ἑστία, 57, 666 (1955), σσ. 426-431

29. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Ἀλφάβητος κατανυκτικὸς καὶ ψυχωφελὴς περὶ τοῦ ματαίου κόσμου τούτου » , Νέα Ἑστία, 58/1, 677 (1955), 1199-1203

30. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Τῆς Ρούμελης τὸ τραγούδι » , Νέα Ἑστία, 57, 668 (1955), σσ. 580-584

31. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Ἱστορία τοῦ Πτωχολέοντος » , Νέα Ἑστία, 58/1, 680 (1955), σσ. 1425-1430

32. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Φιλοσοφία τοῦ κρασοπατέρος » , Νέα Ἑστία, 57, 665 (1955), σσ. 359-363

33. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Ἀνακάλημα τῆς Κωνσταντινουπόλεως . [Ἐπὶ τῇ ἐπέτειῳ τῆς Ἀλώσεως]» , Νέα Ἑστία, 57, 670 (1955), σσ. 727-731

34. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Πτωχοπροδρόμου - Ἀνάθεμα τὰ Γράμματα » , Νέα Ἑστία, 58/1, 682 (1955), σσ. 1619-1626

35. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Ἡ αἰσιοδοξία τοῦ Κάλβου » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 13, 148 (1954), σσ. 394-400

36. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Ἡ Κυπριακὴ φιλολογία κατὰ τὴν περίοδον τῆς Φραγκοκρατίας » , Νέα Ἑστία, 56, 659 (1954), σσ. 77-91

37. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Κάρολος ὁ Ε΄ τῆς Γερμανίας καὶ αἱ πρὸς ἀπελευθέρωσιν προσπάθειαι . [Στιχούργημα ἐκ τοῦ ἀνεκδότου ἑλληνικοῦ Βατικανοῦ Κώδικος 2614]» , Νέα Ἑστία, 53, 622 (1953), σσ. 755-767

38. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Ἡ Κέρκυρα καὶ ἡ Ἰόνιος Ἀκαδημία εἰς μίαν ἀνταπόκρισιν τοῦ Κάλβου » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 31 (1949), σσ. 743-746

39. Κάλβος, Ἀνδρέας, «Ἡ Λύρα » , Νέα Ἑστία, 40, 467 (1946), σσ. 188-225

40. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Κάλβος καὶ Φώσκολος . Ὁ χωρισμὸς καὶ τὰ αἴτια» , Νέα Ἑστία, 27, 318 (1940), σσ. 345-352

41. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Ἕνα ἀνέκδοτο καὶ ἕνα ἄγνωστο γράμμα τοῦ Βαλαωρίτη » , Νέα Ἑστία, 25, 290 (1939), σσ. 134-135

42. «Ἀνέκδοτα γράμματα τοῦ Βαλαωρίτη πρὸς τὸν Θωμαζαῖο » , Νέα Ἑστία, 26, 305 (1939), σσ. 1164-1173

43. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Σολωμικά » , Νέα Ἑστία, 24, 286 (1938), σσ. 1522-1527

44. Ζώρας, Γεώργιος Θ., «Σολωμικά » , Νέα Ἑστία, 24, 287 (1938), σσ. 1606-1609