ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Kelsen, Hans, «Ἡ δημοκρατία: ἡ φύση της, ἡ ἀξία της » , Ὁριοθετήσεις, 5 (1993), σσ. 121-141

2. Kelsen, Hans, «Ἡ κομματικὴ δικτατορία . Συμβολὴ εἰς τὴν κριτικὴν ἀνάλυσιν πολιτικῶν ἰδεῶν» , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ε' 1934), 5, 3 (1934), σσ. 332-345

3. Kelsen, Hans, «Στοιχεῖα γενικῆς θεωρίας τῆς πολιτείας » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 1, 4 (1929), σσ. 441-497

4. Kelsen, Hans, «Στοιχεῖα γενικῆς θεωρίας τῆς πολιτείας » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 1, 3 (1929), σσ. 261-297