ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Εἰσαγωγὴ στὴ φιλοσοφία, Φιλοσοφικὴ ἀνθρωπολογία - Ψυχολογία - Λογική, Τόμος Β΄, Ἀθῆναι, χ. χ., 599 σ.

2. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ὁ διάλογος, ἡ διαλεκτικὴ καὶ ἡ ἐποχή μας, Torino, Edizioni di “Filosofia”, χ. χ., 11 σ.

3. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Προλεγόμενα στὴ γνωσεολογία τοῦ Rickert ὡς εἰσαγωγὴ εἰς τὸν Νεοκαντιανισμό » , Κριτικὴ τοῦ λόγου, 12, σσ. 2-4

4. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ ἐπάγγελμά του » , Εὐθύνη, 340 (2000), σσ. 145-146

5. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Μαθητεία καὶ παράδοση», Νουμᾶς, 1/10/1999, σ. 1

6. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Θεοδωρακόπουλος πρὸς Τσάτσο . Ἐπιστολὲς Νεοελλήνων» , Εὐθύνη, 226 (1990), σσ. 484-485

7. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἐπιστολὴ στὸν Τσάτσο Β΄ » , Εὐθύνη, 227 (1990), σσ. 543-545

8. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Πλάτωνος “Φαῖδρος” » , Νέα Ἑστία, 225 (1990), σ. 445

9. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ὁ ἀκαδημαϊκὸς Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος καὶ οἱ ἀπόψεις του διὰ τὴν γλώσσαν καὶ τὴν παιδείαν τῶν Ἑλλήνων » , Ἑλληνικὸς Ἀστήρ, 3 (1984), σσ. 184-190

10. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Hegel und Johannes Benthylos», στό: Akte der International Hegel-Jubiläumskongresses, Stuttgarter Hegel-Tage 1970: Hegel 1770-1970 - Gesellschaft, Wissenschaft, Philosophie, Stuttgart, 1983, σσ. 677-679

11. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Γιὰ τὴν Εἰκοστὴ Πέμπτη Μαρτίου 1942 » , Τετράδια Εὐθύνης, 3 (1983), σσ. 133-136

12. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὸ μέσο τῆς ἀληθινῆς σωτηρίας τοῦ ἔθνους εἶναι τὸ πνεῦμα. Μὲ τὸ ἀνέβασμα τοῦ πνεύματος θὰ σηκωθεῖ ἀληθινὰ τὸ ἔθνος » , Τετράδια Εὐθύνης, 3 (1983), σσ. 137-141

13. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Δημόσια Συνεδρία τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 1981. Ἀνακοίνωση τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ Μιχαὴλ Στασινοπούλου μὲ θέμα: “Τὸ γράμμα Ε ὡς ἔμβλημα τοῦ Μαντείου τῶν Δελφῶν” . Παρατηρήσεις Ι. Ν. Θεοδωρακοπούλου» , Τετράδια Εὐθύνης, 3 (1983), σσ. 131-132

14. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Mercier André, “Metaphysik, eine Wissenschaft sui generis”. Theorie und Erfahrung auf dem Gebiet des Inkoomensurabeln, Berlin, Dunker & Humbolt, 1980 (συλλ. Erfahrung und Denken, ἀρ. 61) , 229 S. » , Διοτίμα - Diotima, 10 (1982), σσ. 190-191

15. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Προσφώνηση», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 69-74

16. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Εὐρώπη καὶ Σοσιαλισμός, Ἀθήνα, 1982, 179 σ.

17. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Σχέσεις Ἀριστοτέλους πρὸς Πλάτωνα», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 79-94

18. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Καταληκτήρια προσφώνηση», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1981, σσ. 401-404

19. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., « Ἡ φιλοσοφία μετὰ τὸν Ἀριστοτέλη. Γενικὸς χαρακτηρισμὸς τῆς μετακλασικῆς ἐποχῆς», στό: Μνήμη Ἀναστασίου Γιανναρᾶ (1920-1977), Ἀθήνα, ἐκδόσεις Παπαζήση, 1981, σσ. 67-70

20. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὰ μαθήματα τῆς ἑβδόμης περιόδου. 5-12 Ὀκτωβρίου . Ἡ πολιτικὴ τῶν Ἑλλήνων, Ἀθῆναι, 1981, σ. 128

21. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., « Ἡ φιλοσοφία μετὰ τὸν Ἀριστοτέλη. Γενικὸς χαρακτηρισμὸς τῆς μετακλασικῆς ἐποχῆς», στό: Μνήμη Ἀναστασίου Γιανναρᾶ (1920-1977), Ἀθήνα, ἐκδόσεις Παπαζήση, 1981, σσ. 67-70

22. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὸ παρελθόν, τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τοῦ ἑλληνισμοῦ, Ἀθῆναι, 1980, 19 σ.

23. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ἀγαπημένη μου Χαϊδελβέργη, Ἀθῆναι, 1980, 318 σ.

24. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ νέα ἐντολή » , Ἐλεύθερη Γενιά, 41-3 (1980), σ. 5

25. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., « Ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας», στό: Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο, Ἀθήνα, Σάκκουλα Ἀντ. Ν., 1980, σσ. 161-165

26. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὰ μαθήματα τῆς ἕκτης περιόδου. 26 Ἀπριλίου - 3 Μαΐου 1979 . Ἡ παιδεία τῶν Ἑλλήνων, Ἀθῆναι, Τύποις Ἐμμαν. Παπαδάκη, 1979, 120 σ.

27. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Κινδυνεύει ἡ ζωή μας » , Εὐθύνη, 96 (1979), σσ. 593-594

28. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὰ μαθήματα τῆς δευτέρας καὶ τῆς τρίτης περιόδου. Μάιος καὶ Ὀκτώβριος 1975 . Α' Φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ καὶ ἄλλα θέματα. Β΄ Προβλήματα τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ, Ἀθῆναι, Τύποις Ἐμμαν. Παπαδάκη, 1979, 309 σ.

29. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Καταληκτήρια προσφώνηση στὸ συνέδριο “Ἀριστοτέλης”», Φιλοσοφία, 8-9(1978-1979) , σσ. 491-494

30. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., « Ἄγγελος Τερζάκης - Βάσος Φαληρέας. Νεκρολογίαι», Φιλοσοφία, 8-9(1978-1979) , 1 σ.

31. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ γλώσσα καὶ τὸ νόημά της», Φιλοσοφία, 8-9(1978-1979) , σσ. 5-15

32. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ γλώσσα καὶ τὸ νόημα της», Φιλοσοφία, 8-9(1978-1979) , σσ. 5-15

33. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὰ πρῶτα μου φιλοσοφήματα 1927-1930, Ἀθῆναι, Ἀδελφῶν Γ. Ρόδη, 1978, 564 σ.

34. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ὁ Ἀριστοτέλης στὴν Unesco » , Νέα Ἑστία, 104, 1224 (1978), σσ. 839-840

35. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου», Ἡ Καθημερινή, 23/6/1978, 1 σ.

36. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ τραγωδία τῆς Εὐρώπης » , Ἐλεύθερη Γενιά, 26 (1978), σ. 17

37. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἀναστάσιος Γιανναρᾶς (Νεκρολογίαι)», Φιλοσοφία, 7(1977) , σ. 529

38. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Μαθήματα Φιλοσοφίας τῆς Τέχνης . 20-30 Ἰανουαρίου 1977, Ἀθῆναι, Τύποις Ἀδελφῶν Γ. Ρόδη, 1977, 163 σ.

39. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «La vie et la mort - Ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος», στό: Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας, Μελέτη θανάτου, Μυστρᾶς, 1977, σσ. 14-31

40. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Πολυσήμαντη λογική » , Ἐλεύθερη Γενιά, 12 (1977), σσ. 32-33

41. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἀναστάσιος Γιανναρᾶς. Νεκρολογίαι», Φιλοσοφία, 7(1977) , σ. 529

42. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ φιλοσοφία στὸν αἰώνα μας » , Φιλοσοφία, 12 (1977), σσ. 5-12

43. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ πρόοδος » , Εὐθύνη, 60 (1976), σσ. 601-603

44. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ φιλοσοφία καὶ ἡ ἱστορία της » , Νέα Δομή, 1 (1976), σ. 17

45. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «La réflexion sur la mort. Στοχασμὸς πάνω στὸ θάνατο», στό: Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας, Διεθνὲς Συμπόσιο Φιλοσοφίας, Μαγούλα Σπάρτης, 1976, χ. α.

46. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «La réflexion sur la mort . Στοχασμὸς πάνω στὸ θάνατο» , Νέα Δομή, 4 (1976), σ. 15

47. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ φιλοσοφία καὶ ἡ ἱστορία της » , Εὐθύνη, 52 (1976), σσ. 145-149

48. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ διαίρεσις τῆς Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας», Φιλοσοφία, 5-6(1975-1976) , σσ. 5-9

49. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Martin Heidegger † 26.5.1976», Φιλοσοφία, 5-6(1975-1976) , σσ. 485-493

50. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Werner Heisenberg † 1.2. 1976», Φιλοσοφία, 5-6(1975-1976) , σσ. 473-484

51. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ οὐσία τῆς θρησκείας » , Ἐπιστημονικὸν Βῆμα τοῦ Διδασκάλου (1975), σσ. 3-6

52. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., « Ἥ ἔννοια τοῦ ὅλου καὶ ἡ πολιτεία. Ἔμμεση καὶ ἄμεση δημοκρατία», στό: Ὁλοκρατία, Ἀθήνα, Βασιλείου, 1975, σσ. 13-24

53. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὰ ἐγκαίνια καὶ τὰ μαθήματα τῆς Α΄ περιόδου . 20-27 Ἰανουαρίου, Ἀθῆναι, 1975, 151 σ.

54. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Εἰσαγωγὴ στὴ φιλοσοφία, Φιλοσοφία τῆς θρησκείας - Μεταφυσικὴ - Φιλοσοφία τῆς ἱστορίας, Τόμος Δ΄, Ἀθῆναι, 1975, 505 σ.

55. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Εἰσαγωγὴ στὴ φιλοσοφία, Γνωσιολογία - Ἠθικὴ φιλοσοφία - Αἰσθητική, Τόμος Γ΄, Ἀθῆναι, 1975, 642 σ.

56. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Δημοκρατία καὶ πνευματικὴ καλλιέργεια » , Εὐθύνη, 41 (1975), σσ. 196-197

57. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ πολιτικοποίηση » , Εὐθύνη, 48 (1975), σσ. 581-584

58. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ “Μεταφυσικὴ” τοῦ Βενιαμὶν Λέσβιου » , Αἰολικὰ Γράμματα, 4 (1974), σσ. 321-326

59. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Κὰντ ὁ φιλόσοφος τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ » , Παρνασσός, 16 (1974), σσ. 164-181

60. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ φιλοσοφία ὡς μαρτυρία τῆς ἐσωτερικῆς ἐμπειρίας » , Παρνασσός, 16 (1974), σσ. 485-490

61. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τί εἶναι Φιλοσοφία » , Ἐπιστημονικὸν Βῆμα τοῦ Διδασκάλου, 22, 1 (1974), σσ. 3-8

62. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Οὐσία καὶ μεταφυσικὴ πρωταρχὴ τῆς ἱστορίας ὡς γίγνεσθαι», Φιλοσοφία, 4(1974) , σσ. 5-26

63. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ καταναλωτικὴ κοινωνία » , Εὐθύνη, 26 (1974), σσ. 49-52

64. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὸ ἐρώτημα περὶ Θεοῦ » , Εὐθύνη, 28 (1974), σσ. 149-152

65. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Εἰσαγωγὴ στὴ Φιλοσοφία, Τόμος Α΄, Ἀθῆναι, 1974, 449 σ.

66. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Οἱ τύχες τῆς φιλοσοφίας στὸ Βυζάντιο», Φιλοσοφία, 4(1974) , σσ. 495-499

67. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ὁ ἄνθρωπος στὴ σύγχρονη ἐποχή » , Παρνασσός, 16 (1974), σσ. 321-331

68. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ὁ ἄνθρωπος στὴ σύγχρονη ἐποχή » , Εὐθύνη, 30 (1974), σσ. 257-265

69. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ αἰσθητικὴ τοῦ Κάντ » , Νέα Ἑστία, 96, 1553-1559 (1974), σσ. 1553-1559

70. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ σεισάχθεια τῆς πολιτικῆς ἀνελευθερίας » , Εὐθύνη, 33 (1974), σσ. 401-404

71. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ φιλοσοφία ὡς μαρτυρία τῆς ἐσωτερικῆς ἐμπειρίας», Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, 4(1974) , σσ. 485-490

72. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Σεισάχθεια ἢ μία πνευματικὴ ἐπανάσταση » , Εὐθύνη, 13 (1973), σσ. 1-5

73. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν καὶ ἡ Διεθνὴς Ἀκαδημαϊκὴ Ἕνωση», Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, 48(1973) , σσ. 160-177

74. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ περιπέτεια τῶν Πανεπιστημίων » , Εὐθύνη, 17 (1973), σσ. 213-221

75. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ πρωταρχὴ τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας. Θεωρία τῶν εἰκαστικῶν τεχνῶν», Φιλοσοφία, 3(1973) , σσ. 5-46

76. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., « Ἡ ἱστορικὴ μοίρα τοῦ ἑλληνισμοῦ», στό: Αἰξώνη, Ἀθήνα, 1973, σσ. 23-28

77. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ πνευματικὴ σεισάχθεια » , Εὐθύνη, 19 (1973), σσ. 337-342

78. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Gabriel Marcel. Tὸ 15ον παγκόσμιον συνέδριον τῆς φιλοσοφίας», Φιλοσοφία, 3(1973) , σσ. 481-492

79. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ὁ δάσκαλος καὶ τὸ παιδί » , Παρνασσός, 15, 3 (1973), σσ. 329-334

80. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Λαὸς καὶ γλώσσα » , Εὐθύνη, 6 (1972), σσ. 241-244

81. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Φιλοσοφία καὶ Ὑπαρξισμός», Φιλοσοφία, 2(1972) , σσ. 5-36

82. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὰ σύγχρονα φιλοσοφικὰ ρεύματα, Ἀθῆναι, 1972, 169 σ.

83. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Θεώρηση τῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητος » , Εὐθύνη, 10 (1972), σσ. 433-438

84. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὸ Εἰκοσιένα καὶ ὁ σύγχρονος ἑλληνισμός, Ἀθήνα, Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1972, 92 σ.

85. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὸ πρόβλημα τῆς Μεταφυσικῆς», Φιλοσοφία, 1(1971) , σσ. 7-28

86. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὸ 1821 καὶ τὰ σύγχρονα προβλήματα τοῦ ἑλληνισμοῦ » , Παρνασσός, 13 (1971), σσ. 201-210

87. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ θέσις τοῦ ἑλληνισμοῦ εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον » , Παρνασσός, 13 (1971), σσ. 553-566

88. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ ἔκδοσις τῆς “Φιλοσοφίας”», Φιλοσοφία, 1(1971) , σσ. 5-6

89. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τί πρέπει νὰ γνωρίζουν οἱ νέοι τῆς ἐποχῆς μας » , Παρνασσός, 13, 2 (1971), σσ. 211-226

90. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Εὐρώπη καὶ Σοσιαλισμός, Ἀθήνα, Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1971, 153 σ.

91. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὰ προβλήματα τῆς νέας γενεᾶς » , Παρνασσός, 12 (1970), σσ. 54-71

92. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., « Ἡ αἰσθητικὴ θεωρία τοῦ Πλάτωνος», στό: Ριζάρειος Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ (1844-1969), Ἀθῆναι, Ἑταιρεία Ἠπειρωτικῶν Μελετῶν, 1969, σσ. 429-455

93. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Φιλοσοφία τῆς θρησκείας » , Παρνασσός, 11 (1969), σσ. 341-346

94. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τί εἶναι φιλοσοφία » , Παρνασσός, 10 (1968), σσ. 360-367

95. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Μαθήματα εἰσαγωγῆς εἰς τὴν φιλοσοφίαν, Τόμος Α΄, Ἀθῆναι, 1968, 128 σ.

96. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Μαθήματα λογικῆς, Τόμος Α΄, Ἀθῆναι, 1967, 84 σ.

97. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Μαθήματα εἰσαγωγῆς εἰς τὴν φιλοσοφίαν, Τόμος Β', Ἀθῆναι, 1967, 144 σ.

98. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Φιλοσοφία καὶ ζωή. Μικρὰ φιλοσοφικὰ κείμενα, Ἀθήνα, 1967, 526 σ.

99. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Σύστημα φιλοσοφικῆς ἠθικῆς, Τόμος Α΄, Ἀθῆναι, 1965, 358 σ.

100. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Πίστις καὶ λογική», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, (1964-1965) , σσ. 339-345

101. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., « [Ἄρθρον τοῦ κ. Ι. Ν. Θεοδωρακοπούλου καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου - Ἀκαδημαϊκοῦ]», στό: Αἱ ἐνέργειαι τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων ἐν ὄψει τῆς ἐκπαιδευτικῆς μεταρρυθμίσεως τοῦ 1964, Ἀθήνα, 1964, σσ. 92-98

102. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἡ Ὀρθοδοξία » , Ἐκκλησία, 15-16 (1963), σσ. 365-372

103. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ἑλλὰς καὶ Εὐρώπη, Ἀθῆναι, Τύποις Ἀδελφῶν Κλεισιούνη, 1963, 24 σ.

104. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ἡ φιλοσοφικὴ θεώρησις τῆς ἐποχῆς μας, Ἀθῆναι, 1961, 30 σ.

105. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ θεωρία τῆν ἰδεῶν τοῦ Πλάτωνος. Ὁμιλία κατὰ τὸν ἑορτασμὸν τῶν γενεθλίων τοῦ Πλάτωνος ὑπὸ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τὴν 23 Μαΐου 1960», Ἡ Καθημερινή, 2/6/1960, σσ. 1, 6

106. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ θεωρία τῶν ἰδεῶν τοῦ Πλάτωνος. Ὁμιλία κατὰ τὸν ἑορτασμὸν τῶν γενεθλίων τοῦ Πλάτωνος ὑπὸ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τὴν 23 Μαΐου 1960», Ἡ Καθημερινή, 29/5/1960, σσ. 1, 10

107. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Philosophie und Religion, München, Max Hueber, 1960, 15 σ.

108. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Μαθήματα Φιλοσοφίας τῆς Ἱστορίας καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ, Ἀθῆναι, 1960, 180 σ.

109. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ θεωρία τῶν ἰδεῶν τοῦ Πλάτωνος. Ὁμιλία κατὰ τὸν ἑορτασμὸν τῶν γενεθλίων τοῦ Πλάτωνος ὑπὸ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τὴν 23 Μαΐου 1960», Ἡ Καθημερινή, 31/5/1960, σσ. 1, 6

110. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ θεωρία τῶν ἰδεῶν τοῦ Πλάτωνος. Ὁμιλία κατὰ τὸν ἑορτασμὸν τῶν γενεθλίων τοῦ Πλάτωνος ὑπὸ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τὴν 23 Μαΐου 1960», Ἡ Καθημερινή, 1/6/1960, σ. 1

111. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Μαθήματα εἰσαγωγῆς εἰς τὴν φιλοσοφίαν. Πανεπιστημιακὲς παραδόσεις, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, 1959, 106 σ.

112. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Πλάτων - Πλωτῖνος - Ὠριγένης, Ἀθῆναι, 1959, 79 σ.

113. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Λαιμός, Ἀντρέας Γ., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Λοῦρος, Νικόλαος Κ., Μπόνης, Κωνσταντῖνος, Τσιριντάνης, Ἀλέξανδρος Ν., Γεροκωστόπουλος, Ἀχιλλέας, Ζέρβας, Λεωνίδας, Φραγκίστας, Χαρ., Πίπας, Δημοσθένης, Παρασκευόπουλος, Θεόδωρος, «Οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς Παιδείας » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 7, 64 (1958), σσ. 3-13

114. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Λαιμός, Ἀντρέας Γ., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Λοῦρος, Νικόλαος Κ., Μπόνης, Κωνσταντῖνος, Τσιριντάνης, Ἀλέξανδρος Ν., Γεροκωστόπουλος, Ἀχιλλέας, Ζέρβας, Λεωνίδας, Φραγκίστας, Χαρ., Πίπας, Δημοσθένης, Παρασκευόπουλος, Θεόδωρος, «Οἱ ἀποφάσεις τῆς ἐπιτροπῆς παιδείας (ΙV) » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 7, 67 (1958), σσ. 100-104

115. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Λαιμός, Ἀντρέας Γ., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Λοῦρος, Νικόλαος Κ., Μπόνης, Κωνσταντῖνος, Τσιριντάνης, Ἀλέξανδρος Ν., Γεροκωστόπουλος, Ἀχιλλέας, Ζέρβας, Λεωνίδας, Φραγκίστας, Χαρ., Πίπας, Δημοσθένης, Παρασκευόπουλος, Θεόδωρος, «Οἱ ἀποφάσεις τῆς ἐπιτροπῆς παιδείας (VII) » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 7, 70 (1958), σσ. 193-199

116. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Λαιμός, Ἀντρέας Γ., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Λοῦρος, Νικόλαος Κ., Μπόνης, Κωνσταντῖνος, Τσιριντάνης, Ἀλέξανδρος Ν., Γεροκωστόπουλος, Ἀχιλλέας, Ζέρβας, Λεωνίδας, Φραγκίστας, Χαρ., Πίπας, Δημοσθένης, Παρασκευόπουλος, Θεόδωρος, «Οἱ ἀποφάσεις τῆς ἐπιτροπῆς παιδείας (ΙΙ) » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 7, 65 (1958), σσ. 35-48

117. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Λαιμός, Ἀντρέας Γ., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Λοῦρος, Νικόλαος Κ., Μπόνης, Κωνσταντῖνος, Τσιριντάνης, Ἀλέξανδρος Ν., Γεροκωστόπουλος, Ἀχιλλέας, Ζέρβας, Λεωνίδας, Φραγκίστας, Χαρ., Πίπας, Δημοσθένης, Παρασκευόπουλος, Θεόδωρος, «Οἱ ἀποφάσεις τῆς ἐπιτροπῆς παιδείας (V) » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 7, 68 (1958), σσ. 138-149

118. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Λαιμός, Ἀντρέας Γ., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Λοῦρος, Νικόλαος Κ., Μπόνης, Κωνσταντῖνος, Τσιριντάνης, Ἀλέξανδρος Ν., Γεροκωστόπουλος, Ἀχιλλέας, Ζέρβας, Λεωνίδας, Φραγκίστας, Χαρ., Πίπας, Δημοσθένης, Παρασκευόπουλος, Θεόδωρος, «Οἱ ἀποφάσεις τῆς ἐπιτροπῆς παιδείας (VIII) » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 7, 71 (1958), σσ. 225-228

119. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Λαιμός, Ἀντρέας Γ., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Λοῦρος, Νικόλαος Κ., Μπόνης, Κωνσταντῖνος, Τσιριντάνης, Ἀλέξανδρος Ν., Γεροκωστόπουλος, Ἀχιλλέας, Ζέρβας, Λεωνίδας, Φραγκίστας, Χαρ., Πίπας, Δημοσθένης, Παρασκευόπουλος, Θεόδωρος, «Οἱ ἀποφάσεις τῆς ἐπιτροπῆς παιδείας (ΙΙΙ) » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 7, 66 (1958), σσ. 67-73

120. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Λαιμός, Ἀντρέας Γ., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Λοῦρος, Νικόλαος Κ., Μπόνης, Κωνσταντῖνος, Τσιριντάνης, Ἀλέξανδρος Ν., Γεροκωστόπουλος, Ἀχιλλέας, Ζέρβας, Λεωνίδας, Φραγκίστας, Χαρ., Πίπας, Δημοσθένης, Παρασκευόπουλος, Θεόδωρος, «Οἱ ἀποφάσεις τῆς ἐπιτροπῆς παιδείας (VI) » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 7, 69 (1958), σσ. 161-166

121. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Λαιμός, Ἀντρέας Γ., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Λοῦρος, Νικόλαος Κ., Μπόνης, Κωνσταντῖνος, Τσιριντάνης, Ἀλέξανδρος Ν., Γεροκωστόπουλος, Ἀχιλλέας, Ζέρβας, Λεωνίδας, Φραγκίστας, Χαρ., Πίπας, Δημοσθένης, Παρασκευόπουλος, Θεόδωρος, «Οἱ ἀποφάσεις τῆς ἐπιτροπῆς παιδείας (IX) » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 7, 72 (1958), σσ. 257-259

122. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὸ νόημα τῆς ἑλληνικῆς ἐλευθερίας, Ἀθῆναι, 1957, 19 σ.

123. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Σημειώσεις ἱστορίας τῆς φιλοσοφίας (νεώτεροι χρόνοι), Ἀθῆναι, 1956, 116 σ.

124. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Dialogue, dialectics and our age», στό: Πρακτικὰ Φιλοσοφικοῦ Συμποσίου, Φιλοσοφικὸν Συμπόσιον Ἀθηνῶν, Ἀθῆναι, 1955, σσ. 33-42

125. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Μαθήματα Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας τῶν Ἑλλήνων, Ἀθῆναι, 1955, 56 σ.

126. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ τραγωδία τῆς ἐποχῆς μας » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 7, 72 (1958), σσ. 437-438

127. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Θεόφιλος Βορέας», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 4(1953-1954) , σσ. 349-351

128. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Γενικὴ Ψυχολογία. Κατὰ τὰς παραδόσεις μαθημάτων, Τόμος Α΄, Ἀθῆναι, 1952, 124 σ.

129. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Χριστιανικὰ καὶ φιλοσοφικὰ μελετήματα, Ἀθῆναι, 1949, 147 σ.

130. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἰωάννης Συκουτρῆς: Ὁ κλασσικὸς φιλόλογος » , Νέα Ἑστία, 43, 494 (1948), σσ. 149-153

131. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Πλάτωνος “Φαῖδρος”. Εἰσαγωγή, ἀρχαῖο καὶ νέο κείμενο μὲ σχόλια, Ἐν Ἀθήναις, Βιβλιοπωλεῖον τῆς “Ἑστίας”, 1948, 466 σ.

132. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ὁ στοχαστὴς Ἰωάννης Ζερβός » , Νέα Ἑστία, 42, 481 (1947), σσ. 838-845

133. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὸ πνεῦμα τοῦ Νεοελληνισμοῦ καὶ ἡ τροπὴ τῶν καιρῶν, Ἀθῆναι, 1945, 64 σ.

134. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ἡ Ἑλλὰς ὡς ἰδέα. Ὁ πόλεμος καὶ οἱ ἰδεολογίες, Ἀθῆναι, 1945, 23 σ.

135. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης » , Νέα Ἑστία, 30, 355 (1941), σσ. 40-41

136. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὰ δεκάχρονα τοῦ “Ἀρχείου” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΙΑ΄ 1940), 1 (1940), σσ. 1-5

137. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΙΑ΄ 1940), Τόμος ΙΑ΄, Ἐν Ἀθήναις, Κ. Σ. Παπαδογιάννη, 1940, 384 σ.

138. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ὁ πρῶτος μονόλογος τοῦ Φάουστ, 1940, 20 σ.

139. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ ἔννοια τῆς ψυχῆς στὸν Ἀριστοτέλη . Κεφάλαιο Γ΄. Ἡ οὐσία τῆς θρεπτικῆς ψυχῆς» , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΙΑ΄ 1940), 11, 1 (1940), σσ. 37-60

140. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Κριτικὴ φιλοσοφία καὶ ὀντολογία » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΙΑ΄ 1940), 11, 2 (1940), σσ. 176-131

141. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ θεωρία τῆς ἰδέας » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΙΑ΄ 1940), 11, 4 (1940), σσ. 310-374

142. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Διάνοια, δύναμη τῆς κρίσης καὶ νοῦς στὸν Κάντ » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ι΄ 1939), 10, 1 (1939), σσ. 1-24

143. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ ἔννοια τῆς ψυχῆς στὸν Ἀριστοτέλη » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ι΄ 1939), 10, 4 (1939), σσ. 422-443

144. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ ἔννοια τῆς ψυχῆς στὸν Ἀριστοτέλη » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ι΄ 1939), 10, 2 (1939), σσ. 173-216

145. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ι΄ 1939), Τόμος Ι΄, Ἐν Ἀθήναις, Κ. Σ. Παπαδογιάννη, 1939, 496 σ.

146. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὸ πρόβλημα τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου στὸ Φαίδωνα » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 1 (1938), σσ. 24-45

147. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Θ΄ 1938), Τόμος Θ΄, Ἐν Ἀθήναις, Κ. Σ. Παπαδογιάννη, 1938, 479 σ.

148. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «† Edmund Husserl » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Θ΄ 1938), 9, 4 (1938), σσ. 468-475

149. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «† Heinrich Rickert » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Η΄ 1937), 8, 2 (1937), σσ. 117-125

150. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Η΄ 1937), Τόμος Η', Ἐν Ἀθήναις, Κ. Σ. Παπαδογιάννη, 1937, 494 σ.

151. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἱστορία καὶ ζωή » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ζ΄ 1936), 7, 2 (1936), σσ. 143-174

152. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ζ΄ 1936), Τόμος Ζ', Ἐν Ἀθήναις, Κ. Σ. Παπαδογιάννη, 1936, 508 σ.

153. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ ἔννοια τοῦ ἐγὼ καὶ ἡ ἔννοια τῆς ἐποπτείας » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), 6, 1 (1935), σσ. 42-68

154. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Λόγος καὶ ὑπόσταση » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 6, 4 (1935), σσ. 493-496

155. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), Τόμος ΣΤ', Ἐν Ἀθήναις, Κ. Σ. Παπαδογιάννη, 1935, 514 σ.

156. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «† Karl Joël » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 6 (1935), σσ. 243-244

157. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος. Πανηγυρικὸς λόγος ρηθεὶς ἐν τῇ μεγάλῃ αἰθούσῃ τῶν τελετῶν τῇ 30ῃ Ἰανουαρίου 1935 ἡμέρᾳ ἑορτασμοῦ τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, Ἐν Θεσσαλονίκῃ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1935, 19 σ.

158. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ὁ γερμανικὸς ἰδεαλισμὸς καὶ ἡ σημερινὴ γερμανικὴ φιλοσοφία » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), 6, 1 (1935), σσ. 79-95

159. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Eckardi Magistri, “Opera latina”, Lipsiae, in aedibus Felicis Meiner, MCMXXIV » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), 6, 3 (1935), σσ. 366-371

160. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ὁ ἠθικὸς στοχασμὸς καὶ ἡ θεωρία τῆς ἡδονῆς » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 4 (1935), σσ. 385-436

161. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ φιλοσοφία καὶ οἱ νέοι . Ἕνα φιλοσοφικὸ μάθημα» , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ε' 1934), 5, 2 (1934), σσ. 153-170

162. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ φιλοσοφία καὶ οἱ νέοι . Ἕνα φιλοσοφικὸ μάθημα» , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 2 (1934), σσ. 153-170

163. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ε' 1934), Τόμος Ε', Ἀθῆναι, Κ. Σ. Παπαδογιάννη, 1934, 491 σ.

164. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Θεοδωρίδης Χαράλαμπος, “Εἰσαγωγὴ στὴ Φιλοσοφία”, Ἀθήνα, Ἐκδ. οἶκος Δημητράκου Α. Ε., 1933 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Ε' 1934), 5, 1 (1934), σσ. 137-149

165. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), Τόμος Δ', Ἐν Ἀθήναις, Κ. Σ. Παπαδογιάννη, 1933, 488 σ.

166. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὰ ἑβδομῆντα χρόνια τοῦ Rickert » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 4 (1933), σσ. 353-357

167. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Βορέας Θεόφιλος, “Ἀκαδημεικά”. Τόμος πρῶτος: “Λογική”. Ἐν Ἀθήναις, 1932 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 1 (1933), σσ. 91-107

168. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Θέσεις τοῦ συστήματος τῆς φιλοσοφίας » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 4 (1933), σσ. 435-440

169. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Κουρμούλης Τηλέμαχος, “Αἱ παραισθήσεις τῆς Λογοκρατίας”, Ἀθῆναι, Ἐκδ., Γκοβόστη, 1933 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 4 (1933), σσ. 465-483

170. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὸ πρόβλημα τῆς φιλοσοφίας τῆς ἱστορίας » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 2 (1933), σσ. 129-150

171. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ζωή του . Ὁ βασικὸς νόμος τῆς ζωῆς τοῦ Πνεύματος» , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 3 (1932), σσ. 242-300

172. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ζωή του » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 4 (1932), σσ. 375-409

173. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 2 (1932), σσ. 171-184

174. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ζωή του, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Κ. Σ. Παπαδιογιάννη, 1932, 95 σ.

175. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Δαράκης Λουκᾶς Π., “Ἀπὸ τὴ φύση πρὸς τὸ Θεό”, Ἀθήνα, 1932 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 3 (1932), σσ. 329-335

176. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), Τόμος Γ', Ἐν Ἀθήναις, Κ. Σ. Παπαδογιάννη, 1931-1932, 476 σ.

177. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Λογοθέτης Κωνσταντῖνος Ἰ., “Ἡ Φιλοσοφία τῶν πατέρων καὶ τοῦ μέσου αἰῶνος”, Μέρος Α΄, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκδ. Κολλάρου, 1930 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 1 (1931), σσ. 73-94

178. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Archiv für Geschichte der Philosophie, ἔκδ. ὑπὸ Arthur Stein, τόμ. XL, τεῦχος Α΄, Berlin, 1931 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 1 (1931), σσ. 97-98

179. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «“Archiv für Geschichte der Philosophie”. Ἐκδιδ. ὑπὸ Arthur Stein, τόμ. XL, τεῦχ. Α΄ Berlin, 1931 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 1 (1931), σσ. 97-98

180. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὰ φιλοσοφικὰ κείμενα στὰ χέρια τῶν Σχολαστικῶν » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 3 (1931), σσ. 27-62

181. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Β΄ 1930 - 1931), Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Π. Δ. Σακελλάριος, 1930-1931, 520 σ.

182. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ ἔννοια τῆς ἀξίας στὴν συστηματικὴ φιλοσοφία » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Β΄ 1930 - 1931), 2, 2 (1930), σσ. 175-190

183. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Σχολαστικισμὸς καὶ φιλοσοφικὴ κριτική, Ἐν Ἀθήναις, Ἀκαδημαϊκόν, 1930, 85 σ.

184. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἱστορία καὶ φύσις » , Ἡμερολόγιον τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος (1930), σσ. 522-530

185. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Φιλοσοφία τῆς Παιδείας » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Β΄ 1930 - 1931), 2, 1 (1930), σσ. 15-42

186. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ἡ γνωσεολογία τοῦ Rickert ὡς εἰσαγωγὴ εἰς τὸν νεοκαντιανισμόν, Ἀθῆναι, Ὁ Κοραῆς, 1929, 91 σ.

187. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929). Τριμηνιαῖον φιλοσοφικὸν περιοδικόν, Τόμος Α΄, Ἐν Ἀθήναις, 1929, 499 σ.

188. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Φιλοσοφία τῆς τέχνης » , Ἐπιφυλλίδες, 2, 4 (1929), 23 σ.

189. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Φιλοσοφία καὶ Ψυχολογία » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 1, 3 (1929), σσ. 311-321

190. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ ἔννοια τῆς φιλοσοφίας καὶ ἡ ἔννοια τῆς ἱστορίας τῆς φιλοσοφίας » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Α΄ 1929), 1 (1929), σσ. 49-78

191. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν, Τόμ.Α΄-ΙΑ΄, Ἐν Ἀθήναις, Ἀκαδημαϊκόν, 1929

192. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Αἱ θεμελιώδεις ἔννοιαι τῆς φιλοσοφίας τοῦ Πλωτίνου, Ἀθῆναι, Ὁ Κοραῆς, 1928, 35 σ.

193. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., Αἱ ἀρχαὶ τῆς φιλοσοφίας τῆς ἱστορίας, Ἀθῆναι, Ὁ Κοραῆς, 1928, 53 σ.

194. Πορφυρόπουλος, Κωνσταντῖνος, Περὶ δημοτικῆς ἐκπαιδεύσεως λόγοι, Ἀθήνα, 1878

195. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Τὸ 1821 καὶ τὰ σύγχρονα προβλήματα τοῦ ἑλληνισμοῦ » , Δελτίον Ὁμοσπονδίας Λειτουργῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, σσ. 19-22

196. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ Ἑλλὰς ὡς οἰκουμενικὴ ἰδέα » , Δελτίον Ὁμοσπονδίας Λειτουργῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, σσ. 4-5

197. Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν., «Ἡ θέσις τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον » , Δελτίον Ὁμοσπονδίας Λειτουργῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, σσ. 5-10