ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Κισσάβου, Μαρία Ι., «Νεόφυτος Βάμβας», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, (1969-70) , σσ. 55-61

2. Κισσάβου, Μαρία Ι., «Ψυχολογικὸν πείραμα τοῦ Σωκράτους», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, (1968-1969) , σσ. 339-350

3. Κισσάβου, Μαρία Ι., Ἡ φιλοσοφία ἐν τῇ συγχρόνῳ Ἑλλάδι. Θεόφιλος Βορέας, Ἐν Ἀθήναις, 1953, 122 σ.

4. Κισσάβου, Μαρία Ι., Ἡ φιλοσοφία ἐν Ἑλλάδι ἀπὸ τῆς ἀναστάσεως τοῦ ἔθνους, Ἀθήνα, 1951

5. Κισσάβου, Μαρία Ι., « Ἡ πειραματικὴ ψυχολογία ἐν Ἑλλάδι», στό: Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄, Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, σσ. 251-266

6. Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., Κισσάβου, Μαρία Ι., Καιροφύλας, Κώστας, Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β., Jaensch, Erich R., Παλαιολόγος, Γεώργιος, Wirth, Wilhelm, Sander, Friedrich, Gomperz, H., Dupréel, E., Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ., Wichmann, Ottomar, Maymone, Antonio, Routh, H. V., Hartmann, Helfried, Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ., Γιερός, Χαράλαμπος, Βλάχος, Νικόλαος, Βέλλας, Βασίλειος Μ., Biagi, Vincenzo, Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 441 σ.

7. Κισσάβου, Μαρία Ι., Ψυχολογικαὶ πειραματικαὶ ἔρευναι. Ἡ ἠθικὴ συνείδησις. Α. Ἡ πορεία τῆς ἀναπτύξεως τῆς ἠθικῆς συνειδήσεως, Ἐν Ἀθήναις, 1939, 177 σ.