ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Kerferd, G. B., Ἡ Σοφιστικὴ Κίνηση, Ἀθήνα, Καρδαμίτσα, 1996, 279 σ.

2. Kerferd, G. B., «Kerferd G. B., “Ἡ σοφιστικὴ κίνηση”. Μετάφρ., Παναγιώτης Φαναρᾶς. Ἐκδ., Ἰνστιτοῦτο τοῦ βιβλίου, Μ. Καρδαμίτσα, 282 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 17/11/1996, σ. 45

3. Kerferd, G. B., « Aristotelian justice and regard for other people», στό: Περὶ δικαιοσύνης, Ἀθήνα, 1989, σσ. 252-256

4. Kerferd, G. B., «The presocratics and the meaning of words», στό: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας, Γλῶσσα καὶ πραγματικότητα στὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία, Ἀθήνα/Athens, 1985, σσ. 16-21

5. Kerferd, G. B., «The interpretation of Gorgias' treatise Περὶ τοῦ μὴ ὄντος ἢ περὶ φύσεως » , Δευκαλίων, 36 (1981), σσ. 319-338

6. Kerferd, G. B., «The Interpretation of Gorgias' Treatise “Περὶ τοῦ μὴ ὄντος ἢ περὶ φύσεως” - Ἡ ἑρμηνεία τῆς πραγματείας τοῦ Γοργία “Περὶ τοῦ μὴ ὄντος ἢ περὶ φύσεως” » , Δευκαλίων, 36 (1981), σσ. 319-338