ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, Ἡ ἐκκλησία μας. Νέα ἔκδοσις, Ἀθῆναι, Σύλλογος πρὸς διάδοσιν ὠφελίμων βιβλίων, 1967, 108 σ.

2. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, «Ἐκκλησία καὶ Ἑλληνικὴ Παιδεία » , Νέα Ἑστία, 49, 564 (1951), σσ. 14-18

3. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, «Ἡ μετάφρασις τῆς Ἁγίας Γραφῆς » , Νέα Ἑστία, 44, 511 (1948), σσ. 1263-1264

4. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, «Δημήτριος Βικέλας (1835-1908) » , Νέα Ἑστία, 38, 433 (1945), σσ. 574-579

5. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, «Δημήτριος Βικέλας (1835-1908) » , Νέα Ἑστία, 38, 433 (1945), σσ. 493-498

6. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, «Αἱ θρησκευτικαὶ ἀντιλήψεις τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ » , Νέα Ἑστία, 34, 397 (1943), σσ. 198-207

7. «Δύο ἀνέκδοτα γράμματα » , Νέα Ἑστία, 34, 394 (1943), σσ. 1298-1299

8. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, «Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ρητορικὴ ἀπὸ τῶν χρόνων τῆς δουλείας » , Νέα Ἑστία, 32, 373 (1942), σσ. 7-12

9. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, «Ὁ Παπαδιαμάντης . Θρῦλος καὶ πραγματικότης» , Νέα Ἑστία, 30, 355 (1941), σσ. 24-28

10. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, «Περὶ τὸ φιλολογικὸν μνημόσυνον τοῦ Ἰωάννου Συκουτρῆ » , Νέα Ἑστία, 24, 277 (1938), σ. 919

11. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, «Ἡ μορφὴ τῆς ἐκκλησίας » , Νέα Ἑστία, 24, 288 (1938), σσ. 13-15

12. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, «Τὸ φιλολογικὸ μνημόσυνο τοῦ Ἰωάννου Συκουτρῆ . Β΄. Αἱ θρησκευτικαὶ ἀντιλήψεις του» , Νέα Ἑστία, 23, 271 (1938), σσ. 514-517

13. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, «Ὁ Ἰωάννης Χρυσόστομος περὶ γυναικός » , Νέα Ἑστία, 20, 240 (1936), σσ. 14-17

14. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, « Ὁ χαρακτὴρ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἱστορικοῦ Εὐσεβίου», στό: Εἰς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, Ἐν Αθήναις, Ἐπιτροπὴ Ἐκδόσεων καταλοίπων Σπυρίδωνος Λάμπρου, 1935, σσ. 515-522

15. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, «Ὁ Διονύσιος Σολωμὸς καὶ τὰ μεγάλα ἰδανικά » , Νέα Ἑστία, 15, 180 (1934), σσ. 534-542

16. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, «Οἱ Μπαλᾶνοι διδάσκαλοι τοῦ Γένους » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 5 (1930), σσ. 229-235

17. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, Βορέας, Θεόφιλος, Λόγοι εἰς μνήμην τῶν ὑπὲρ πατρίδος πεσόντων τροφίμων τοῦ Πανεπιστημίου, Ἐν Ἀθήναις, Τυπ. Α.Ε.Ε. Νέα Ἑλληνικὴ Ἤως, 1930, 13 σ.

18. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, «Ἡ ἐκκλησιαστικὴ τέχνη καὶ οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 7(1930) , σσ. 133-137

19. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, «Σπυρίδων Π. Λάμπρος (1851-1919) » , Ἠπειρωτικὰ Χρονικά, 1/2 (1927-1928), σσ. 1-32

20. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, «Ἀλέξανδρος Λυκοῦργος (1827-1875) » , Θεολογία, 1 (1923), σσ. 41-67

21. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, «Ἀλέξανδρος Λυκοῦργος (1827-1875) » , Θεολογία, 1 (1923), σσ. 180-201

22. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, Ἡ λουκάρειος ὁμολογία, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1907, 15 σ.

23. Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου, Αἰ θρησκεῖαι, Ἀθήνα, 1907