ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., Τερέζης, Χρῆστος, Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, Λαμπρέλλης, Δημήτριος Ν., Θανασᾶς, Παναγιώτης, Glucker, John, Βερτουδάκης, Βασίλειος, Μητροπούλου, Ἑλένη, Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β., Τσάλλα, Ἑλένη, Yamakawa, Hideya, Καλιμτζῆς, Κώστας, Φιλιππούσης, Γιάννης, Junker, Kirk W., Shah, Hemant, Beattie, Alastair, Ayotte, Kevin, Pavlović, Dragan, Salam, Rashidah A., Svetlov, R. V., Τσουραμάνη, Εὐαγγελία, Τσόλης, Θεόδωρος Λ., Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy , Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. II)), 20-26/08/1999, Athens, Ἰωνία, 2000, 263 σ.

2. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Σταβέλας, Ἀπόστολος Νικ., Τερέζης, Χρῆστος, Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., Τάσιος, Θεοδόσιος Π., Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Γεωργίου, Θεόδωρος, Κόντος, Παῦλος, Ράπτη, Γιούλη, Ἀθανασόπουλος, Κωνσταντῖνος Γ., Παρισάκη-Γιανναράκη, Θεόπη, Λαμπρέλλης, Δημήτριος Ν., Θανασᾶς, Παναγιώτης, Μελισσίδης, Νικόλαος Σ., Τσέντος, Ἰωάννης Κ., Κεσίσογλου, Ἀλέξανδρος, Glucker, John, Μαγγίνη, Γκόλφω Ε., Μάρκος, Ἀντώνιος Γ., Μιράσγεζη, Ἀθηνᾶ Δ., Πολυχρονοπούλου, Καλομοίρα, Μανωλοπούλου, Χρυσή, Βερτουδάκης, Βασίλειος, Μητροπούλου, Ἑλένη, Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β., Purtill, Richard, Castle, Lilia, Τσάλλα, Ἑλένη, Τσώλης, Θεόδωρος, Τζουραμάνη, Εὐγενία, Πρακτικὰ Ἑνδέκατου Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας , Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Τόμος Γ΄), 20-26/08/1999, Ἀθήνα, Ἰωνία, 2000, 354 σ.

3. Glucker, John, «Second thoughts on the Aristotelian μίμησις», στό: Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. II)), Λέσβος, 2000, σσ. 29-37

4. Glucker, John, «Ἡ ἀριστοτελικὴ “μίμησις” - δεύτεραι φροντίδες», στό: Πρακτικὰ Ἑνδέκατου Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Τόμος Γ΄), Λέσβος, 2000, σσ. 48-58

5. Glucker, John, «Ἡ ἀπολογία τῆς Εὐδαιμονίας: Κικέρων, περὶ τελῶν», στό: Πρακτικὰ Δ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Ἡ Ἑλληνιστικὴ Φιλοσοφία - Hellenistic Philosophy (Τόμος Γ΄), Ρόδος - Λίνδος, 1994, σσ. 92-105

6. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Anton, John P., Long, A. A., Schofield, Malcolm, Glucker, John, Purtill, Richard, Πιερρῆς, Ἀπόστολος Λ., Bigelow, John, Tejera, Victorino, Moravcsik, Julius M., Clay, Diskin, Browning Cole, Eve, Curd, Patricia, Lesses, Glenn, Lewis, Eric, Wagner, Herbert, Proceedings of the Fourth International Conference on Greek Philosophy , Ἡ Ἑλληνιστικὴ Φιλοσοφία - Hellenistic Philosophy ( Vol. Ι ), 22-30/08/1992, Athens, 1994, 216 σ.

7. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., Πανούσης, Βασίλης Σπ., Πεντζοπούλου-Βαλαλᾶ, Τερέζα, Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Δέμης, Ἀπόστολος Κ., Ἀραβαντινοῦ, Ἄννα, Ἱεροδιακόνου, Κατερίνα, Long, A. A., Glucker, John, Πιερρῆς, Ἀπόστολος Λ., Παπαθανασίου, Μάρω Κ., Tejera, Victorino, Μήτσης, Φίλιππος, Moravcsik, Julius M., Clay, Diskin, Blakeley, Donald, Hahm, David E., Stephens, William, Πρακτικὰ Δ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας , Ἡ Ἑλληνιστικὴ Φιλοσοφία - Hellenistic Philosophy (Τόμος Γ΄), 22-30/08/1992, Ἀθήνα, Βουδούρης Κ., 1994, 367 σ.

8. Glucker, John, «The apologie of happynesse. Cicero, “De finibus” 5. 27-33 and related texts», στό: Proceedings of the Fourth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ Ἑλληνιστικὴ Φιλοσοφία - Hellenistic Philosophy ( Vol. Ι ), Rhodes - Lindos, 1993, σσ. 74-83

9. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Πόταγα, Ἄννα Κ., Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., Μουρελάτος, Ἀλέξανδρος-Φοῖβος Π. Δ., Παναγιώτου, Πάνος, Λαμπρέλλης, Δημήτριος Ν., Robinson, Thomas M., Kahn, Charles H., Καρασμάνης, Βασίλης, Glucker, John, Purtill, Richard, Παπαδῆς, Δημήτρης Ι., Παπανικολάου, Ἀντώνιος Δ., Στρατσάνη-Μαραγκοῦ, Μαρία, Παπαθανασίου, Μάρω Κ., Juffras, Angelo, Moravcsik, Julius M., Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας , Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Τόμος Β΄), 27-31/08/1988, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Ἰωνία, 1990, 224 σ.

10. Glucker, John, «Ποιὸς ἐφεῦρε τὸν “Ὑλοζωϊσμόν”;», στό: Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Τόμος Β΄), Σάμος, 1990, σσ. 45-52

11. Glucker, John, «Who invented “Hylozoism”?», στό: Proceedings of the First International Conference on Greek Philosophy, Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Vol. I), Samos, 1989, σσ. 165-171

12. Glucker, John, « Ποιές ἀπόψεις ἐκπροσωποῦν ὁ Γλαύκων καὶ ὁ Ἀδείμαντος», στό: Περὶ δικαιοσύνης, Ἀθήνα, 1989, σσ. 188-194

13. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., Anton, John P., Gigon, Olof, Γεωργόπουλος, Νένος Α., Λαμπρέλλης, Δημήτριος Ν., Robinson, Thomas M., Vincenzo, J. P., Kahn, Charles H., Huffman, Carl A., Classen, Carl Joachim, Κουλουμπαρίτσης, Λάμπρος, Rossetti, Livio, Glucker, John, Purtill, Richard, Παπανικολάου, Ἀντώνιος Δ., Ἀλεξανδράκης, Α., Παπαθανασίου, Μάρω Κ., O' Brien, Denis, Bolton, Robert, Juffras, Angelo, Yamakawa, Hideya, McKirahan, Richard, Casertano, Giovanni, Banu, Ion, Furley, D. J., Hetzler, Florence M., Nails, Debra, Silvesstre, Maria Luisa, Suzuki, Teruo, Tejera, Victorino, Φιλιππούσης, Γιάννης, Moravcsik, Julius M., Μουρελάτος, Α.-Φ. Δ., Abraham, W. E., Gallop, D., Haden, J., Karnos, David D, Mansfeld, J., McCoy, M., Mouraviev, S. N., Ostenfeld, Eric Nis, Sider, D., Tjiattas, Mary, Viano, C., Yonezawa, Shigeru, Wubnig, J., Proceedings of the First International Conference on Greek Philosophy , Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Vol. I), 27-31/08/1988, Athens, 1989, 453 σ.

14. Glucker, John, «Αὐτονομία, θάνατος καὶ παράδοση στὶς καλὲς τέχνες » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 5, 14 (1988), σσ. 182-185