ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Gemert, A. F. Van, «Δύο προβλήματα τοῦ Θρήνου τοῦ Φαλιέρου » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 26 (1996), σσ. 79-93

2. Gemert, A. F. Van, «Ὁ Μιχαὴλ Ἀποστόλης ὡς δάσκαλος τῶν ἑλληνικῶν » , Ἑλληνικά, 37 (1986), σσ. 141-145

3. Gemert, A. F. Van, « Ἐμμανουὴλ Λιμενίτης καὶ ὄχι Ἐμμανουὴλ Γεωργηλᾶς», στό: Ἀντίχαρη, Ἀθήνα, 1984, σσ. 111-113

4. Gemert, A. F. Van, «Ὁ Στέφανος Σαχλίκης καὶ ἡ ἐποχή του » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 17 (1980), σσ. 36-130

5. Gemert, A. F. Van, «The Cretan Poet Marinos Falieros » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 17 (1980), σσ. 7-70