ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Garaudy, Roger, «“Αὐτὸ δὲν ἦταν ὁλοκαύτωμα”», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, ]24/11/1996, σ. 34, 36

2. Garaudy, Roger, Τοῦ Χέγκελ, Ἀθήνα, Ἄπειρον, 1979, 307 σ.

3. Garaudy, Roger, « Χριστιανοὶ καὶ κομμουνιστὲς πρέπει νὰ διαμορφώσουν τὸ μέλλον ἀπὸ κοινοῦ», στό: Συνομιλίες μὲ σοσιαλιστές, Ἀθήνα, Αἰχμὴ, 1978, σσ. 120-131

4. Garaudy, Roger, «“Ἀνθρώπινος λόγος” . Ἀποσπάσματα» , Τομές, 2 (1975), σσ. 18-22

5. Garaudy, Roger, Κὰρλ Μάρξ, Ἀθήνα, Ὁλκός, 1974, 292 σ.

6. Garaudy, Roger, « Μαρξισμὸς καὶ αἰσθητική. Σεμινάριο», στό: Β' Ἑβδομάδα σύγχρονης σκέψης - Μαρξισμὸς καὶ ἐπιστήμη, Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1974, σσ. 49-124

7. Garaudy, Roger, Vilar, Pierre, « Παιδεία - κοινωνία - φιλοσοφία. Συζήτηση μὲ τοὺς φοιτητές», στό: Β' Ἑβδομάδα σύγχρονης σκέψης - Μαρξισμὸς καὶ ἐπιστήμη, Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1974, σσ. 249-282

8. Garaudy, Roger, « Ὁ Μαρξισμὸς εἶναι ἐπιστήμη ἢ φιλοσοφία;», στό: Β' Ἑβδομάδα σύγχρονης σκέψης - Μαρξισμὸς καὶ ἐπιστήμη, Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1974, σσ. 1-45

9. Garaudy, Roger, « Ὁ Μαρξισμὸς καὶ ἡ φιλοσοφία τῆς ἐποχῆς μας», στό: Α΄ Ἑβδομάδα σύγχρονης σκέψης (12-20 Μάη 1965), Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1966, σσ. 1-61

10. Garaudy, Roger, « Οἱ νέοι καὶ τὰ προβλήματα τῆς παιδείας», στό: Α΄ Ἑβδομάδα σύγχρονης σκέψης (12-20 Μάη 1965), Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1966, σσ. 63-113

11. Garaudy, Roger, « Μαρξισμὸς καὶ αἰσθητική. Σεμινάριο», στό: Α΄ Ἑβδομάδα σύγχρονης σκέψης (12-20 Μάη 1965), Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1966, σσ. 115-192