ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Putnam, Hilary, Τὰ πολλὰ πρόσωπα τοῦ ρεαλισμοῦ, Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης, χ.χ., 127 σ.

2. Popper, Karl Raimund, Adorno, Wiesengrund Theodor, Habermas, Jürgen, Bachelard, Gaston, Kuhn, Thomas S., Feyerabend, Paul Karl, Foucault, Michel, Koyré, Alexandre, Carnap, Rudolf, Lakatos, Imre, Putnam, Hilary, Canguilhem, Georges, Ἐπιστημολογία . Κείμενα, Ἀθήνα, Νῆσος, 1993, 579 σ.

3. Putnam, Hilary, « Ἐξήγηση καὶ ἀναφορά», στό: Ἐπιστημολογία, Ἀθήνα, Νῆσος, 1993, σσ. 256-284

4. Sherrand, Philip, Putnam, Hilary, Allchin, A. M., Onimus, Jean, Clément, Olivier, Ware, Kallistos Timothy, Evdokimov, Paul, Περὶ ὕλης καὶ τέχνης , Ἀθήνα, Ἀθηνᾶ, 1971, 206 σ.

5. Putnam, Hilary, « Ἡ εἰκόνα ὡς μυστηριακὴ παρουσία», στό: Περὶ ὕλης καὶ τέχνης, Ἀθήνα, Ἀθηνᾶ, 1971, σσ. 81-91