ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Popper, Karl Raimund, Adorno, Wiesengrund Theodor, Habermas, Jürgen, Bachelard, Gaston, Kuhn, Thomas S., Feyerabend, Paul Karl, Foucault, Michel, Koyré, Alexandre, Carnap, Rudolf, Lakatos, Imre, Putnam, Hilary, Canguilhem, Georges, Ἐπιστημολογία . Κείμενα, Ἀθήνα, Νῆσος, 1993, 579 σ.

2. Koyré, Alexandre, « Περὶ τῆς ἐπιρροῆς τῶν φιλοσοφικῶν ἀντιλήψεων στὴν ἐξέλιξη τῶν ἐπιστημονικῶν θεωριῶν», στό: Ἐπιστημολογία, Ἀθήνα, Νῆσος, 1993, σσ. 285-303

3. Koyré, Alexandre, « Ὁ Γαλιλαῖος καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ ἐπανάσταση τοῦ 17ου αἰώνα», στό: Ἐπιστημολογία, Ἀθήνα, Νῆσος, 1993, σσ. 305-323

4. Koyré, Alexandre, Δυτικὸς πολιτισμός, Ἀθήνα, Ὕψιλον/βιβλία, 1991, 124 σ.

5. Koyré, Alexandre, Φιλοσοφία καὶ Πολιτεία. Εἰσαγωγὴ στὴν ἀνάγνωση τοῦ Πλάτωνα, Ἀθήνα, Ἀλεξάνδρεια, 1990, 166 σ.

6. Koyré, Alexandre, Ἀπὸ τὸν κλειστὸ δρόμο στὸ ἄπειρο σύμπαν, Ἀθήνα, Εὐρύαλος, 1989, 282 σ.

7. Koyré, Alexandre, «Tatakis B. N., “Panétius de Rhodes, le fondateur du moyen stoïcisme”, Paris, Vrin, 1931, 234 S. » , Archiv für Geschichte der Philosophie und Soziologie, 41 (1932), σσ. 623-625