ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Σταβέλας, Ἀπόστολος Νικ., Τερέζης, Χρῆστος, Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., Τάσιος, Θεοδόσιος Π., Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Γεωργίου, Θεόδωρος, Κόντος, Παῦλος, Ράπτη, Γιούλη, Ἀθανασόπουλος, Κωνσταντῖνος Γ., Παρισάκη-Γιανναράκη, Θεόπη, Λαμπρέλλης, Δημήτριος Ν., Θανασᾶς, Παναγιώτης, Μελισσίδης, Νικόλαος Σ., Τσέντος, Ἰωάννης Κ., Κεσίσογλου, Ἀλέξανδρος, Glucker, John, Μαγγίνη, Γκόλφω Ε., Μάρκος, Ἀντώνιος Γ., Μιράσγεζη, Ἀθηνᾶ Δ., Πολυχρονοπούλου, Καλομοίρα, Μανωλοπούλου, Χρυσή, Βερτουδάκης, Βασίλειος, Μητροπούλου, Ἑλένη, Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β., Purtill, Richard, Castle, Lilia, Τσάλλα, Ἑλένη, Τσώλης, Θεόδωρος, Τζουραμάνη, Εὐγενία, Πρακτικὰ Ἑνδέκατου Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας , Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Τόμος Γ΄), 20-26/08/1999, Ἀθήνα, Ἰωνία, 2000, 354 σ.

2. Παρισάκη-Γιανναράκη, Θεόπη, «Ὁ Πλάτων καὶ ἡ ζωγραφική», στό: Πρακτικὰ Ἑνδέκατου Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Τόμος Γ΄), Λέσβος, 2000, σσ. 227-236

3. Παρισάκη-Γιανναράκη, Θεόπη, «Scruton Roger (ed.), “Xanthippic Dialogues”, London, Sinclair-Stevensen Ltd., 1993, 277 p. » , Ἑλληνικά, 45 (1995), σσ. 149-157

4. Παρισάκη-Γιανναράκη, Θεόπη, «Ὁ Condorcet καὶ τὰ κοινωνικὰ μαθηματικά . Ὁ ὁραματισμὸς μιᾶς νέας ἐπιστήμης στὰ χρόνια τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης» , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 8, 23 (1991), σσ. 143-158

5. Παρισάκη-Γιανναράκη, Θεόπη, «Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη Ἀθανασία, “Ἡ γνωσιοθεωρητικὴ θεμελίωση τῆς αἰσθητικῆς τοῦ Thomas Reid”. Διδακτορικὴ διατριβή. Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, Φιλοσοφικὴ Σχολή, Ἀθήνα, 1988, 355 σ. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 7, 21 (1990), σσ. 296-300

6. Παρισάκη-Γιανναράκη, Θεόπη, «Ἑρμηνευτικὴ καὶ τέχνη. Ἡ μέθοδος τῆς κατανόησης στὴ φιλοσοφία τῆς τέχνης τοῦ David Hume», στό: Πρακτικὰ Α' Φιλοσοφικῆς Ἡμερίδας, Ἡ φιλοσοφικὴ ἑρμηνευτικὴ, Θεσσαλονίκη, 1988, σσ. 140-149

7. Παρισάκη-Γιανναράκη, Θεόπη, «Τὸ παράδοξο τῆς εὐχαρίστησης τοῦ τραγικοῦ», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Τμῆμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικῆς καὶ Ψυχολογίας, (1985-1988) , σσ. 153-189

8. Παρισάκη-Γιανναράκη, Θεόπη, «Δημητρακόπουλος Μιχαήλ, “Μιὰ εἰσαγωγὴ στὸ φιλοσοφικὸ κίνημα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ”. Τεῦχος Β΄: “Ἡ ἰδέα τοῦ κοινωνικοῦ συμβολαίου καὶ ὁ J. J. Rousseau”, Ἀθήνα, 1984, 136 σ. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 2, 4 (1985), σσ. 97-99

9. Παρισάκη-Γιανναράκη, Θεόπη, «Ἡ γένεση καὶ ἡ ἐξέλιξη τῆς κοινωνίας, τῆς γλώσσας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ στὸν Δημόκριτο καὶ τὸν James Burnet», στό: Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Δημόκριτο, Α΄ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Δημόκριτο, Ξάνθη, 1984, σσ. 359-371

10. Παρισάκη-Γιανναράκη, Θεόπη, «Φιλοσοφία καὶ ἐπιστήμη στὴ σκέψη τοῦ D' Alembert » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 1, 2 (1984), σσ. 155-163

11. Παρισάκη-Γιανναράκη, Θεόπη, « Τὰ κριτήρια τῆς πολυτέλειας στὴ φιλοσοφία τοῦ ἀγγλικοῦ καὶ γαλλικοῦ Διαφωτισμοῦ», στό: Μνήμη Εὐαγγέλου Παπανούτσου, Ἀθήνα, 1983, σσ. 251-270