ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «“Λόγου δύναμις. Ἐνώπιον τῆς Γ΄ Χιλιετηρίδος - Ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφικὴ διανόηση καὶ ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφικὴ γλώσσα εἰς μίαν ἑνιαία ἑρμηνευτικὴ συνόραση”, Ἀθήνα, Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Παντείου Πανεπιστημίου, 2000 » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 22 (2001), σ. 29

2. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Λόγου δύναμις: “Ἡ Ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφικὴ διανόηση καὶ ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφικὴ γλώσσα εἰς μίαν ἑρμηνευτικὴ συνόραση”. Πανεπιστημιακὲς ἐκδόσεις Παντείου Πανεπιστημίου, Ἀθήνα, 2000, 541 σ. » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 22 (2001), σ. 29

3. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Ἀρχή, ἑνότητα καὶ συνέχεια τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας . Ἡ προσωκρατικὴ “ἔκρηξη” - Ἡ εἰσβολὴ τῆς φιλοσοφικῆς ἐλευθερίας» , Φιλοσοφία, 22 (2001), σσ. 4-5

4. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Hans Georg Gadamer . Ὁ φιλόσοφος τῆς ἑρμηνευτικῆς» , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 12 (1998), σ. 14

5. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία στὴ σύγχρονη φιλοσοφικὴ ἑρμηνευτική . Με ἀφορμὴ ἕναν διάλογο» , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 12 (1998), σσ. 4-7

6. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «3ο Διεθνὲς Συνέδριο τῆς Ἑταιρείας Καντιανῶν Μελετῶν » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 9-10 (1997), σ. 40

7. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Ἡ ἰδέα καὶ τὰ πρῶτα σχεδιάσματα ἑνὸς λεξικοῦ φιλοσοφικῶν ὅρων . Πλάτων - Ἀριστοτέλης» , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 2, 4 (1996), σσ. 20-23

8. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Γύρω ἀπὸ μιὰ κριτική » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 44 (1966), σσ. 578-581

9. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Ἑταιρεία Καντιανῶν Σπουδῶν » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 2, 6 (1996), σ. 15

10. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Ὁ ἑλληνικὸς φιλοσοφικὸς λόγος . Δημιουργία, Νόημα, Σημασία (Προσωκρατικοί, Πλάτων, Ἀριστοτέλης)» , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 1, 2 (1995), σσ. 4-6

11. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Φιλοσοφία καὶ παιδεία: Τὸ “μάθημα” » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 1 (1994), σσ.

12. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., « Démocratie Greque, Philosophie Greque. Les fondements de la Démocratie Greque», στό: 2500 χρόνια Δημοκρατίας, Ἀθήνα, 1992, σσ. 81-82

13. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., « Tὸ μέγιστο μάθημα τῆς δικαιοσύνης. Ἡ πλατωνικὴ ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ὁ καντιανὸς ἠθικὸς ὡς ὕψιστες ἀρχὲς τοῦ δικαίου», στό: Περὶ δικαιοσύνης, Ἀθήνα, 1989, σσ. 9-18

14. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Ἡ διαλεκτικὴ ὡς θεωρητικὴ καὶ ἑρμηνευτικὴ πορεία», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Ἡ Διαλεκτική, Ἀθήνα, 1988, σσ. 67-76

15. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Εἰκοστὸ πρῶτο συνέδριο τῆς ἑνώσεως γαλλόφωνων ἑταιρειῶν φιλοσοφίας μὲ θέμα: “Τὸ μέλλον” (21 - 23 Ιουλίου1986) » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 3, 9 (1986), σσ. 311-314

16. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Βασικὰ θέματα τῆς ἀρχαίας φιλοσοφίας στὴν ἑρμηνευτικὴ τοῦ H. G. Gadamer», στό: Πρακτικὰ Α' Φιλοσοφικῆς Ἡμερίδας, Ἡ φιλοσοφικὴ ἑρμηνευτικὴ, Θεσσαλονίκη, 1986, σσ. 61-68

17. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Γλῶσσα καὶ πραγματικότητα “θεωρεῖν καὶ λέγειν”: Θουκυδίδης, Πλάτων, Ἀριστοτέλης», στό: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας, Γλῶσσα καὶ πραγματικότητα στὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία, Ἀθήνα/Athens, 1985, σσ. 144-152

18. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Φιλοσοφία ἢ φιλοθεωρία; Νόημα καὶ σκοπὸς τῆς φιλοσοφίας», στό: Πρακτικὰ Β' Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Ἡ φιλοσοφία σήμερα, Ἀθήνα, 1985, σσ. 27-33

19. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῆς φιλοσοφίας στὸ Γαλλικὸ Λύκειο » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 1, 1 (1984), σσ. 70-71

20. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ Β΄ μέρος τῆς “Κριτικῆς τοῦ Καθαροῦ Λόγου”», Φιλοσοφία, 13-14(1983-1984) , σσ. 468-474

21. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., « Δεινότατο. Τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀρχαίου ἀνθρώπου», στό: Μνήμη Εὐαγγέλου Παπανούτσου, Ἀθήνα, 1983, σσ. 73-89

22. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Τὸ πρόβλημα τῆς συνάρτησης φιλοσοφίας καὶ πολιτικῆς», στό: Πρακτικὰ Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Φιλοσοφία καὶ πολιτική, 1982, σσ. 43-48

23. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Ὁ ἄνθρωπος στὴ μεταφυσικὴ τοῦ Ἀριστοτέλη. Θεμελιακὲς μορφὲς τῆς ὕπαρξης», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 378-387

24. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., Λεξικὸν φιλοσοφικῶν ἐννοιῶν . Εἰσαγωγὴ στὴ φιλοσοφικὴ ἐννοιολογία, Ἀθῆναι - Κομοτηνή, Ἀντ. Ν. Σάκκουλα, 1981, 77 σ.

25. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., Ὑπόμνημα, Ἀθήνα, 1981, 93 σ.

26. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Περικλέους “Ἐπιτάφιος”. Νόημα καὶ δομὴ τῆς ὕπαρξης τοῦ ἀνθρώπου», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τῆς Παντείου Ἀνωτάτης Σχολῆς Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν, (1976-1977) , σσ. 273-279

27. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., Αἱ μεταφυσικαὶ διαστάσεις τῆς ὑπάρξεως εἰς τὸν πλατωνικὸν μύθον, Ἀθῆναι, 1973, 39 σ.

28. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., Φιλοσοφία τῆς Ἱστορίας. Παραδόσεις. Β΄ Μέρος, Ἀθῆναι, 1973, 85 σ.

29. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., Λεξικὸν Φιλοσοφικῶν Ἐννοιῶν καὶ Ὅρων , Ἀθῆναι, 1972, 87 σ.

30. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., Φιλοσοφία τῆς Ἱστορίας. Παραδόσεις. Α΄ Μέρος, Ἀθῆναι, 1972, 103 σ.

31. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., « Νοῦς», στό: Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Δ΄, Ἀθῆναι, Πυρσός, χ. χ., σσ. 150-152

32. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., « Παιδαγωγικὴ μέθοδος», στό: Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Δ΄, Ἀθῆναι, Πυρσός, χ. χ., σσ. 417-419

33. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., Τάσεις καὶ προβλήματα συγχρόνου μεθοδολογίας, Ἀθῆναι, 1968, 31 σ.

34. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., « Μόρφωσις βουλήσεως», στό: Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Δ΄, Ἀθῆναι, Πυρσός, χ. χ., σσ. 1-2

35. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., « Ὡραῖον», στό: Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Ε΄, Ἀθῆναι, Πυρσός, χ. χ., σσ. 755-757

36. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., « Νόμος, Νομοτέλεια», στό: Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Δ΄, Ἀθῆναι, Πυρσός, χ. χ., σσ. 138-140

37. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., « Μόρφωσις, γενική», στό: Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Δ΄, Ἀθῆναι, Πυρσός, χ. χ., σσ. 2-3

38. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., «Δευτερολογία κρινομένου » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 47 (1967), σσ. 278-280

39. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., Ἀπὸ τὸν κόσμον τῶν φαινομένων εἰς τὸν μεταφυσικὸν κόσμον τοῦ πνεύματος. Συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορικὴν ἐξέλιξιν τῆς φιλοσοφίας τοῦ Kant. Kant καὶ Pascal, Ἀθῆναι, 1966, 77 σ.

40. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., Κεφάλαιον φιλοσοφίας τοῦ Νεοελληνικοῦ πνεύματος. Συμβολὴ εἰς μίαν φιλοσοφίαν τοῦ ἀνθρώπου, Ἀθῆναι, 1965, 143 σ.

41. Ἀντωνόπουλος, Γεώργιος Ι., Ἀλαφροΐσκιωτος. Μύθος καὶ ὕπαρξις. Συμβολὴ εἰς τὴν ἰδέαν τοῦ ἑλληνικοῦ ἀνθρώπου, Ἀθῆναι, 1959, 31 σ.