ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Κιντῆ, Βάσω, Kuhn, Thomas S., Γαβρόγλου, Κωνσταντῖνος, Μπαλτᾶς, Ἀριστείδης, «Συζήτηση μὲ τὸν Thomas S. Kuhn » , Νεῦσις, 6 (1997), σσ. 73-143

2. Kuhn, Thomas S., Γαβρόγλου, Κωνσταντῖνος, Μπαλτᾶς, Ἀριστείδης, «A discussion . A phisicist who became a Historian for Philosophical Purposes» , Νεῦσις, 6 (1997), σσ. 145-200

3. Popper, Karl Raimund, Adorno, Wiesengrund Theodor, Habermas, Jürgen, Bachelard, Gaston, Kuhn, Thomas S., Feyerabend, Paul Karl, Foucault, Michel, Koyré, Alexandre, Carnap, Rudolf, Lakatos, Imre, Putnam, Hilary, Canguilhem, Georges, Ἐπιστημολογία . Κείμενα, Ἀθήνα, Νῆσος, 1993, 579 σ.

4. Kuhn, Thomas S., « Οἱ ἐπαναστάσεις ὡς ἀλλαγὲς κοσμοθεώρησης», στό: Ἐπιστημολογία, Ἀθήνα, Νῆσος, 1993, σσ. 77-104

5. Kuhn, Thomas S., « Λογικὴ τῆς ἀνακάλυψης ἢ ψυχολογία τῆς ἔρευνας», στό: Ἐπιστημολογία, Ἀθήνα, Νῆσος, 1993, σσ. 105-140

6. Kuhn, Thomas S., «Ἡ ἐπανάσταση στὴν ἐπιστήμη ὡς ἀλλαγὴ τοῦ κοσμοειδώλου » , Δευκαλίων, 16 (1976), σσ. 399-422