ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., Εἰσαγωγὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Φιλοσοφία, Ἀθῆναι, Κωνσταντῖνος Γ. Νιάρχος, 2001, 523 σ.

2. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Kant Immanuel, “Κριτικὴ τοῦ καθαροῦ λόγου. Ὑπερβατικὴ διαλεκτικὴ καὶ ὑπερβατικὴ μεθοδολογία”. Εἰσαγ., μετάφρ., παρατηρήσεις Μιχαὴλ Φ. Δημητρακόπουλος. Ἀθῆναι, 1999, 494 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Βιβλία, 26/11/2000, σ. 13

3. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Τσάτσος Κωνσταντῖνος, “Λογοδοσία μιᾶς ζωῆς. Αὐτοβιογραφία”, Ἀθήνα, Οἱ ἐκδόσεις τῶν Φίλων, 2000, 650 σ.», Τὰ Νέα, 03/05/2000, σσ. 32-33

4. Κελεσίδου, Ἄννα, Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., Κούτρας, Δημήτριος Ν., Ἀσημομύτης, Βασίλειος, Μικρογιαννάκης, Ἐμμανουὴλ Ι., Σταυρόπουλος, Θεόδωρος Γ., Χριστοδουλίδη-Μαζαράκη, Ἀγγελική, Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι., Μπιτσάκης, Εὐτύχης, Νικολόπουλος, Φίλιππος, Κωσταρᾶς, Γρηγόριος Φ., Κοντογιώργης, Γιῶργος Δημ., Γέμτος, Πέτρος Α., Ρήγα, Ἀναστασία-Βαλεντίνη Δ., Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Χαρά, Δελλασούδας, Λαυρέντιος Γ., Κασσωτάκης, Μιχάλης, Φακιολᾶς, Νίκος, Lamb, David, Μαρκεζίνη, Αἰκατερίνη, Μπακονικόλα-Γκιάμα, Ἔλση, Ρέλλος, Μιχαὴλ Δ., Τριανταφυλλίδου, Σοφία, Φραγκομίχαλος, Κωνσταντῖνος, Κουβέλη, Βασιλική, Οἱ νέοι καὶ ἡ πολιτική . Κείμενα πολιτικῆς φιλοσοφίας, Ἀθήνα, Τυπωθήτω - Γιῶργος Δαρδανὸς, 1998, 270 σ.

5. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., « Πολιτικὴ συνείδησις καὶ ἡ ἡγεσία κατὰ τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη», στό: Οἱ νέοι καὶ ἡ πολιτική, Ἀθήνα, Τυπωθήτω - Γιῶργος Δαρδανὸς, 1998, σσ. 185-194

6. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., Φιλοσοφεῖν. Εἰσαγωγικὴ προσέγγιση, Ἀθῆναι, Συμμετρία, 1998, 456 σ.

7. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., Ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφία κατὰ τὴν βυζαντινήν της περίοδον, Ἀθήνα, 1996, 487 σ.

8. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., Φιλοσοφεῖν. Εἰσαγωγικὴ προσέγγιση, Ἀθήνα, 1996, 444 σ.

9. Κελεσίδου, Ἄννα, Μπενάκης, Λίνος Γ., Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., Κούτρας, Δημήτριος Ν., Κουτλούκα, Μαρία Ε., Τερέζης, Χρῆστος, Μάνος, Ἀνδρέας, Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, Gabaude, Jean-Marc, Gobry, Ivan, Halfwassen, Jens, Σιάσος, Λάμπρος Χρ., Παπαμιχαλόπουλος, Ἀνδρέας, Bazán, Garcia F., Lang, Andrew, Perczel, I., Charles-Saget, A., Andia de, Ysabel, Witt, R., Jeaneau, E., Pöltner, G., Ἀλεξανδράκης, Α., Philosophie Dionysienne , χ. τ., 1995

10. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Ρήγας Φεραῖος: Τὸ λογικὸ καὶ τὸ ἐξωλογικὸ στοιχεῖο τοῦ Ἥρωα», στό: Πρακτικὰ Β΄ συνεδρίου “Ὑπέρεια”, “Φεραί - Βελεστῖνο - Ρήγας”, Βελεστίνο, 1994, σσ. 643-646

11. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., « Ὁ Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος καὶ τὸ ἦθος τοῦ νέου ἑλληνικοῦ βίου», στό: Ἀναφορὰ μνήμης Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλου, Σκάλα Λακωνίας, 1993, σσ. 35-52

12. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Ἡ ἔννοια τῆς πίστεως κατὰ τὴν νεοπλατωνικὴν φιλοσοφίαν», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 30(1992-1925) , σσ. 227-241

13. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., « Plato and Karl Popper on democracy», στό: 2500 χρόνια Δημοκρατίας, Ἀθήνα, 1992, σσ. 134-142

14. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., Θεμελιώδεις ἔννοιες τῆς φιλοσοφίας Ι, Ἀθήνα, Καρδαμίτσα, 1992, 410 σ.

15. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., « The frangiscans in Oxford: their influence on the developing studies of Aristotle», στό: Ἀντίδωρον πνευματικόν, Ἀθῆναι, 1992, σσ. 3-19

16. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Λόγος καὶ ἐξώλογον ὡς δυναμικὲς ὤσεις τῆς πράξεως», στό: Πρακτικὰ τοῦ συμποσίου “Παπαφλέσσας. Διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴ γέννησή του (1788-1988)”, Ἡ ἐλευθερία ὡς θυσία, Καλαμάτα, 1991, σσ. 64-74

17. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., « Ἡ ἠθικὴ πράξη καὶ τὸ γνήσιον ἐπιστημονικὸν πνεῦμα», στό: Οἱ ἀξίες. Παράδοση καὶ δημιουργία, Ἀθήνα, Δημοσιεύματα τῆς Ἑταιρείας Φιλοσοφικῶν Μελετῶν, 1991, σσ. 32-57

18. Μεταλληνός, Γεώργιος Δ., Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., Τουρλίδης, Γεώργιος Ἀθ., Χριστόπουλος, Παναγιώτης Φ., Κούκκου, Ἑλένη Ε., Μάνος, Ἀνδρέας, Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, Γεωργοῦντζος, Παναγιώτης Κ., Νικολόπουλος, Φίλιππος, Μπουροδῆμος, Εὐστάθιος Λ., Ρακιντζῆς, Ἐμμανουὴλ Τ., Σπαντίδου, Κωνσταντίνα, Χρυσόστομος, μητροπολίτης Μεσσηνίας, Δέδες, Χ. Γ., Mbae, Justus, Λίτσας, Φώτιος Κ., Πρακτικὰ τοῦ συμποσίου “Παπαφλέσσας. Διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴ γέννησή του (1788-1988)” , Ἡ ἐλευθερία ὡς θυσία, Ἀθήνα, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Φιλοσοφικῶν Μελετῶν, 1991, 156 σ.

19. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Ἡ ἐθνικὴ συνείδηση καὶ τὸ ἦθος τοῦ νέου ἑλληνικοῦ βίου», στό: Πρακτικὰ τοῦ συμποσίου “Παπαφλέσσας. Διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴ γέννησή του (1788-1988)”, Ἡ ἐλευθερία ὡς θυσία, Καλαμάτα, 1991, σσ. 88-98

20. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., Aristotle on coming-to-be and passing-away. Some interpretive comments, Ἀθήνα, Καρδαμίτσα, 1991, 129 σ.

21. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., Μαρκάκης, Μανώλης, Κούτρας, Δημήτριος Ν., Τουρλίδης, Γεώργιος Ἀθ., Κουμάκης, Γεώργιος Χ., Σταυρόπουλος, Θεόδωρος Γ., Μάνος, Ἀνδρέας, Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, Σπαντίδου, Κωνσταντίνα, Γεώργας, Δημήτριος, Ἠλιόπουλος, Κ. Γ., Οἱ ἀξίες. Παράδοση καὶ δημιουργία . Τρία συμπόσια τοῦ διεπιστημονικοῦ μεταπτυχιακοῦ σεμιναρίου στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, Ἀθήνα, Δημοσιεύματα τῆς Ἑταιρείας Φιλοσοφικῶν Μελετῶν, 1991, 191 σ.

22. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., « Ἡ κρίση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καὶ ἡ κρίση τῶν ἀξιῶν», στό: Οἱ ἀξίες. Παράδοση καὶ δημιουργία, Ἀθήνα, Δημοσιεύματα τῆς Ἑταιρείας Φιλοσοφικῶν Μελετῶν, 1991, σσ. 113-123

23. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Ἡ ἐλευθερία ὡς θυσία. Ἡ ψυχολογία τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821», στό: Πρακτικὰ τοῦ συμποσίου “Παπαφλέσσας. Διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴ γέννησή του (1788-1988)”, Ἡ ἐλευθερία ὡς θυσία, Καλαμάτα, 1991, σσ. 37-44

24. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., « Metaphors of emanation in Plotinus», στό: Χάρις, Ἀθήνα, Δέσποινα Μαυρομάτη, 1991, σσ. 329-342

25. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Ἀριστοτέλης. “Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς”. Σχόλια. [Περίληψη ἀγγλ. ἄρθρου]», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 339-340

26. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Aristotle, on coming-to- be and passing a-way (De Generatione et corruptione) some comments with reference to byzantine commentators», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 298-340

27. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Woodhouse C. M., “George Gemistos Plethon. The Last of the Hellenes”, Oxford, Clavenson Press, 1986, 391 p.», Φιλοσοφία, 17-18(1987-88) , σσ. 506-508

28. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Ἄνθρωπος καὶ πρᾶξις κατὰ τὸν Γεώργιον Γεμιστὸν-Πλήθωνα», στό: Πρακτικὰ Συμποσίου, Πλατωνισμὸς καὶ Ἀριστοτελισμὸς κατὰ τὸν Πλήθωνα, Σπάρτη, 1987, σσ. 71-94

29. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Walicki Andrzej, “A History of Russian Thought. From the Enlightenment to Marxism”. Transl. Hilda Andrews-Rusiecka. Oxford, Clarendon Press, 1980, 456 p. » , Διοτίμα - Diotima, 14 (1986), σσ. 207-209

30. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Gupta A. R., “Women in Hindu Society. A Study of Tradition and Transition”, New Delhi, 192, 257 p. » , Διοτίμα - Diotima, 14 (1986), σσ. 200-201

31. Λογγίνος, Διονύσιος, Περὶ ὕψους. Πανεπιστημιακὲς παραδόσεις, Ἀθήνα, Καρδαμίτσα, 1986, 120 σ.

32. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Aristotelian and Plotinian influences on St Augustine's views of time», Φιλοσοφία, 15-16(1985-1986) , σσ. 332-351

33. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Ἡ γλώσσα καὶ τὸ ἀπόλυτον: ἀναφορὰ στὸ ἔργο τοῦ Διονύσιου Ἀρεοπαγίτου “Περὶ θείων ὀνομάτων”», στό: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας, Γλῶσσα καὶ πραγματικότητα στὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία, Ἀθήνα/Athens, 1985, σσ. 256-267

34. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «The concept of “participation” according to Proclus, with reference to the criticism of Nicolaus of Methone » , Διοτίμα - Diotima, 13 (1985), σσ. 78-94

35. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Ἡ γλῶσσα καὶ τὸ ἀπόλυτον: ἀναφορὰ στὸ ἔργο τοῦ Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου “Περὶ θείων ὀνομάτων”», στό: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας, Γλῶσσα καὶ πραγματικότητα στὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία, Ἀθήνα/Athens, 1985, σσ. 256-269

36. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Annas Julia, “An Introduction to Plato's 'Republic'”, Clarendon Press, Oxford 1981, 362 p. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 2, 4 (1985), σσ. 95-97

37. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., Γλώσσα καὶ ὑπερβατικὴ πραγματικότης στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ διανόηση, Ἀθῆναι, Καρδαμίτσα, 1984, 133 σ.

38. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Κίνησις καὶ διαιρετὸν στὸ δημοκρίτειο ἄτομο: ἡ ἀριστοτελικὴ κριτική», στό: Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Δημόκριτο, Α΄ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Δημόκριτο, Ξάνθη, 1984, σσ. 173-202

39. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Nicolaus of Methone's criticism on Proclus' theory of “participated” or “unparticipated” intelligence (Nous)», Φιλοσοφία, 13-14(1983-1984) , σσ. 324-345

40. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Τὰ ἰδιώματα τοῦ ἡγεμόνα: ἀναφορὰ στὴν πολιτικὴ διανόηση τοῦ Θεοδώρου ΙΙ (Λάσκαρι) καὶ τοῦ Νικηφόρου Βλεμμύδη», στό: Πρακτικὰ Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Φιλοσοφία καὶ πολιτική, 1982, σσ. 237-248

41. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Ὁ Ἀριστοτέλης γιὰ τὴ φύση καὶ ἡ κριτικὴ τοῦ Ἰωάννου Ἰταλοῦ», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 40-49

42. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «The beautiful and the sublime: From ancient greek to byzantine art and thought » , Διοτίμα - Diotima, 10 (1982), σσ. 81-91

43. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «John Partricios: Michael Psellos in praise of his student and friend » , Βυζαντινά, 11 (1982), σσ. 15-242

44. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Harman Gilbert, “The Nature of Morality. An Introduction to Ethics”, New York, Oxford University Press, 1977, 165 p. » , Διοτίμα - Diotima, 8 (1980), σσ. 206-207

45. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «The co-existence of body and soul in byzantine philosophy » , Διοτίμα - Diotima, 8 (1980), σσ. 91-101

46. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Κυδώνης Δημήτριος - Ἀκινάτης Θωμᾶς, “Σοῦμμα Θεολογική”. Ἐξελληνισθεῖσα. Vol. XVI (General Editor: Prof. E. Moutsopoulos). Critical text and presentation, Photios Demetracopoulos. Athens, 1979, 94 p. » , Διοτίμα - Diotima, 8 (1980), σσ. 204-205

47. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Brailas-Armenis Petros, “Φιλοσοφικὰ Ἔργα”. Volume 5, Ed. E. Moutsopoulos - Th. Anastassopoulou. Corpus Philosophorum Graecorum Recentiorum, 1, 5. Athens, 1978, 254 p. » , Διοτίμα - Diotima, 7 (1979), σ. 223

48. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Geanakopoulos D. J., “Interaction of the ‘sibling’ byzantine and Western cultures in the Middle Ages and Italian Renaissance (330-1600)”, New Haven and London, Yale University Press, 1976, 416 p. » , Διοτίμα - Diotima, 7 (1979), σσ. 216-217

49. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Aquinas Thomas, “Summa Theologica”. Transl., Demetrius Cydones. Ed., G. Leontsinis - A. Glykofrydou-Leontsinis, under the direction of Professor E. Moutsopoulos (Corpus philosophoroum Graecorum Recentiorum, II, 15), Athens, 1976, 231 p. » , Διοτίμα - Diotima, 6 (1978), σσ. 190-191

50. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Μουτσόπουλος Ε., “Ἡ προσωκρατικὴ διανόηση. Ἀπὸ τὸν μῦθον εἰς τὸν λόγον” » , Νέα Ἑστία, 104, 1224 (1978), σσ. 890-891

51. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Τατάκης Βασίλειος Ν., “Ἡ Βυζαντινὴ Φιλοσοφία”. Μετάφρ., ἀπὸ τὴ Γαλλικὴ ἔκδοση, Ε. Κ. Καλπουρτζῆ. Ἐποπτεία καὶ βιβλιογραφικὴ ἐνημέρωση: Λ. Γ. Μπενάκης. Ἀθήνα, Ἔκδ., Ἑταιρεία Σπουδῶν Νεοελληνικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ Γενικῆς Παιδείας, 1977, 378 σ. » , Διοτίμα - Diotima, 6 (1978), σσ. 186-188

52. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Rist J. M., “Plotinus: The Road to Reality”, Cambridge University Press. Cambridge, 1977, 280 p. » , Διοτίμα - Diotima, 6 (1978), σσ. 191-193

53. Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., «Meyenforff J., “Byzantine Theology. Historical Trends and Doctrinal Themes”, Muwbrays, London and Oxford, 1975, 243 p. » , Διοτίμα - Diotima, 6 (1978), σσ. 193-195