ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Habermas, Jürgen, Τεχνικὴ καὶ Ἐπιστήμη σὰν Ἰδεολογία, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις 70, χ. χ., 91 σ.

2. Habermas, Jürgen, Derrida, Jacques, «Ἡ ὥρα γιὰ τὴν ἀναγέννηση τῆς Εὐρώπης», Ἡ Καθημερινή. Οἰκονομικὴ Καθημερινή, 08/06/2003, σσ. 17-19

3. Habermas, Jürgen, «Τὸ ἄγαλμα καὶ ὁ ἐπαναστάτης», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 01/06/2003, σσ. 45-46

4. Habermas, Jürgen, Derrida, Jacques, «Ἡ εὐρωλαγνεία τῶν διανοουμένων», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 22/06/2003, σ. 51

5. Habermas, Jürgen, «Habermas Jürgen, “Ἡ μοιρολατρία ἔχει ἁλώσει τὴν πολιτική”», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 9/6/2002, σσ. Α61-62

6. Habermas, Jürgen, «Δὲν ὑπάρχει Εὐρώπη χωρὶς κοινὸ Σύνταγμα», Τὰ Νέα. Πρόσωπα 21ος αἰώνας, 16/06/2001, σσ. 23-25

7. Habermas, Jürgen, «“Δὲν εἶμαι φιλόσοφος τῆς συναίνεσης”», Ἡ Καθημερινή. Τέχνες καὶ γράμματα, 04/11/2001, σ. 3

8. Habermas, Jürgen, «Κατασκευάζοντας μιὰ κοινὴ εὐρωπαϊκὴ κουλτούρα», Ἡ Αὐγὴ τῆς Κυριακῆς, 24/12/2000, σ. 25

9. Habermas, Jürgen, «“Ὁ Adorno ἦταν μιὰ μεγαλοφυΐα”», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 06/08/1999, σσ. 8-9

10. Habermas, Jürgen, «Ἀνθρωπισμὸς καὶ θηριωδία», Τὰ Νέα. Πρόσωπα 21ος αἰώνας, 22/05/1999, σσ. 18-19

11. Marcuse, Herbert, Habermas, Jürgen, Lubasz, Heinz, Spengler, Tilmann, « Μιὰ συζήτηση ἀνάμεσα στοὺς Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Heinz Lubasz, Tilmann Spengler. Θεωρία καὶ πολιτική», στό: Herbert Marcuse - Κριτική, Οὐτοπία, Ἀπελευθέρωση, Ἀθήνα, Στάχυ, 1999, σσ. 276-310

12. Habermas, Jürgen, «Νομιμοποίηση μέσω τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 26/4/1998, σ. 11

13. Habermas, Jürgen, Die postnationale Konstellation. Politische Essays, Frankfurt/ Main, Suhrkamp Verlag, 1998, 256 σ.

14. Habermas, Jürgen, «Οἰκουμενικὸς στοχασμὸς σὲ ἑνιαία Εὐρώπη», Ἡ Καθημερινή, 23/8/1998, σ.20

15. Habermas, Jürgen, «Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἀνάπτυξη ἀπειλεῖται μὲ κατάρρευση. Συνέντευξη», Τὰ Νέα, 02/12/1998, σσ. 32-33

16. Habermas, Jürgen, Ἀλλαγὴ δομῆς τῆς δημοσιότητας, Ἀθήνα, νῆσος, 1997

17. Habermas, Jürgen, Τὸ πραγματικὸ καὶ τὸ ἰσχύον, Ἀθήνα, Νέα Σύνορα, 1996, 705 σ.

18. Habermas, Jürgen, «Παρελθὸν καὶ μέλλον τοῦ ἐθνικοῦ κράτους», Ἡ Καθημερινή, 05/11/1995, σ. 38

19. Popper, Karl Raimund, Adorno, Wiesengrund Theodor, Habermas, Jürgen, Bachelard, Gaston, Kuhn, Thomas S., Feyerabend, Paul Karl, Foucault, Michel, Koyré, Alexandre, Carnap, Rudolf, Lakatos, Imre, Putnam, Hilary, Canguilhem, Georges, Ἐπιστημολογία . Κείμενα, Ἀθήνα, Νῆσος, 1993, 579 σ.

20. Habermas, Jürgen, « Γνώση καὶ Διαφέρον», στό: Ἐπιστημολογία, Ἀθήνα, Νῆσος, 1993, σσ. 548-568

21. Habermas, Jürgen, « Θετικισμός, πραγματισμός, ἱστορισμός», στό: Ἐπιστημολογία, Ἀθήνα, Νῆσος, 1993, σσ. 569-572

22. Habermas, Jürgen, «Ἠθικὴ τοῦ διαλόγου: σημειώσεις γιὰ ἕνα πρόγραμμα θεμελίωσης » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 4 (1991), σσ. 135-208

23. Habermas, Jürgen, «“Ἐμεῖς οἱ Γερμανοὶ καὶ ὁ πόλεμος”», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 24/2/1991, χ. σ.

24. Habermas, Jürgen, « Ἐρωτήματα καὶ ἀντερωτήματα», στό: Ἡ διαμάχη, Ἀθήνα, Πλέθρον, 1990, σσ. 119-150

25. Habermas, Jürgen, «Γιὰ τὴν κοινωνικὴ ταυτότητα » , Λεβιάθαν, 6 (1990), σσ. 43-56

26. Habermas, Jürgen, Κείμενα Γνωσιοθεωρίας καὶ κοινωνικῆς κριτικῆς, Ἀθήνα, Πλέθρον, 1990, 198 σ.

27. Habermas, Jürgen, « Ὁ ἐπικοινωνιακὸς λόγος: Μιὰ ἄλλη δυνατότητα ἐξόδου ἀπὸ τὴ φιλοσοφία τοῦ ὑποκειμένου», στό: Ἡ διαμάχη, Ἀθήνα, Πλέθρον, 1990, σσ. 73-82

28. Habermas, Jürgen, «Ἐρωτήματα κι ἀντερωτήματα » , Λεβιάθαν, 4 (1989), σσ. 49-72

29. Habermas, Jürgen, «Ἡ ἀποικιοποίηση τοῦ καθημερινοῦ κόσμου . Γιὰ τὴν κατάσταση τῶν διανοουμένων τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Γερμανίας» , Λεβιάθαν, 1 (1988), σσ. 119-138

30. Habermas, Jürgen, «Τὸ μοντέρνο: ἕνα ἡμιτελὲς ἔργο » , Λεβιάθαν, 1 (1988), σσ. 83-98

31. Habermas, Jürgen, «Τὸ μοντέρνο. Ἕνα ἡμιτελὲς ἔργο » , Θέματα χώρου καὶ τεχνῶν, 16 (1985), σσ. 23-30

32. Habermas, Jürgen, «Ὁ ριζοσπαστικὸς ρεφορμισμός » , Ἀντί, 182 (1981), σσ. 36-39

33. Habermas, Jürgen, «Θεωρία καὶ πράξη » , Δευκαλίων, 21 (1978), σσ. 300-320

34. Habermas, Jürgen, Φυσικὸ δίκαιο & ἐπανάσταση, Ἀθήνα, Ἔρασμος, 1978, 70 σ.