ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, Καλοκινήματα. Ἦτοι ἐγχειρίδιον κατὰ φθόνου καὶ κατὰ τῆς Λογικῆς τοῦ Εὐγενίου, χ.χ., 29 σ.

2. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, « Λογικὴ κατὰ νεωτέρους μὲν συντεθεῖσα, μεθόδῳ δὲ μαθηματικῇ, ἐξυφανθεῖσα χάριν τῶν φιλομούσων Ἑλλήνων, (χφ.) Ἐν Βιέννῃ, 1793», στό: Ἡ Λογικὴ στὴ Νεότερη Ἑλλάδα, Ἰωάννινα, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, 1999, σσ. 169-180

3. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, « Ἀληθὴς Εὐδαιμονία ἤτοι βάσις πάσης θρησκείας», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 197-222

4. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, « Καλοκινήματα», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 267-270

5. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, Θεσπρωτός, Κοσμᾶς, Γεωγραφία Ἀλβανίας καὶ Ἠπείρου. Ἐξ ἀνεκδότου χειρογράφου τοῦ Κοσμᾶ Θεσπρωτοῦ μὲ τοπογραφικὰ σχεδιογραφήματα καὶ γεωγραφικοὺς χάρτας τοῦ ἰδίου, Ἰωάννινα, Ἑταιρεία Ἠπειρωτικῶν Μελετῶν, 1964, 236 σ.

6. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, «“Πρόμαχοι τοῦ Ἑλληνικοῦ...” » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 5, 47 (1956), σσ. 230-231

7. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, «Στοχασμοὶ καὶ προτροπὲς πρὸς τὸ Γένος » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 4-5 (1952), σσ. 329-330

8. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, Γεωγραφία σύντομος καθ' ἁπλὴν φράσιν, 1809, 193 σ.

9. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, Λογικὴ καὶ Μεταφυσική, Ἰωάννινα, 1804, 141 σ.

10. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, Μαθήματα Φιλοσοφίας. Μεταφυσική - Κοσμολογία, 1793, 130 σ.

11. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, Λογικὴ κατὰ νεωτέρους μὲν συντεθεῖσα, μεθόδῳ δὲ μαθηματικῇ, ἐξυφανθεῖσα χάριν τῶν φιλομούσων Ἑλλήνων, Ἐν Βιέννῃ, 1793

12. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, Ἀληθὴς εὐδαιμονία ἤτοι βάσις πάσης θρησκείας, Τόμος Α΄, Ἑν Βιέννῃ τῆς Αοὐστρίας, Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Ἰωσὴφ τοῦ Βαουμαϋστέρου, 1791, 410 σ.

13. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, Πρακτικῆς φιλοσοφίας εἰσαγωγὴ τὸ δίκαιον τῆς φύσεως, ἠθικὴν καὶ πολιτικὴν περιέχουσα, 64 σ.