ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Παραγωγή - Ἐπαγωγή. Φιλοσοφικὰ μελετήματα, Ἀθήνα, Ἴκαρος, χ.χ., 39 σ.

2. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Τὸ πρόβλημα τῆς ἀλήθειας, Ἀθῆναι, χ.χ., 15 σ.

3. Τατάκης, Βασίλειος Ν., « Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν κ. Πρόεδρον τοῦ πειθαρχικοῦ συμβουλίου τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν», στό: Ἡ δίκη τῶν τόνων, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς " Ἑστίας", χ.χ., σσ. 193-198

4. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Μικρὰ κείμενα γιὰ τὴν Ἄνδρο καὶ τὴν Σμύρνη καὶ δύο ἄγνωστες συνεντεύξεις», στό: Πρακτικὰ Ἡμερίδας, Μνήμη Βασιλείου Ν. Τατάκη (1896-1986), Ἄνδρος, 2002, σσ. 67-104

5. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Τὸ αἰσθητικὸ στοιχεῖο στὴ σκέψη τῶν Καππαδοκῶν Πατέρων » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 33 (1994), σσ. 181-189

6. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Ἀπομνημονεύματα, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1993, 671 σ.

7. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἡ γνωριμία μὲ τὸν Ψυχάρη » , Εὐθύνη, 231 (1991), σσ. 113-115

8. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἀνάμνηση τοῦ Γρυπάρη » , Εὐθύνη, 218 (1990), σσ. 49-50

9. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Ἀνησυχίες τῆς ἐποχῆς μας, Ἀθήνα, Ἀστρολάβος / Εὐθύνη, 1988, 190 σ.

10. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Στὴ χώρα τῶν στοχασμῶν. Φιλοσοφικὸς διάλογος, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος "Ἀστὴρ", 1985, 103 σ.

11. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Θεόφιλος Καΐρης » , Διαβάζω, 106 (1984), σσ. 20-21

12. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Θεόφιλος Καΐρης » , Διαβάζω, 106 (1984), σσ. 20-21

13. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Μία διαθήκη τοῦ 1812 » , Μικρασιατικὰ Χρονικά, 4 (1984), σσ. 82-83

14. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἕνα πρόβλημα τῶν θετικιστῶν » , Εὐθύνη, 152 (1984), σσ. 377-378

15. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου, Ἀθὴνα, Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1984, 69 σ.

16. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Ὁ Σωκράτης. Ἡ ζωή του, ἡ διδασκαλία του, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος "Ἀστὴρ", 1983, 150 σ.

17. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἀποχαιρετισμὸς ἀπὸ τὴ φιλοσοφία; » , Εὐθύνη, 137 (1983), σσ. 257-261

18. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἡ Λογικὴ τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ ἡ πορεία της κατὰ τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 247-252

19. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Μελέτες Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας. Ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ Βυζάντιο, Ἀθήνα, Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1980, 213 σ.

20. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Τὸ νόημα τῆς ἐλευθερίας σήμερα » , Εὐθύνη, 100 (1980), σ. 261

21. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Τὸ φυσικὸ περιβάλλον μας » , Εὐθύνη, φ. 96 (1979), σσ. 595-596

22. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Γιὰ τὸν Χριστιανισμὸ καὶ τὸν Μαρξισμό » , Εὐθύνη, 88 (1979), σσ. 153-154

23. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Παιδαγωγική, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος "Ἀστήρ", 1978, 152 σ.

24. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Τὸ πρόβλημα τῆς φιλοσοφίας » , Ἐλεύθερη Γενιά, 25 (1978), σσ. 3-5

25. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ὁ σεβασμὸς στὸν ἄνθρωπο», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Α.Σ.Β.Θ., 7(1978) , σσ. 321-328

26. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Τατάκης Βασίλειος Ν., “Παιδαγωγική”, Ἀθῆναι, Ἀστήρ, Α & Ε. Παπαδημητρίου, 1978, 154 σ. » , Ἐποπτεία, 23 (1978), σ. 546

27. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Ἡ βυζαντινὴ φιλοσοφία, Ἀθήνα, Ἑταιρ. Σπουδ. Νεοελ. Πολιτισμ. & Γενικ. Παιδείας, 1977, 378 σ.

28. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Δημοκρατία καὶ ὁλοκληρωτισμός » , Ἐλεύθερη Γενιά, 16 (1977), σ. 25

29. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «La forza mistica dell' anima e la sua opera » , Simposio Cristiano, 2 (1976), σσ. 53-107

30. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Φιλοσοφία καὶ Ἐπιστήμη » , Ἐποπτεία, 1 (1976), σσ. 39-41

31. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἀπόψεις γιὰ τὴν ἠθικὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου», Φιλοσοφία, 5-6(1975-1976) , σσ. 31-58

32. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Δημοκρατία καὶ πνευματικὴ καλλιέργεια » , Εὐθύνη, 41 (1975), σσ. 198-199

33. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Σκέψη καὶ ἐλευθερία, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος "Ἀστὴρ", 1975, 323 σ.

34. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Ὁ Σωκράτης. Ἡ ζωή του, ἡ διδασκαλία του, Ἀθῆναι, Ἀστὴρ, 1975, 147 σ.

35. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἡ ἑλληνικὴ πατερικὴ καὶ βυζαντινὴ φιλοσοφία » , Δευκαλίων, 14 (1975), σσ. 146-202

36. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Τὸ ἐρώτημα περὶ Θεοῦ » , Εὐθύνη, 28 (1974), σσ. 156-158

37. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Γεράσιμος Βλάχος ὁ Κρὴς (1605/7-1685), Βενετία, 1973, 162 σ.

38. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Τὸ φυσικὸ ὡραῖο » , Εὐθύνη, 18 (1973), σσ. 289-292

39. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Προβλήματα τῆς ἀνώτατης παιδείας » , Εὐθύνη, 17 (1973), σσ. 257-260

40. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Φιλοσοφικὰ μελετήματα, Ἀθὴνα, Ἑρμῆς, 1972, 83 σ.

41. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «La logique stoiciene et la nouvelle logique contemporaine», στό: Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Κυπρολογικοῦ Συνεδρίου, Διεθνὲς Κυπρολογικὸ Συνέδριο, Λευκωσία, 1972, σσ. 259-264

42. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἀπόψεις γιὰ τὴν κατάφαση», Φιλοσοφία, 2(1972) , σσ. 100-106

43. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Νικηφόρος μοναχὸς ἡσυχαστής » , Κληρονομία, 1, 2 (1969), σσ. 325-336

44. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἡ μυστικὴ δύναμη τῆς ψυχῆς καὶ τὸ ἔργο της», στό: Πρακτικὰ Δ΄ Χριστιανικοῦ Συμποσίου, Χριστιανικὸ Συμπόσιο, 1969, σσ. 39-47

45. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ὁ Φώτιος ὡς φιλόσοφος » , Byzantinische Forschungen, 3 (1968), σσ. 185-190

46. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Φιλοσοφικὲς προϋποθέσεις τῆς χριστιανικῆς ρητορικῆς τῆς ἑλληνικῆς Ἀνατολῆς » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 6-7 (1967-1968), σσ. 83-93

47. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Μελετήματα Χριστιανικῆς Φιλοσοφίας, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος "Ἀστὴρ", 1967, 211 σ.

48. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Λογική, Θεσσαλονίκη, Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1966, 244 σ.

49. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Εἰρήνη Παϊδούση: ἡ παιδαγωγική της δράση » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 37 (1966), σσ. 459-462

50. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Moutsopoulos E., “Forme et subjectivité dans l' esthétique kantienne”, Aix-en- Provence, Éd. Annales de la Faculté des Letteres, 1964, 199 p. » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 5 (1966), σσ. 193-196

51. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Εἰρήνη Παϊδούση . Ἡ παιδαγωγική της δράση» , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 37 (1966), σσ. 459-462

52. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἀπόψεις γιὰ προσδιορισμὸ τῆς φιλοσοφίας», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 9(1965) , σσ. 115-124

53. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Τὰ νέα μορφωτικὰ στοιχεῖα στὸ πρόγραμμα τοῦ Λυκείου, 1964, 13 σ.

54. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «“Πόσο ἐλεύθερος εἶναι ὁ ἐλεύθερος;” » , Χρονικὰ τοῦ Πειραματικοῦ Σχολείου τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 72 (1964), σσ. 181-191

55. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «“Ἡ Νέα Θεότης” . Εἶναι ἡ θρησκεία δρόμος ὅπου ὁ ἄνθρωπος χειραγωγεῖται ἀπὸ μέτρα ποὺ τὸν ὑπερβαίνουν» , Ἐποχές [τεύχη 1-14], 8 (1963), σσ. 21-24

56. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἡ ἀγωγὴ τῶν τάσεων » , Χρονικὰ τοῦ Πειραματικοῦ Σχολείου τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 17, 65 (1963), σσ. 3-16

57. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Ἡ περὶ τοῦ ἀνθρώπου διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Λόγος ἐκφωνηθεὶς τὴν 30ην Ἰανουαρίου 1963 ἐν τῇ μεγάλῃ αἰθούσῃ τῶν τελετῶν, Θεσσαλονίκη, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1963, 15 σ.

58. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Οἱ ἀρχὲς καὶ τὸ πνεῦμα τῆς Στωϊκῆς ἠθικῆς » , Χρονικὰ τοῦ Πειραματικοῦ Σχολείου τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 17, 67 (1963), σσ. 3-12

59. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Λογική, Θεσσαλονίκη, Σύλλογος Φοιτητῶν Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, 1963, 56 σ.

60. Τατάκης, Βασίλειος Ν., « Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Μεθοδολογικά», στό: Ἀθωνικὴ Πολιτεία ἐπὶ τῇ χιλιετηρίδι τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Θεσσαλονίκη, 1963, σσ. 3-11

61. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Τὸ φαινόμενο Πασκάλ » , Νέα Ἑστία, 72, 847 (1962), σσ. 1455-1458

62. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Κοινωνία καὶ προσωπικότητα, Θεσσαλονίκη, 1961, 14 σ.

63. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «L' elemento estetico nel pensiero dei Padri cappadoci » , Rivista di estetica, 6 (1961), σσ. 220-226

64. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Ἡ συμβολὴ τῆς Καππαδοκίας στὴ χριστιανικὴ σκέψη, Ἀθήνα, Κέντρο Μικρασιατικῶν Σπουδῶν, 1960, 283 σ.

65. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Προμηνύματα τοῦ σύγχρονου φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ στὴ βυζαντινὴ φιλοσοφία, 1959, 8 σ.

66. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Ἡ φιλοσοφία ὡς ἀνθρωπογνωσία, Θεσσαλονίκη, 1959, 15 σ.

67. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Πολίτης, Λίνος, Τσοπανάκης, Ἀγαπητὸς Γ., «Ἀλέξανδρος Δελμοῦζος » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 8, 78 (1959), σσ. 170-181

68. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἡ μνήμη τοῦ ἔργου του » , Νέα Ἑστία, 64, 750 (1958), σσ. 1414-1415

69. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἡ ἀνοδικὴ πορεία στὴ χριστιανικὴ σκέψη Β΄ » , Γνώσεις, 4 (1958), σσ. 48-57

70. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἡ πνευματική του πορεία » , Νέα Ἑστία, 63, 738 (1958), σσ. 471-478

71. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἡ ἀνοδικὴ πορεία στὴ χριστιανικὴ σκέψη » , Γνώσεις, 2 (1958), σσ. 75-80

72. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ὁ διάλογος τοῦ χριστιανικοῦ μὲ τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα » , Χρονικὰ τοῦ Πειραματικοῦ Σχολείου τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 12, 48 (1958), σσ. 179-189

73. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ μηχανή » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 7, 64 (1958), σσ. 14-17

74. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Καταρτζῆς Δ., “Ἐγκώμιο τοῦ φιλοσόφου, μακαρισμὸς τοῦ ὀρθόδοξου, ψόγος τοῦ ἄθεου, ταλάνισμα τοῦ δεισιδαίμων”, Ἀθήνα, Ἔκδ., σχόλ., Κ. Θ. Δημαρᾶς, 1955 » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι Α΄-Ε΄], 5, 49 (1956), σσ. 125-126

75. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Πλάτωνος “Εὐθύδημος” » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι Α΄-Ε΄], 4, 45 (1955), σσ. 344-349

76. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Dawkins R. M., “Modern Greek Folktales”, Oxford, 1953 » , Μικρασιατικὰ Χρονικά, 6 (1955), σσ. 438-439

77. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Γράμματα Μικρασιατῶν πρὸς τὸν Θεόφιλο Καΐρη » , Μικρασιατικὰ Χρονικά, 6 (1955), σσ. 101-136

78. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Πλάτωνος “Εὐθύδημος” » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι Α΄-Ε΄], 4, 44 (1955), σσ. 309-315

79. «Ἀνέκδοτα καϊρικὰ κείμενα » , Νέα Ἑστία, 54, 626 (1953), σσ. 1089-1101

80. Τατάκης, Βασίλειος Ν., « Aristote critiqué par Théodoros Métochitès (Θεόδωρος Μετοχίτης) (1260-1332 après J.-C.)», στό: Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier, Athènes, 1953, σσ. 1-7

81. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ὁ δάσκαλος » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι Α΄-Ε΄], 2, 18-19 (1953), σσ. 171-175

82. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Θέματα χριστιανικῆς καὶ βυζαντινῆς φιλοσοφίας, Ἀθῆναι, Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 1952, 208 σ.

83. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἐμὶλ Μπρεγιὲ (Emile Bréhier) [1877-1952] » , Νέα Ἑστία, 51, 592 (1952), σσ. 334-336

84. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Δελμοῦζος Α., “Τὸ κρυφὸ σκολειὸ 1908-1911”, Ἀθήνα, 1950, 323 σ. » , Νέα Ἑστία, 49, 571 (1951), σσ. 559-561

85. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὸ πρόβλημα τῆς μεθόδου » , Παιδεία, 51 (1950), σσ. 483-487

86. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Παπανοῦτσος Ε. Π., “Ἠθική” » , Νέα Ἑστία, 46, 536 (1949), σσ. 1438-1439

87. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Histoire de la philosophie, Paris, 1949, 323 σ.

88. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Θεοδωρακόπουλος Ἰωάννης Ν., “Πλάτωνος Φαῖδρος” . Εἰσαγωγή, ἀρχαῖο καὶ νέο κείμενο μὲ σχόλια» , Νέα Ἑστία, 43, 503 (1948), σσ. 797-798

89. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Κομνηνοῦ - Κακριδῆ Ὄλγα, “Σχέδιο καὶ τεχνικὴ τῆς Ἰλιάδας” » , Νέα Ἑστία, 41, 475 (1947), σσ. 510-511

90. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ὁ Θεόφιλος Καΐρης καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ σκέψη » , Παιδεία, 1 (1946), σσ. 18-24

91. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ὁ Θεόφιλος Καΐρης καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ σκέψη » , Παιδεία, 2 (1946), σσ. 83-89

92. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Διαίρεση-Μερισμός. Φιλοσοφικὰ μελετήματα, Θεσσαλονίκη, 1940, 33 σ.

93. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Ἑλληνισμὸς καὶ Χριστιανισμός » , Μακεδονικὸν Ἡμερολόγιον (1936), σσ. 237-240

94. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Στὴ χώρα τῶν στοχασμῶν. Φιλοσοφικὸς διάλογος, Θεσσαλονίκη, Περιοδικὸ, 1936, 93 σ.

95. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Οἱ Κυνικοὶ καὶ ἡ διατριβή » , Μακεδονικὲς Ἡμέρες, 1 (1935), σσ. 9-12

96. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Οἱ Κυνικοὶ καὶ ἡ διατριβὴ ΙΙ » , Μακεδονικὲς Ἡμέρες, 2 (1935), σσ. 64-69

97. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Τὸ πρόβλημα τῆς ἀλήθειας » , Ἰδέα, 11, 10 (1933), σσ. 209-221

98. Τατάκης, Βασίλειος Ν., Panétius de Rhodes. Le fondateur du moyen Stoicisme. Sa vie et son oeuvre, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1931, 234 σ.

99. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Νεκρανάσταση - Vox Rerum - Ἔρως καὶ Μέλισσα - Ναναρίσματα » , Ἀνδριτύτιον Ἡμερολόγιον (1929), σσ. 80, 117, 39, 160

100. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Παραμυθόλογα τῆς Ἄνδρου . Παρμένα ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ λαοῦ» , Ἀνδριτύτιον Ἡμερολόγιον (1929), σσ. 91-94

101. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Μία διαθήκη τοῦ 1764 » , Ἀνδριτύτιον Ἡμερολόγιον (1927), σσ. 75-76

102. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Νοσταλγία » , Ἀνδριτύτιον Ἡμερολόγιον (1927), σ. 94

103. Τατάκης, Βασίλειος Ν., «Δύο ἀνέκδοτα παραμύθια » , Ἀνδριτύτιον Ἡμερολόγιον (1927), σσ. 119-120