ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Kullmann, Wolfgang, «Πῶς ὁ Ὅμηρος “εἶδε” τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 15/12/2002, σσ. Α62-Α63

2. Kullmann, Wolfgang, «Ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη», Ἡ Καθημερινή. Ἑπτὰ Ἡμέρες, 23/9/2001, σ. 32

3. Kullmann, Wolfgang, « Aristotle and the Modern Sciences», στό: Aristotle on Logic, Language and Science, Thessaloniki, Sakkoulas Publications, 1998, σσ. 205-221

4. Kullmann, Wolfgang, Ἡ πολιτικὴ σκέψη τοῦ Ἀριστοτέλη, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1996, 198 σ.

5. Kullmann, Wolfgang, « Die wissenschaftliche Bedeutung der aristotelischen Biologie», στό: Μνήμη Ἀναστασίου Γιανναρᾶ (1920-1977), Ἀθήνα, ἐκδόσεις Παπαζήση, 1981, σσ. 48-66

6. Kullmann, Wolfgang, «Ὁ ρόλος τῆς τελολογίας στὴν ἀριστοτελικὴ ἐπιστήμη», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 26(1977-1978) , σσ. 135-156