ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Neo-helenic aesthetic theories, Athens, χ. χ., 200 σ.

2. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., «Basic concepts in Greek Sceptic theories of cognitions » , Σκέψις - Skepsis, 17, 2 (2006), σσ. 207-225

3. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς Αἰσθητικῆς, Ἱστορικο-κριτικὴ διερεύνηση καὶ ἀποτίμηση τῶν κυριοτέρων ρευμάτων καὶ προβλημάτων, Τόμος Α', Ἀθήνα, Πιτσιλός, 2000, 640 σ.

4. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς Αἰσθητικῆς, Φιλοσοφικὲς καὶ αἰσθητικὲς προϋποθέσεις σὲ θεωρητικὰ κείμενα Νεοελλήνων λογοτεχνῶν καὶ κριτικῶν, Τόμος Β', Ἀθήνα, Πιτσιλὸς, 2000, 272 σ.

5. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., «Φιλοσοφικὲς καὶ ψυχολογικὲς προϋποθέσεις τῆς αἰσθητικῆς τοῦ Βιζυηνοῦ», στό: Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συνεδρίου, Γεώργιος Βιζυηνός, Κομοτηνή, 1998, σσ. 24-34

6. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « Is Aristotle an Empiricist? Is he an “Ant”, a “Spider” or a “Bee”?», στό: Aristotle on Logic, Language and Science, Thessaloniki, Sakkoulas Publications, 1998, σσ. 115-134

7. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Μαμώνη, Κυριακή, Μουλλᾶς, Παναγιώτης, Στεργιόπουλος, Κώστας, Παπακώστας, Ἰωάννης, Μητσάκης, Κάρολος, Ἀθανασόπουλος, Βαγγέλης, Λιανοπούλου,Ἑλένη, Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Τζιόβας, Δημήτριος, Τσιριμώκου, Λίζυ, Καρπούζου, Πέγκυ, Μικέ, Μαίρη, Κακαβούλια, Μαρία, Χρυσανθόπουλος, Μιχάλης, Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συνεδρίου , Γεώργιος Βιζυηνός, 28-30 Μαρτίου 1997, Κομοτηνή, Δῆμος Κομοτηνῆς-Κέντρο Λαϊκῶν Δρωμένων, 1998, 196 σ.

8. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Ἀριστοτέλης. Ὀντολογία - Γνωσιοθεωρία - Ἠθική - Πολιτικὴ Φιλοσοφία , Ἀθήνα, Πιτσιλὸς, 1996

9. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « Πρόλογος - Πρόλογος στὴ δεύτερη ἔκδοση», στό: Ἀριστοτέλης. Ὀντολογία - Γνωσιοθεωρία - Ἠθική - Πολιτικὴ Φιλοσοφία, Ἀθήνα, Πιτσιλὸς, 1996, σσ. 7-8

10. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « Ἐργογραφία J. P. Anton», στό: Ἀριστοτέλης. Ὀντολογία - Γνωσιοθεωρία - Ἠθική - Πολιτικὴ Φιλοσοφία, Ἀθήνα, Πιτσιλὸς, 1996, σσ. 665-678

11. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « Ὁ ἐμπειρισμὸς τοῦ Ἀριστοτέλη», στό: Ἀριστοτέλης. Ὀντολογία - Γνωσιοθεωρία - Ἠθική - Πολιτικὴ Φιλοσοφία, Ἀθήνα, Πιτσιλὸς, 1996, σσ. 336-356

12. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « Ἡ ἔννοια τῆς ἀρχιτεκτονικῆς στὴν αἰσθητικὴ τοῦ Κ. Τσάτσου», στό: Αἰσθητικὲς προσεγγίσεις: Μελέτες - Ἐπιφυλλίδες - Διαλέξεις, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονη Παιδεία, 1995, σσ. 148-156

13. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Αἰτιότητα. Ἡ θεμελιώδης ἔννοια τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλοσοφικῆς σκέψης, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονη Παιδεία, 1995, 224 σ.

14. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « Τὸ φιλοσοφικὸ παλίμψηστο: ἡ περίπτωση τοῦ J. P. Anton», στό: Αἰσθητικὲς προσεγγίσεις: Μελέτες - Ἐπιφυλλίδες - Διαλέξεις, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονη Παιδεία, 1995, σσ. 157-167

15. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Αἰσθητικὲς προσεγγίσεις: Μελέτες - Ἐπιφυλλίδες - Διαλέξεις , Θεσσαλονίκη, Σύγχρονη Παιδεία, 1995

16. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « Πλατωνικὲς ἀναφορὲς στὴν “Ὀδύσσεια” τοῦ Νίκου Καζαντζάκη», στό: Αἰσθητικὲς προσεγγίσεις: Μελέτες - Ἐπιφυλλίδες - Διαλέξεις, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονη Παιδεία, 1995, σσ. 111-120

17. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « Ἡ διαλεκτικὴ θεωρία (Παναγιώτης Μιχελῆς)», στό: Αἰσθητικὲς προσεγγίσεις: Μελέτες - Ἐπιφυλλίδες - Διαλέξεις, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονη Παιδεία, 1995, σσ. 61-66

18. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « Ἀντικειμενικὴ αἰσθητικὴ (Θεοδόσιος Μουστοξύδης)», στό: Αἰσθητικὲς προσεγγίσεις: Μελέτες - Ἐπιφυλλίδες - Διαλέξεις, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονη Παιδεία, 1995, σσ. 84-87

19. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « Ἀριστοτελικὴ κάθαρση καὶ αἰσθητικὴ ἐμπειρία (Εὐάγγελος Παπανοῦτσος)», στό: Αἰσθητικὲς προσεγγίσεις: Μελέτες - Ἐπιφυλλίδες - Διαλέξεις, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονη Παιδεία, 1995, σσ. 67-72

20. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Ἀρχαία ἑλληνικὴ γνωσιοθεωρία. Συμβολὴ στὴ διερεύνηση τοῦ προβλήματος: ἀντίληψη καὶ γνώση, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς " Ἑστίας", 1995, 384 σ.

21. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « Ἡ μέθοδος τοῦ διαλεκτικοῦ ὑλισμοῦ: Δ. Γληνός», στό: Αἰσθητικὲς προσεγγίσεις: Μελέτες - Ἐπιφυλλίδες - Διαλέξεις, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονη Παιδεία, 1995, σσ. 135-147

22. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « Καπετανάκης Δημήτριος, Σύγχρονη Νεο-πλατωνικὴ αἰσθητική», στό: Αἰσθητικὲς προσεγγίσεις: Μελέτες - Ἐπιφυλλίδες - Διαλέξεις, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονη Παιδεία, 1995, σσ. 73-76

23. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Αἰσθητικὲς προσεγγίσεις. Μελέτες - Ἐπιφυλλίδες - Διαλέξεις, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονη Παιδεία, 1995, 235 σ.

24. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « Ὁ Κωνσταντῖνος Δεσποτόπουλος καὶ ἡ πολιτικὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνα», στό: Αἰσθητικὲς προσεγγίσεις: Μελέτες - Ἐπιφυλλίδες - Διαλέξεις, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονη Παιδεία, 1995, σσ. 121-134

25. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « Φαντασία καὶ καλλιτεχνικὲς μορφὲς (Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος)», στό: Αἰσθητικὲς προσεγγίσεις: Μελέτες - Ἐπιφυλλίδες - Διαλέξεις, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονη Παιδεία, 1995, σσ. 55-60

26. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Ἀρχαία ἑλληνικὴ γνωσιοθεωρία. Συμβολὴ στὴ διερεύνηση τοῦ προβλήματος: ἀντίληψη καὶ γνώση, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς " Ἑστίας", 1991, 320 σ.

27. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Αἰτιότητα. Ἡ θεμελιώδης ἔννοια τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, Ἀθήνα, Ἑστία, 1991, 203 σ.

28. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « On the legitimacy of creativity», στό: Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Δεσποτόπουλο, Ἀθήνα, Παπαζήσης, 1991, σσ. 101-112

29. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς αἰσθητικῆς, Ἀθήνα, Παπαδήμας, 1990

30. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς Αἰσθητικῆς. Ἱστορικο-κριτικὴ διερεύνηση καὶ ἀποτίμηση τῶν κυριοτέρων ρευμάτων καὶ προβλημάτων, Θεσσαλονίκη, Παπαδήμας Δημ. Ν., 1990, 436 σ.

31. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., «“Φροϋδομαρξιστικὴ” αἰσθητική. Ἡ περίπτωση τοῦ Ν. Κάλας » , Νέα Ἑστία, 124 (1988), σσ. 1240-1248

32. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., «“Αἰσθητικὴ ἐμπειρία”. Ἡ κεντρικὴ ἔννοια στὴν αἰσθητικὴ θεωρία τοῦ Ε. Παπανούτσου», στό: Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συνεδρίου, Γεώργιος Βιζυηνός, Κομοτηνή, 1987, σσ.195-208

33. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., «Αἰσθητικὴ ἐμπειρία. Ἡ κεντρικὴ ἔννοια στὴν αἰσθητικὴ θεωρία τοῦ Ε. Παπανούτσου», στό: Πρακτικὰ Συμποσίου, Ε. Π. Παπανοῦτσος. Ὁ Παιδαγωγὸς καὶ ὁ Φιλόσοφος, Ἰωάννινα, 1987, σσ. 195-208

34. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., «Hippocratic ecophilosophical Concepts», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1(1985-1988) , σσ. 3-10

35. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., «Mourelos G., “Themes of Aesthetics and Philosophy of Art” » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 23-24 (1984-1985), σσ. 131-141

36. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., «“Αἰσθητικὴ ἐμπειρία”: Ἡ κεντρικὴ ἔννοια στὴν αἰσθητικὴ θεωρία τοῦ Ε. Παπανούτσου » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 23-24 (1984-1985), σσ. 71-85

37. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., «Μουρέλος Γ, “Θέματα αἰσθητικῆς καὶ φιλοσοφίας τῆς τέχνης” » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 23-24 (1984-1985), σσ. 158-160

38. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « A contemporary case of utilization of the Aristotelian catharsis», στό: Μνήμη Εὐαγγέλου Παπανούτσου, Ἀθήνα, 1983, σσ. 39-54

39. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., «Εἶναι ἐμπειριστὴς ὁ Ἀριστοτέλης;», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 67-83

40. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., «Did Aristotle assume a Sense-Data theory?», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 95-99

41. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Αἰσθητικὰ δοκιμία, Ἀθήνα, Δίπτυχο, 1975, 98 σ.

42. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., «Platonic assumptions in contemporary aesthetic theory (D. Kapetatanakis) » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 13-14 (1974-1975), σσ. 66-71

43. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., Sense and perception in Greek Philosophy, Misouri, U.S.A, Warren H. Green, 1974, 202 σ.

44. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., «“Essays in Ancient Greek Philosophy”. Ed. J. P. Anton with G. L. Kustas, Albany: State University of New York Press, 1971, xxxviii + 650 p. » , Διοτίμα - Diotima, 1 (1973), σσ. 215-216

45. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., «The Stoic Theory of Perceiving and Knowing», Φιλοσοφία, 2(1972) , σσ. 305-326

46. Ἀνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ., « Is there any Aesthetic Criterion?», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 269-285