ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Spranger, Eduard, Τὸ αἴνιγμα Σωκράτης. Σκοπὸς καὶ μέθοδος παιδείας, Ἀθήνα, 1993, 96 σ.

2. Spranger, Eduard, « Στὰ 70 χρόνια τοῦ Ν. Ι. Λούβαρι», στό: Ν. Ι. Λούβαρις. Ὁ Ἀποδημητής, ὁ Μύστης, ὁ Ἐπόπτης”, Χατζηνικολῆ, 1981, σσ. 17-22

3. Spranger, Eduard, «Εἰς μνήμην Νικολάου Λούβαρι » , Δελτίον Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, 26 (1962), σσ. 3-7

4. Spranger, Eduard, «Ὁ αἰσθητικὸς ἄνθρωπος » , Νέα Ἑστία, 68, 794 (1960), σσ. 1005-1010

5. Spranger, Eduard, «Ὁ αἰσθητικὸς ἄνθρωπος » , Νέα Ἑστία, 68, 793 (1960), σσ. 922-925

6. Spranger, Eduard, Ψυχολογία τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας, Ἀθῆναι, 1956, 425 σ.

7. Dölger, Franz, Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ., Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι., Driesch, Hans, Spranger, Eduard, Lodge, Oliver Sir, Ζερβός, Παναγιώτης, Σκάσσης, Ἐρρίκος Α., Claparède, Eduard, Carlini, Armando, Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος, Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Bartlett, F. C., Aliotta, Antonio, Pillsbury, W. B., Spearman, C., Aster, Ernst von, Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ., Österreich, T. K., Pauli, Richard, Prohászka, Ludwig, Kornis, Jules, Κουκουλές, Φαίδων, Bezdechi, St., Urban, Wilbur M., Rupp, Hans, Δοντᾶς, Νίκος, Κούζης, Ἀριστοτέλης, Δένδιας, Μιχαὴλ Α., Thorndike, Edward L., Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄ . Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν. Τόμος Α', Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, 429 σ.

8. Spranger, Eduard, « Nietzsche über Socrates», στό: Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄, Τόμος Α΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, σσ. 9-25