ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Νεχαμᾶς, Ἀλέξανδρος, «Ἡ φιλοσοφία ὡς τέχνη τοῦ βίου», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 23/11/2001, σ. 9

2. Νεχαμᾶς, Ἀλέξανδρος, Ἡ τέχνη τοῦ βίου. Σωκρατικοὶ στοχασμοί: ἀπὸ τὸν Πλάτωνα στὸν Φουκώ, Ἀθήνα, Νεφέλη, 2001, 338 σ.

3. Νεχαμᾶς, Ἀλέξανδρος, «Τάσεις στὴ σύγχρονη ἀμερικανικὴ φιλοσοφία » , Δευκαλίων, 16, 2 (1998), σσ. 133-148

4. Νεχαμᾶς, Ἀλέξανδρος, The Art of Living. Socratic Reflections from Plato to Foucault, California Berkeley, University of California Press, 1998

5. Νεχαμᾶς, Ἀλέξανδρος, «Ἡ φιλοσοφία ὡς δημόσιος λόγος » , Σύγχρονα Θέματα, 62 (1997), σσ. 21-24

6. Νεχαμᾶς, Ἀλέξανδρος, «Σωκρατικὴ εἰρωνία » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 11 (1994), σσ. 120-133

7. Νεχαμᾶς, Ἀλέξανδρος, «Ἡ ἀνατομία τῆς ζωῆς τοῦ Foucault » , Ἀντί, 531 (1993), σσ. 47-57

8. Νεχαμᾶς, Ἀλέξανδρος, « Ἠθικὴ καὶ ποίηση στὸ δέκατο βιβλίο τῆς “Πολιτείας”», στό: Περὶ δικαιοσύνης, Ἀθήνα, 1989, σσ. 332-340

9. Νεχαμᾶς, Ἀλέξανδρος, « Σοφιστική, Ἐριστική, Ἀντιλογική, Διαλεκτική», στό: Ἡ Διαλεκτική, Ἀθήνα, Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἑταιρεία, 1988, σσ. 35-43

10. Νεχαμᾶς, Ἀλέξανδρος, «Σοφιστική, ἐριστική, ἀντιλογική, διαλεκτική», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Ἡ Διαλεκτική, Ἀθήνα, 1988, σσ. 35-43

11. Νεχαμᾶς, Ἀλέξανδρος, «Plato and the mass media » , The monist, 71, 2 (1988), σσ. 214-234

12. Νεχαμᾶς, Ἀλέξανδρος, «Ἡ φιλοσοφία στὴν Ἀμερικὴ σήμερα » , Ὁ Πολίτης, 77 (1987), σσ. 53-59

13. Νεχαμᾶς, Ἀλέξανδρος, «Ὁ Σωκράτης περὶ τῆς προτεραιότητας τοῦ ὁρισμοῦ», στό: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας, Γλῶσσα καὶ πραγματικότητα στὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία, Ἀθήνα/Athens, 1985, σσ. 116-123

14. Νεχαμᾶς, Ἀλέξανδρος, «Meno's paradox and Socrates as a teacher » , Oxford Studies in Ancient Philosophy, 3 (1985), σσ. 1-30

15. Νεχαμᾶς, Ἀλέξανδρος, «Οἱ τρεῖς “ὁδοὶ διζήσιος” τοῦ Παρμενίδη » , Δευκαλίων, 33-34 (1981), σσ. 113-129

16. Νεχαμᾶς, Ἀλέξανδρος, «On Parmenides' three ways of Inquiry - Οἱ τρεῖς ὁδοὶ διζήσιος τοῦ Παρμενίδη » , Δευκαλίων, 33-34 (1981), σσ. 97-129