ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Kant, Immanuel, Περὶ διαρκοῦς εἰρήνης μεταξὺ τῶν κρατῶν, Ἀθῆναι, Κ. Ἀναγνωστίδης, χ.χ., 62 σ.

2. Kant, Immanuel, Δοκίμια τοῦ εἰκοστοῦ πρώτου ἔτους, Ἀθήνα -Γιάννινα, Δωδώνη, χ.χ., 191 σ.

3. Kant, Immanuel, Κριτικὴ τοῦ ἄδολου λογισμοῦ, Ἀθήνα, Ἠριδανὸς, χ.χ., 69 σ.

4. Kant, Immanuel, Κριτικὴ τοῦ καθαροῦ λόγου, Ἀθήνα, Ἀναγνωστίδης, χ. χ., 638 σ.

5. Kant, Immanuel, Προλεγόμενα εἰς πᾶσαν μέλλουσαν μεταφυσικήν, Ἀθῆναι, Οἶκος Βιβλίου, χ. χ., 211 σ.

6. Kant, Immanuel, Ἡ θρησκεία, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Κ. Γκοβόστη, χ. χ., 108 σ.

7. Kant, Immanuel, «Τὸ αἴσθημα τῆς ὡραιότητας » , Νουμᾶς, 68 (2000), σ. 20

8. Kant, Immanuel, Γιὰ τὴν αἰώνια εἰρήνη, Ἀθήνα, Ἀλεξάνδρεια, 1992, 124 σ.

9. Kant, Immanuel, «Τὸ αἴσθημα τοῦ ὑψηλοῦ » , Διαβάζω, 254 (1991), σσ. 22-24

10. Kant, Immanuel, « Ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα “τί εἶναι διαφωτισμός”», στό: Τί εἶναι Διαφωτισμός;, Ἀθήνα, Κριτικὴ, 1989, σσ. 17-19

11. Kant, Immanuel, « Τί σημαίνει προσανατολίζομαι στὴ σκέψη», στό: Τί εἶναι Διαφωτισμός;, Ἀθήνα, Κριτικὴ, 1989, σσ. 127-150

12. Kant, Immanuel, Τὰ θεμέλια τῆς Μεταφυσικῆς τῶν ἠθῶν, Ἀθήνα-Γιάννινα, Δωδώνη, 1984, 143 σ.

13. Kant, Immanuel, Κριτικὴ τοῦ καθαροῦ λόγου, Τόμος Α΄, Ἀθήνα, Παπαζήσης, 1979, 152 σ.

14. Kant, Immanuel, Κριτικὴ τοῦ καθαροῦ λόγου, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Παπαζήσης, 1979, 382 σ.

15. Kant, Immanuel, «Πιθανὴ ἀρχὴ τῆς ἱστορίας τῶν ἀνθρώπων » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 10, 95 (1961), σσ. 129-134

16. Kant, Immanuel, «Ἀπόκριση στὸ ἐρώτημα: Τί εἶναι διαφωτισμός; » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 10, 96 (1961), σσ. 161-165

17. Kant, Immanuel, «Πιθανὴ ἀρχὴ τῆς ἱστορίας τῶν ἀνθρώπων » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 10, 94 (1961), σσ. 99-103

18. Kant, Immanuel, «Ἰδέα μιᾶς γενικῆς ἱστορίας μὲ πρίσμα κοσμοπολίτικο (ΙΙ) » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι Α΄-Ε΄], 6, 57 (1957), σσ. 75-80

19. Kant, Immanuel, Κριτικὴ τοῦ Πρακτικοῦ Λόγου, Ἀθήνα, Ἀναγνωστίδης, 1944, 221 σ.

20. Kant, Immanuel, Ἡ ἠθικὴ Φιλοσοφία. Ι. Οἱ Ἀρχὲς τῆς Μεταφυσικῆς τῶν Ἠθῶν, Ἀθήνα, 1937, 125 σ.

21. Kant, Immanuel, Περὶ παιδαγωγικῆς, Ἐν Ἀθήναις, 1η, 1929, 113 σ.